Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВЕЛЬМИШАНОВНІ АВТОРИ!

ПОДАТИ СТАТТЮ МОЖНА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗА АДРЕСОЮ: scientificmagazine@ukr.net

Звертаємо вашу увагу, що до Журналу приймаються для розгляду й подальшого double-blind (подвійного анонімного) рецензування тільки ті статті, які містять предмет дослідження, що відповідає  проблематиці цього наукового видання.

Тематична спрямованість видання: наукові статті з української літератури, літератур слов'янських народів, літератур зарубіжних країн, теорії літератури, порівняльного літературознавства, методики викладання літературознавчих дисциплін, фольклористики, міждисциплінарні дослідження (література і мова, література і філософія тощо).

За умовами редакційної політики Журналу (відповідно до рішення спільного засідання Редколегії та Міжнародної науково-редакційної ради від 20.06.2018 р.), автор / співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску.

Приймаються до розгляду статті тільки двох співавторів максимум.

Більша кількість співавторів можлива лише в тому випадку, якщо зміст рукопису є результатом спільного наукового дослідження, виконаного в межах грантів та наукових проектів з держбюджетної тематики, про що має бути зазначено в статті й підкріплено відповідним документом.

Статті приймаються протягом року. Випуски журналу виходять 4 рази на рік. 

УМОВИ ПОДАННЯ І ОПУБЛІКУВАННЯ РУКОПИСІВ

Стаття подається мовою оригіналу (або українською, або англійською) за адресою: scientificmagazine@ukr.net.

Рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування.

Разом із статтею подається окремим файлом підписана автором форма про ознайомлення з Положенням про конфлікт інтересів.

ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

Обсяг основного тексту статтті (без анотацій та літератури) має становити не менше 7 стор. або 20000 знаків з пробілами.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок або 75000 знаків з пробілами.

Текст статті подається в електронному вигляді. Комп’ютерний варіант виконується у  редакторі  Microsoft Word 2003 з розширенням .doc, .docx  або .rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, інтервал 1, поля зверху – 3 см, решта – 2 см.

Стаття має містити усі елементи, які визначені ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.): постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У верхньому лівому куті вказується індекс УДК (Універсальної десятинної   класифікації).

Ініціали (перед прізвищем) та прізвище автора друкуються у правому верхньому куті жирним шрифтом. Нижче через рядок посередині рядка (вирівнювання по центру) – назва статті великими літерами (жирним шрифтом). Усі ініціали в тексті набирати без пробілу, прізвище через нерозривний пробіл.

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти:

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження).
 • Методологія і методи дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного дослідження).
 • Дискусії  (здійснюється постановка проблеми, робиться огляд  щодо висвітленої проблематики, аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання роботи) 
 • Результати дослідження (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть дослідження).
 • Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Цитата оформляється за зразком «        », або «”    ”».

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008; Петренко & Сидоренко, 2015; Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125).

У змісті статті при перерахуванні прізвищ учених необхідно обов'язково вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, і включати відповідні джерела до списку літератури. Наприклад:

Розуміння тексту є предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (Ахутина, 2005, 2016; Залевская, 2005; Леонтьев, 1999; Новиков, 1999, 2007; Знаков, 2005; Чепелєва, 1992, 2015; Foucart, Romero-Rivas & Costa, 2016; Hubers, Snijders & Hoop, 2016; Bitan, Kaftory, Meiri-Leib, Eviatar & Peleg, 2017; Bosco & Gabbatore, 2017; de Freitas, Peruzzi & Deacon, 2018; Houghton, 2018 та ін.). 

ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Література (якщо стаття написана українською) і References (обов'язковий елемент) оформлюються за стилем АРА. Завантажити зразок. 

References. Транслітерацію потрібно робити автоматично, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за адресою http://translit.ru (у списку «Варианты» слід обрати BSI) для російськомовних джерел та http://translit.kh.ua/ для україномовних. Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату й внести необхідні корективи. Транслітеровані посилання мають містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, мають бути перекладені англійською та розміщені у квадратних дужках.

Після «Літератури» подаються анотації статті обсягом не менш 1800 знаків англійською та українською мовами з ключовими словами (4-10), які мають відповідні назви «Abstract», «Анотація».

СТРУКТУРА АНОТАЦІЇ:

 • Мета дослідження.
 • Методологія і методи дослідження.
 • Результати та дискусії.
 • Висновки.

На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською та англійською мовами: назва статті, прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання та ступінь, посада,  кафедра, місце роботи (назва вищого навчального закладу), науковий керівник (для аспірантів), ORCID (Researcher ID, Scopus ID - якщо автор має), е-mail, номер телефону, поштова адреса. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника, підпис якого має бути завірений у встановленому порядку.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

УДК 821.161.1(091)

Михайло Ніколаєнко

 СИСТЕМА ОБРАЗІВ У ЗБІРЦІ ВІРШІВ ЛІНИ КОСТЕНКО

«МАДОННА ПЕРЕХРЕСТЬ»  

Вступ

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Методологія і методи дослідження

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Результати та дискусії

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Висновки

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Література

Висоцька, Н.О. (2010). Єдність множинного. Американська література кінця XX – початку XXI століть у контексті культурного плюралізму. Київ: Видавничий центр КНЛУ.

Шалагінов, Б.Б. (2010). Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму. Київ: Вид.-полігр. центр НаУКМА.

Camerer, C. (2003). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. New Jersey: Russel Sage Foundation.

References

Vysotska, N.O. (2010). Yednist mnozhynnoho. Amerykanska literatura kintsia XX –pochatku XXI stolit u konteksti kulturnoho pliuralizmu [The Unity of the Plural. Late 20th – early 21st cc. American Literature in the context of cultural pluralism]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNLU [in Ukrainian].

Shalahinov, B. B. (2010). Romantychnyi slovnyk: do istorii poniat i terminiv rannoho nimetskoho romantyzmu [Romanticism Dictionary: Towards a History of Concepts and Terms in Early German Romanticism]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr NaUKMA [in Ukrainian].

Camerer, C. (2003). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. N.Y.: Russel Sage Foundation. 

Abstract

M.M. Nikolaev. The Peculiarity of the Genre of Review in the Inheritance of V.G. Belinsky

Abstract text…

Keywords: literary criticism, review, … . 

Анотація

М.М. Ніколаєв. Своєрідність жанру рецензії у спадщині В.Г. Бєлинського

Текст анотації…

Ключові слова: літературна критика, рецензія, … . 

ПОДАННЯ

Файли мають бути прикріплені в онлайн-поданні на веб-сайті Журналу або надіслані електронною поштою за адресою: scientificmagazine@ukr.net  та названі прізвищем автора:

Ivanenko_article.doc

Ivanenko_author.doc

Ivanenko_form on the conflict of interests.doc 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ - 40 грн. за 1 стор.

Рецензування статей здійснюється безкоштовно. Термін рецензування – 1 місяць. Редакція зв’яжеться з авторами, щоб підтвердити інформацію про затвердження статті до друку.

ПОДАТИ СТАТТЮ МОЖНА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗА АДРЕСОЮ: scientificmagazine@ukr.net

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії (стиль APA), викладеним у Керівництві для авторів розділу «Про журнал». Завантажити файл зі зразками оформлення бібліографії.

 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування 

 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.