No 13

Table of Contents

Статті

РОЗВИТОК І МОДЕРНІЗАЦІЯ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
І. Ф. Прокопенко 5-14
ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ЯК ЧИННИК ЦІЛІСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF (Українська)
Г. М. Гузенко, Л. Г. Шкодіна 15-26
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ЯК СКЛАДОВА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ В УКРАЇНИ PDF (Українська)
Т. Г. Гуцан 27-38
ДИНАМІКА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
М. В. Поплавський 39-47
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Л. П. Радченко 48-55
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF (Українська)
В. К. Сідельнікова 56-62
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Н. В. Шиловцева 63-69
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF (Українська)
К. В. Антоненко, О. І. Котлярова 70-77
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ PDF (Українська)
Д. О. Гончаров 78-83
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF (Українська)
Г. М. Гузенко, Ю. О. Гайдученко 84-97
ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
Ю. О. Олійник 98-106
ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF (Українська)
В. В. Соляр 107-113
ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Т. О. Стовбун 114-120
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF (Українська)
О. Л. Шелест 121-128
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ В КОЛЕКТИВНИХ ГОСПОДАРСТВАХ КОНФЕСІЙНОГО ТИПУ PDF (Українська)
Р. В. Капінос 129-134
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
М. С. Слободчук 135-141
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД PDF (Українська)
А. В. Терно 142-150
АГРОПРОМИСЛОВІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ PDF (Українська)
О. В. Олійник, I. В. Сідельнікова 151-169
АГРАРНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
І. В. Сідельнікова 170-176
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ТРЕНІНГУ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ PDF (Українська)
К. М. Азізова 177-184
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРВІСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF (Українська)
О. С. Вєтров 185-195
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Зеленько, О. В. Мельникова 196-201
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Н. І. Кузічкіна 202-207
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЙМОВІРНІ РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ PDF (Українська)
Т. В. Синиця 208-212
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF (Українська)
Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко 213-218
РОЛЬ УПАКОВКИ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
А. П. Собчак, С. В. Коваленко 219-228
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Українська)
Т. П. Шевченко 229-236
ПРИЧИНИ ТА ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
К. В. Антоненко, Т. В. Айзенберг, В. Ю. Шалдишева 237-242
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШ НЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
А. О. Гура 243-249
РОЛЬ І МІСЦЕ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF (Українська)
І. В. Кадеєва 250-260
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ ДЛЯ КНР PDF (Українська)
Л. М. Побоченко, Т. О. Аліфонська, А. О. Авраменко, Є. В. Семенов 261-268


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.