ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ І ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

В. І. Горбань, О. В. Горбань

Abstract


Досліджується політико-правовий та етнотериторіальний аспекти еволюції демократії під впливом глобалізації на основі порівняльного аналізу публікацій зарубіжних і українських фахівців гуманітарних дисциплін.

Ключові слова: демократія, народний суверенітет, глобалізація, бюрократичний корпо- ративізм, еліта, меритократія, закритий політичний клас, космополітичний актор, екстерито­ріальна влада, самолегітимація, десуверенізація, правова демократія, універсальна демократія, право народу на повстання.

Исследуется политико-правовой и этнотерриториальный аспекты эволюции демократии под влиянием глобализации на основе сравнительного анализа публикаций зарубежных и украинских специалистов гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: демократия, народный суверенитет, глобализация, бюрократический корпоративизм, элита, меритократия, закрытый политический класс, космополитический актер, экстерриториальная власть, самолегитимация, десуверенизация, правовая демократия, универсальная демократия, право народа на восстание.

The political-legal and ethno-territorial aspects of the evolution of democracy under the influence of globalization on the basis of a comparative analysis of the publications of foreign and Ukrainian experts in humanities.

Key words: democracy, popular sovereignty, globalization, bureaucratic corporatism, elite, meritocracy, closed political class, cosmopolitan actor, extraterritorial power, self-legitimation, desovereignization, legal democracy, universal democracy, the right of the people to revolt.References


Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. - К.: Парламентське вид-во, 2011. - 112 с.;

Даль Р. Демократия и её критики; пер. с англ.; под ред. М.В. Ильина / Р. Даль. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. - 576 с.;

Кремень В. Українська держава у контексті глобалізму / В. Кремень, В. Ткаченко // Урядовий кур’єр. - 1997. - №227-228, 6 грудня;

Селиванов А. Суверенітет народу і його забезпечення публічною владою / А. Селиванов // Право України. - 2009. - №11. - С. 66-72;

Тацій В. Українська держава і право на початку ХХІ ст. / В. Тацій // Право України. - 2010. - №1. - С. 6-14;

Горбань В.І. Права і свободи людини в контексті бюрократичної складової сутності держави / В.І. Горбань, О.В. Горбань // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина: зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами міжнар. наук.- практ. конф. 23 листопада 2012 р.: у 2 ч. Ч. 1. - Х.: «Точка», 2012. - С. 65-71; Горбань В.І. Про вплив глобалізації на поділ влади в державі / В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені ГС. Сковороди «Право». - 2014. - Вип. 22. - С. 5-15;

Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник / Л.М. Бостан, С.К. Бостан - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.;

Бек Ульрих. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия; пер. с нем. А.Б. Григорьева и В.Д. Седельника; послесловие В.Г Федотовой и Н.Н. Федотовой / Ульрих Бек. - М.: Прогресс-Традиция, Издательский дом «Территория будущего» (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»), 2007. - 464 с.;

Тоффлер Э. Метаморфозы власти; пер. с англ. / Э. Тоффлер. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. - 669 с.;

Бауман Зигмунд Индивидуализированное общество / Зигмунд Бауман. - М.: Логос, 2005. - 390 с.;

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества; пер. с англ. / З. Бауман. - М.: Издательство «Весь Мир», 2004. - 188 с.;

Леонов О.Л. Государство, его функ¬ции, суверенитет и их трансформация на современном этапе глобализации / О.Л. Леонов // Ноосфера і цивілізація: Всеукраїнський філософський журнал. - 2013. - Вип. 1 (14). - 2013. - С. 181-190;

История политических и правовых учений: учебник / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2004. - 944 с.;

Історія вчень про державу і право: підручник / За ред. проф. ГГ Демиденка, проф. О.В. Петришина. - Х.: Право, 2009. - 256 с.;

Зидентоп Л. Демократия в Европе; пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева / Л. Зидентоп. - М.: Логос, 2001. - 312 (+ХLVП) с.;

Кожевников К.К. Демократия и международное право: иллюзия или реальность?; предисл. Э.Л. Кузьмина К.К. Кожевников. - М.: Издательство «Юрист», 2014. - 150 с.;

Аляєв ГЄ. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / ГЄ. Аляєв. - Вид. 3-тє, випр. та доп. - Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. - 320 с.;

Політологія: навчальний посібник / М.П. Гетьманчук, В.К. Грищук, Я.Б. Турчин та ін.; за заг ред. М.П. Гетьманчука. - К.: Знання, 2011. - 415 с.;

Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5 т. - Т 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. - Х.: Право, 2008. - 728 с.;

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенка. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.;

Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини - як основа українського конституційного ладу (частина друга: демократія) / С. Головатий // Право України. - 2013. - №8. - С. 13-39;

Скрипнюк О. Сучасна теорія демократії: питання генези та дослідження у правовій традиції / О. Скрипнюк // Там само. - С. 40-52;

Петришин О. Демократичні засади правової соціальної держави / О. Петришин // Там само. - С. 63-71;

Жаровська І.М. Трансформація феномена державної влади в умовах глобалізацій них змін / І.М. Жаровська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2013. - №6-1, том 1. - С. 23-26;

Буткевич В. Конституція України: проблеми вироблення нового проекту / В. Буткевич // Право України. - 2014. - №7. - С. 85-110;

Новіков Д.О. Важливий вибір вітчизняного трудо¬вого права між «перегонами на дно» та збереженням принципу in favorem / Д.О. Новіков // Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - №4. - С. 128-132;

Шемшученко Ю. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні / Ю. Шемшученко // Право України. - 2009. - №11. - С. 16-25;

Інтерв’ю академіка О. Петришина - головному редакторові журналу «Право України», професору О. Святоцько- му // Там само. - С. 58-69;

Скрипнюк О. Категорії «народний суверенітет», «народне волевиявлення», «безпосередня демократія», «форма безпосередньої демократії»: теоретико- методологічні аспекти / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. - 2012. - №9. - С. 281¬289;

Конституція України. Проект винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення (1 липня 1992 р.) // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2525-12;

Джунь В. До питання про право народу на повстання проти деспотизму / В. Джунь // Право України. - 2014. - №11. - С. 146-152


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.