ЯКОЮ МАЄ БУТИ ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ XXI СТОЛІТТЯ?

0. І. Процевський

Abstract


У науковій статті досліджуються актуальні питання науки трудового права щодо визначення правової ідеології, яка має бути покладеною в основу Трудового кодексу України XXI століття. Автор акцентує увагу на тому, що зміст правових норм, які мають регулювати процес застосування людиною своєї здатності до праці як однієї із її істотних якостей в інтересах всього суспільства, об’єктивно мусить віддзеркалювати ідеали гуманізму, свободи, справедливості, рівності, тобто ідеї сучасної правової ідеології держави. Робиться висновок, що правовий статус працівника і роботодавця, який має визначати рівність сторін трудового договору, умови його праці, справедливий принцип розподілу результатів праці як важливіші принципи мають визначати зміст правових приписів Трудового кодексу України.

Ключові слова: Трудовий кодекс України, працівник, роботодавець, сторони трудового договору, умови праці.

В научной статье исследуются актуальные вопросы науки трудового права по определению правовой идеологии, которая должна быть положенной в основу Трудового кодекса Украины XXI века. Автор акцентирует внимание на том, что содержание правовых норм, которые должны регулировать процесс применения человеком своей способности к труду как одному из ее существенных качеств в интересах всего общества, объективно должно отражать идеалы гуманизма, свободы, справедливости, равенства, то есть идеи современной правовой идеологии государства. Делается вывод, что правовой статус работника и работодателя, который должен определять равенство сторон трудового договора, условия его труда, справедливый принцип распределения результатов труда как важные принципы должны определять содержание правовых предписаний Трудового кодекса Украины.

Ключевые слова: Трудовой кодекс Украины, работник, работодатель, стороны трудового договора, условия труда.

In the scientific article deals with current issues of science of labor law on the legal ideology, which has become the foundation of the Labor Code Ukraine XXI century. The author focuses on the fact that the content of legal norms that regulate the process with the use of a man of his ability to work as one of its essential qualities for the benefit of society, is to objectively reflect the ideals of humanity, freedom, justice, equality, the idea that modern legal the ideology of the state. It is concluded that the legal status of the employee and the employer should determine the equality of the parties of the employment contract, the terms thereof, the principle of equitable distribution of the fruits of labor as important principles should determine the content of the laws of the Labor Code of Ukraine.

Key words: Labor Code of Ukraine, the worker, the employer, the parties of the employment contract, working conditions.


References


Закон України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХГУ // Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45 ст. 397;

Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. // Офіційний Вісник України, 2011, № 3, ст. 62;

Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 49 ст. 668;

Офіційний Вісник України, 1997, № 24, ст. 11; 5. Офіційний Вісник України, 1998, № 32, ст. 1209.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.