ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

І. С. Шулатова

Abstract


Розглянуто історико-правові засади становлення Державної фіскальної служби України, звернуто увагу на особливості еволюції українських податкових і митних органів.

Ключові слова: Державна фіскальна служба України, історико-правові засади, еволюція, передумови становлення, шляхи розвитку.

Рассмотрены историко-правовые основы становления Государственной фискальной службы Украины, обращено внимание на особенности эволюции украинских налоговых и таможенных органов.

Ключевые слова: Государственная фискальная служба Украины, историко-правовые основы, эволюция, предпосылки становления, пути развития.

Considered the historical and legal bases of formation of the State Fiscal Service of Ukraine, drew attention to the particular evolution of Ukrainian tax and customs authorities.

Key words: State Fiscal Service of Ukraine, the historical and legal basis, evolution, conditions of formation, ways of development.
References


Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної фіскальної служби»: від 21 травня 2014 р., № 160 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 46. - Ст. 1213;

Тишковська Н.Л. Податкова система в Україні: історико-правові аспекти становлення / Н.Л. Тишковська // Трипільська цивілізація. - 2012. - № 7. - С. 78-84;

Ярошенко Ф.О. Історія податків та оподаткування в Україні: навчальний посібник / Ф.О. Ярошенко, В.Л. Павленко. - Ірпинь: Академія Державної податкової служби України, 2002. - 240 с.;

Сторінки історії митної справи України: матеріали до спецкурсу / С.В. Гріх. - Д.: Вид-во Академії митної служби України, 1998. - 30 с.;

Кольбенко А.В. Історико-правові аспекти утворення та діяльності митних органів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / А.В. Кольбен¬ко. - Л., 1997. - 18 с.;

Мазур А.В. До проблеми регламентації митного контролю у новому Митному кодексі України / А.В. Мазур // Митна справа. - 2003. - № 1. - С. 39-43;

Ткаченко А.В. Історія становлення та розвитку податкової системи України / А.В. Ткаченко // Вісник Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу - 2013. - № 2. - С. 128-133;

Про створення державної податкової служби в Українській РСР : Постанова Ради Міністрів УРСР : від 12.04.1990 р., № 74 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/74-90-%D0%BF;

Про державну податкову службу в Українській РСР : Закон Української РСР : від 04.12.1990 р., № 509-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 6. - Ст. 37;

Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР «Про державну податкову службу в Українській РСР : Закон України : від 07.07.1992 р., № 2555-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 39. - Ст. 575;

Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій : Указ Президента України : від 22.08.1996 р., № 760/96 // Урядовий кур’єр. - 1996. - 29 серпня;

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України: від 09.12.2010 р., № 1085/2010 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 94 - Ст. 3334;

Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України : від 10.12.2010 р., № 2219 // Урядовий кур’єр. - 2010. - 14 грудня. - № 234;

Положення про Державну податкову службу України : Указ Президента України : від 12.05.2011 р., № 584/2011 // Офіційний вісник Президента України. - 2011. - № 16. - Ст. 739;

Про утворення територіальних органів Державної податкової служби : Постанова Кабінету Міністрів України : від 21.09.2011 р., № 981 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 73. - Ст. 2737;

Соколенко О.Л. Проблемні аспекти вдосконалення здійснення митного контро¬лю / О.Л. Соколенко // Держава і право. - 2001. - № 13. - С. 194-197.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.