No 35

Table of Contents

Статті

НАЗВИ СОРОЧКИ ТА ЇЇ ДЕТАЛЕЙ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF (Українська)
Г. Г. Березовська 3-10
УРБАНОНІМІЯ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ PDF (Українська)
В. М. Богуцький 11-15
ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА PDF (Українська)
З. І. Висоцька 16-21
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ PDF (Українська)
С. О. Гурбанська 22-25
НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОСТІ PDF (Українська)
І. О. Купіна 26-33
ПРОЯВ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF (Українська)
С. О. Лембік 34-37
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МОВА-ДОНОР ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ (аналіз лексикографічної практики) PDF (Українська)
Г. Я. Намачинська 38-43
АСПЕКТИ ЗАСВОЄННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НОВІТНЬОГО ПЕРИОДУ PDF (Українська)
Н. О. Попова, О. Б. Петрова 44-48
ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ В ТЛУМАЧЕННІ ІВАНА ФРАНКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФІКСАЦІЇ ПОЛОНІЗМІВ (ВЛАСНІ НАЗВИ) PDF (Українська)
О. М. Прасол 49-55
ПРАГМАТИЧНА ФУНКЦІЯ ЛІТЕР У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ СУЧАСНИХ НОМЕНІВ PDF (Українська)
Л. І. Соболь 56-62
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТРИЛОГІЇ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА «ТОРЕАДОРИ З ВАСЮКІВКИ» PDF (Українська)
І. С. Чернявська 63-68
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СЕМАНТИКОЮ КІЛЬКОСТІ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ PDF (Українська)
С. В. Шабі 69-75
ПРО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF (Українська)
Г. Д. Канкаш 76-82
ВІДБИТТЯ ПРОЦЕСУ ВНОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ ПО В МОВІ РАННІХ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ Б. АНТОНЕНКА-ДИВИДОВИЧА PDF (Українська)
Н. М. Карікова 83-88
ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ НАДФРАЗОВИХ ЄДНОСТЕЙ іЗ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТЕМА-РЕМАТИЧНОЇ ІЗОТОПІЇ (на матеріалі сучасної французької мови) PDF (Українська)
А. В. Лепетюха 89-96
ПОЗИЦІЙНІ ВАРІАНТИ СЕГМЕНТОВАНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В АСПЕКТІ ТЕМА-РЕМАТИЧНОГО ЧЛЕНУВАННЯ (на матеріалі французької мови) PDF (Українська)
Н. О. Мєдвєдєва 97-100
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ТА ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (на матеріалі тексту промови Жака Ширака перед студентами Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від 3 вересня 1998 року) PDF (Українська)
О. В. Мітенко 101-104
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЛОКАТИВНОСТІ ЯК МОВНОЇ УНІВЕРСАЛІЇ PDF (Українська)
Л. В. Романюк 105-110
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (к постановке проблемы) PDF (Russian)
Н. В. Рудая 111-114
ПРОНОМІНАТИВНІ, КВАНТИТАТИВНІ Й ІНТЕР’ЄКТИВНІ ДЕМІНУТИВИ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ PDF (Українська)
Л. А. Семененко 115-122
КОНСТРУКЦІЇ З КОРЕЛЯТАМИ ТАК, ТАКИЙ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ МОВИ ДРАМАТУРГІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА PDF (Українська)
О. В. Ткач, О. О. Переяслова 123-127
ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
Н. М. Чернушенко 128-135
ПОЗИЦИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ В СВЕТСКИХ ПОВЕСТЯХ Н.А. ДУРОВОЙ PDF (Russian)
И. В. Быкова 136-141
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ ІНТЕРСТИЛЬОВОГО ТОНУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ДИСКУРСИВНІЙ ПРАКТИЦІ PDF (Українська)
М. М. Донець 142-148
ЮРИДИЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРСИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРСУАЗИВНОСТІ PDF (Українська)
М. О. Зайцева,, І. О. Пєтухова 149-154
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ В УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень) PDF (Українська)
О. А. Ільченко 155-160
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ПОРТРЕТА ЖІНКИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО PDF (Українська)
Н. А. Карпенко 161-167
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «МОВЧАННЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ: ЛІНГВОКРЕАТИВНА СПРОМОЖНІСТЬ І. ФРАНКА (на матеріалі поеми «Мойсей») PDF (Українська)
Н. В. Піддубна 168-172
СЕМАНТИКО-АКСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ОБРАЗУ ЗЕМЛЯ В ДІАСПОРНОМУ ЩОДЕННИКОВОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі щоденника М. Галабурди-Чигрин) PDF (Українська)
І. М. Сирко 173-178
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГІЗМІВ У ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ (СМС) PDF (Українська)
О. С. Таран 179-185
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІМПРЕСІОНІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу) PDF (Українська)
Ю. О. Тимченко 186-189
ЛЮДИНА-ТВОРЕЦЬ І ЛЮДИНА ВІД ТВОРЦЯ – СИМВОЛИ ТВОРЧОСТІ В. СВІДЗІНСЬКОГО ТА М. ДРАЙ-ХМАРИ PDF (Українська)
С. О. Белевцова 190-201
СМЕРТЬ ЯК КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ PDF (Українська)
Н. В. Плотнікова 202-209
ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І СИЛЕНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У КОМУНІКАЦІЇ PDF (Українська)
Н. Д. Коловоротна 210-214
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛІНГВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ Т.Г. ШЕВЧЕНКА PDF (Українська)
Т. Ф. Осіпова 215-225
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЦІННИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ПРЕ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ PDF (Українська)
Д. В. Рязанцева 226-231
КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР НАШОГО БУТТЯ У СВІТЛІ ТЕOРІЇ МОВНОЇ ВІДНОСНОСТІ Е. СЕПІРА – Б. УОРФА PDF (Українська)
В. Д. Сліпецька 232-238
АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ PDF (Українська)
Л. Б. Гаращенко 239-244
ВІДТВОРЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕКСТУ В ПЕРЕКЛАДІ PDF (Українська)
Л. В. Горішна 245-251
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF (Українська)
Л. В. Савицька 252-257
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ІМІДЖЕФОРМУВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІДЕО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПЕРЕКЛАДІ PDF (Українська)
В. О. Старух 258-262
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЗИЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА В СТУДІЯХ НАД ІСТОРІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА PDF (Українська)
К. Д. Каруник 263-270
ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ МЕДВЕДЄВ (до 100-річчя від дня народження) PDF (Українська)
Л. А. Лисиченко 271-274
ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ БУЛАХОВСЬКИЙ (до 125-річчя від дня народження) PDF (Українська)
Т. Ю. Лисиченко 275-280
ТИПИ ТА ФУНКЦІЇ ІНТЕРТЕКСЕМ У ЛІТОПИСІ САМОВИДЦЯ PDF (Українська)
Ю. О. Шпак 281-285
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF (Українська)
В. П. Сімонок 286-290
ЩЕ КРОК ДО НАУКОВОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ PDF (Українська)
Л. А. Лисиченко, І. В. Тимченко 291-293


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.