MULTILINGUALISM AS A REMARKABLE FEATURE OF UKRAINIAN BAROQUE LITERATURE

О. В. Лямпрехт, O. V. Liampreht

Abstract


The article is devoted to highlight the problem of multilingualism of Ukrainian literature. Particular attention in this connection is drawn to the Ukrainian Baroque era literature, because it developed primarily  on the basis  of three languages almost with the same intensity and fruitfulness: Ukrainian literary language, Latin and Polish. In particular, it is revealed the generalized vision of literary about the problems of languages coexistence within literature of Baroque era. It is outlined the importance of foreign languages in the Ukrainian society of the second half of XVII – early XVIII century. Distribution features of these languages in Ukraine are considered. It is found the role that is given to each language in a particular field of use and factors that affected the choice  of artistic language literature of «the average age»: religious and educational life on Ukrainian lands, international relations of Ukrainian culture and its reorientation like Western one, communicative situation and principles of rhetoric.

Key words: multilingualism, ukrainian literature XVII – early XVIII century, Baroque, polemic.


References


Вибрані листи Лазаря Барановича // Чернігівські Афіни / [передм., упоряд. текст. матеріалу, комент. до нього А. Макарова]. – К. : Мистецтво, 2002. – С.58-173.

Вінценз А. До проблеми українсько-польських мовних контактів /

А. Вінценз // Мовознавство. – 1991. – № 5. – С. 37-42.

Грабович Г. Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи / Г. Грабович // Грабович Г. До історії української літератури. – К. : Критика, 2003. – С. 129-157.

Гнатюк О. До переоцінки літературного процесу ХV–ХVIIІ ст. (Огляд публіцистики давньоукраїнської літератури) / О. Гнатюк // Європейське Відродження та українська література ХІV–ХVIIІ ст. – К.: Наукова дум- ка, 1993. – С. 237-266.

Коссов С. Exegesis / Сильверстр Коссов // Голубев С. История Киевской академии. – К., 1886. – С. 184-185.

Котинська К. Багатомовність полемічної літератури періоду Берес- тейської унії (діалоги 1600–1663 років) / К. Котинська // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze / Рod red. St. Kozaka. – Warszawa, 2000. – Z. 10. – S. 55-69.

Лазаренко О. Польська літературна мова в українськолму суспільстві XVII ст. (на матеріалі творів Лазаря Барановича) / О. Лазаренко // Ві- сник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2001. – Вип. 11. – С. 53-54.

Німчук В. Конфесійне питання і українська мова кінця XVI–початку XVII століть / В. Німчук // Берестейська унія і українська культура XVII століття. – Львів: Місіонер, 1996. – С. 1-18.

Прокопович Ф. Філософські твори : у 3 т. / Феофан Прокопович; [пер. з лат.]. – К. : Наукова думка, 1979. – Т. 1.– 1979. – 511 с.

Радишевський Р. Роль польського посередництва у формуванні української барокової літератури / Р. Радишевський // Українське бароко : в 2 т. – Харків: Акта, 2004. – Т. 2. – С. 69-121.

Русанівський В.М. Слов’янські міжмовні зв’язки і формування функці- ональних стилів української літературної мови ХVІ–ХVІІ ст. /В. М. Ру- санівський // Доповідь на VІІ міжнародному з’їзді славістів. – К.: На- укова думка, 1973. – 28 с.

Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (ХI– XIX вв.) / Б.А. Успенский. – М.: Гнозис, 1994. – 239 с.

Шамрай М. Невідомі записи Лазаря Барановича / М. Шамрай. // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 3. – С. 29-32.

Шевченко Л. Латиномовна поезія у шкільному курсі української літератури / Л. Шевченко. // Дивослово. – 2005. – № 8. – С. 13-17.

Шевченко С. К истории “Великого зерцала” в юго-западной Руси. “Великое зерцало” и сочинения Иоанникия Галятовского / С. К. Шевченко // Рус. филол. вестн. – 1909. – Т. 62. – С. 110-130.

Шевчук В. Мова і витворення культурних та духовних цінностей (XVII–XVIII ст. ) / В. Шевчук // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 16-22.

Шевчук В. Муза роксоланська: Українська література ХVІ–ХVІІІ ст.: у 2-х кн. / В. Шевчук. – К., 2004. – Кн.1. Ренесанс. Раннє бароко. – 398 с.

Шляпкин И. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651– 1709) / И. Шляпкин. – Спб., 1891. – 346 с.

Яковенко Н. Розтятий світ: культура України-Руси в переддень Хмельниччини / Н. Яковенко. // Сучасність. – 1994. – № 10. – С. 59-70.

Galatowski I. Messiasz Prawdziwy Jezus Chrystus Syn Bozy, od początku swiata, przez wszystkie wieki ludziom od Boga obiecany, y od 160 ludziey oczekiwany, y w ostatnie czasy; dla zbawienia ludzskiego; na swiat posłany, po przyściu zaś swym, za błogosławienstwem Wysoce w Bogu Przewielebnego Ie[go] Msci; Oyca Innocentego Giziela, archimandryty Swetey Wielkiey Cudotworney Lawry Pieczarskiey, stauropigij S: Aecumeniei Patriarchae Constantinopolitani, od grzesznika Ioaniciusza Galatowskie[go], archimandryty czernihowskiego, z Typographiey Kijowo- Pieczarskiey żydowi niewiernemu rozmaitemi znakami, o Messiaszu napisanemi, y na Chrystusie wypełnionemi. Roku, 1672. pokazany. – [Kijów] : Z Typographiey KijowoPieczarskiey, 1672. – [18], 321 [i. e. 313], [5]

Kozak St. Polsko-ukraińskie kulturowe pogranicze / St. Kozak. // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze / Pod red. St. Kozaka. – Warszawa. – 2000. – 10. – S. 7-23.

Lipatow A. Zmiana paradygmatow: od sredniowiecza ku literaturze nowożytnej / A. Lipatow // Barok. – 1995. – № 4 (2). – S. 115-130

Łużny R. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII-XVIII w. / R. Łużny. – Kraków, 1966. – 170 s.

Ševcenko I. Religious Polemikal Literature in the Ukrainian and Belaruś Lands in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / I. Ševcenko. // Ševcenko I. Ukraine between East and West: Essays on Cultural History to the Early Eighteenth Century. – Edmonton; Toronto, 1996. – P. 149-163.

Ševcenko I. The many Worlds of Peter Mohyla / I. Ševcenko. // The Kiev Mohyla Academy. – Harvard ukrainian studies. – Vol. VIII. – № ½. – 1984. – P. 9-44.

Tazbir J. Polska XVII wieku na skrzyżowaniu kultur i wyznań / J. Tazbir

// Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie. – Warszawa-Kraków, 1992. – S. 220-212.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.