THE DETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE AND SKILLS OF HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS OF ENGINEERING DISCIPLINES FOR PERFORMING THE INNOVATION ACTIVITY IN THE INDUSTRIAL SECTORS OF ECONOMY

О. В. Шандиба, O. V. Shandyba

Abstract


The article addresses matters related to the determination of knowledge and special aptitude required for performing the innovative activity in industrial sectors of economy by highly skilled specialists of engineering disciplines. The positions that require high professional qualifications in the innovation activity are listed. The components comprising knowledge and special aptitude of highly qualified specialists are characterized. It has been shown that highly skilled specialists performing the innovative activity in industrial sectors of the economy should have fundamental interdisciplinary knowledge as well as master methods of its effective application. New approaches of studying technosphere and its elements in training highly qualified specialists in relation to the innovation activity have been outlined. It has been stated that the requirements for knowledge and skills of professionals who have the greatest impact on the innovation activity should be relevant to the purpose of the product, subject, tools and processes at appropriate levels of the activity. The differentiation of requirements for knowledge and skills of highly qualified specialists in innovation activities can be applied to both hierarchical levels of job positions and characteristics of the profession.

Keywords: requirements, knowledge and skills, proficiency, professionals, high qualification, characteristics, components, positions.


References


Амбросов А.Є. Системний погляд на місію освіти. / А.Э. Амбросов, О.Д. Сердюк. // Вища освіта України: [журнал]. – 2007. – №3. – С. 21-29.

Бідюк Н.М. Розвиток змісту та форм організації та підготовки бакалаврів і інженерів в університетах Великої Британії: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Бідюк Наталія Михайлівна. – Київ, 2001. – 179 с.

Іоланта В. Кібернетико-системна парадигма як детермінанта суспільних і освітніх змін ХХІ століття / В. Іоланта // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: [зб. наук. праць]. – 1996. – Вип.4. – С. 60-65.

Кінах А.К. Український прорив / А.К. Кінах. – Київ: Віра Інсайд, 2004. – 320 с.

Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: дис…д-ра пед. наук: 13.00.02 / В.І. Клочко. – Вінниця, 1998. –396 с.

Ковалевська О.В. Освітня парадигма сучасності очима філософа. О.В. Ковалевська, О.Г. Плахотнік // Матеріали 2-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми науки та освіти»], (27 червня – 1 липня 2001), Керч. В 2-х частинах. Ч. 2. Харків. «УкраїнськаАсоціаціяжінки в науці та освіті». Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський інститут управління, 2001. – С. 21-22.

Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения: [учебник] / Елена Эдуардовна Коваленко. – Х.: ЧП «Штрих», 2003. – 480 с.

Кремень В.Г. Освіта в України: стан і перспективи // Неперервна професійна освіта і практика: [зб. наук. праць]; за ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало: у 2-х частинах. – К. – 2001. – ч. 1. – С. 5-14.

Лотюк Є.Г. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання обчислювальної математики в педагогічному університеті: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Є.Г. Лотюк. – Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К, 2005. –19с.

Макгрегор Дж. Мировыелидерыинноваций / Дж. Макгрегор – BusinesWeek №15-16/24 апреля2006 г. – С. 32-45.

Мелецінек А. Інженерна педагогіка: Практика передачі технічних знань / А. Мелецінек // пер. з англ. за ред. С.Ф. Артюх – Х.: УИПА, 2001. – 198 с.

Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. №374/202 //Освіта України: [газета]. – 2002. – №33. – С. 4-6.

Оконь В. Введение в общую дидактику: [учебное пособие] / В. Оконь. – М.: Педагогика, 1990. – 434 с.

Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології: [навчальний посібник] / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Х: Колегіум, 2006. – 222 с.

Шандыба Е.В. Методическая система обучения технических дисциплин генеральных конструкторов при последипломной подготовке: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02: защищена 26.02.2010: утв. 06.10.2010 / Шандыба Елена Васильевна. – Харьков, 2010. – 217 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.