КОНЦЕПТ «ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Ю. А. Данько, Y. Danko

Анотація


У статті розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження політичних технологій як феномену політичного життя суспільства. Політичні технології відіграють важливу роль в політичній сфері суспільства. Вони є невід’ємною складовою виборчих компаній та спрямовані на досягнення необхідного політичного результату і являють собою сукупність процедур, прийомів і способів діяльності, спрямованих на найбільш ефективну реалізацію цілей і завдань конкретних політичних суб'єктів.Розглянутіосновні блоки з яких складається політична технологія.Запропоновано розглянути область застосування політичних технології.

Ключові слова: політичні технології, політична сфера, виборчі технології, виборча компанія, публічна політика.


В статье рассмотрены теоретико-методологические основы исследования политических технологий как феномена политической жизни общества. Политические технологии играют важную роль в политической сфере общества. Они являются неотъемлемой составляющей избирательных компаний и направлены на достижение необходимого политического результата и представляют собой совокупность процедур, приемов и способов деятельности, направленных на наиболее эффективную реализацию целей и задач конкретных политических субъектов. Рассмотрены основные блоки, из которых состоит политическая технология. Предложено рассмотреть область применения политических технологии.

Ключевые слова:политические технологии, политическая сфера, избирательные технологии, избирательная компания, публичная политика.

 

In the article, the theoretical and methodological basis of research of political technologies as a phenomenon of the political life of a society are considered. Political technologies play an important role in the political sphere of society and are a relatively new way of achieving the goal in all spheres of political life. They are an integral part of electoral companies and are aimed at achieving the necessary political result and represent a set of procedures, methods, and methods of activities aimed at the most effective implementation of the goals and objectives of specific political actors. Any political force and its electoral campaign are aimed at attracting as much support as possible to the electorate, and, to achieve the desired goal, uses various means and methods of political influence The main blocks, of which political technology is composed, are considered. It is proposed to consider the scope of application of political technology.Namely, as an element of election companies, political companies and as part of the creation of political parties.

Keywords: political technologies, political sphere, electoral technologies, electoral company, public policy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анохин М. Г. Современные технологи эффективной политики: [учеб. пособ.] / М. Г. Анохин. — М. : РУДН, 2008. — 239 с.

Гришин О.Е. Политические технологии в XXI веке: сущность, спектр, характер / О.Е. Гришин // PolitBook. — 2014. — № 2. — С. 19—32.

Кушакова М. К. Аналіз залучення маніпулятивних політичних технологій президентської виборчої кампанії 2010 року / М. К. Кушакова // Наукові праці. Політологія. — 2014. –– Том 236. –– Випуск 224. — С. 46—50.

Мокан В. І. Виборчі технології як різновид соціально-політичних технологій / В. І. Мокан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2008. — № 89—90. — С. 119—121.

Радченко О. В. Політичні технології взаємодії органів державної влади та суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Радченко, С. С. Погорєлий // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 1. — С. 309––317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_38

Семке Н. М. Політологія. Модульний курс : [навч. посіб.] / Н. М. Семке. — Х. : Торсінг плюс, 2009. — 384 с.

Типи політичних технологій [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://b-ko.com/book_415_glava_82_Типи_політичних_.html

Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П. П. Шляхтун. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 472 с.

Малкин Е. Политические технологии / Е. Малкин, Е. Сучков. — М. : «Русская панорама», 2006. — 680 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ulrichs Web

Creative Commons License

 

Цей твір ліцензовано за Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.