PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FORMATION OF CREATIVITY OF FUTURE TEACHER IN THE COURSE OF PROFESSIONAL TRAINING

М. В. Саврасов, N. V. Savrasov

Abstract


This research is devoted to the psychological analysis of the main phenomenological, theoretical and methodological, and methodical aspects of formation of creativity of the identity of future teacher in the course of educational activity. Degree of a readiness of a problem of creativity of future teacher is considered and the main directions of further psychology and pedagogical researches of her formation and purposeful development are processed. The main psychological components, features and mechanisms of creative activity of the student of the teacher both in educational and professional, and in personal measurement at different stages of professional training are studied.

Keywords: future teacher, personality, creative activity, professional training, creativity, student, educational activity, structure, conditions, features.


References


Акімова О.В. Теоретико-методологічні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / Акімова Ольга Вікторівна. — Тернопіль, 2010. —44 c.

Антонова О.Є. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / Антонова Олена Євгенїівна. — К., 2008. —43 c.

Горкуненко П.П. Підготовка студентів педагогічного коледжу до науково-дослідної роботи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Горкуненко Петро Петрович. — Вінниця, 2007. —22 c.

Корнієнко С.В. Розв’язування психологічних задач як засіб становлення творчої активності майбутнього учителя: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Корнієнко Святослав Володимирович. — К., 2008. —22 c.

Костенко М.А. Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Костенко Маріанна Артурівна. — Х., 2004. — 17 c.

Кривильова О.А. Формування у майбутніх учителів готовності до самостійної творчої діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Кривильова Олена Анатоліївна. — Кировоград, 2006. —22 с.

Кулешова О.В. Психологічні особливості особистісної самореалізації викла-дача вищого навчального закладу: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кулешова Олена Віталіївна. — Хмельницький, 2007. —20 c.

Лісниченко А.П. Підготовка майбутнього вчителя до творчої самореалізації в професійній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лісниченко Алла Павлівна. — Вінниця, 2011. —22 с.

Манчуленко Л.В. Формування творчого стилю діяльності майбутніх педаго-гів у процесі педагогічної практики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Манчуленко Лілія Василівна. — Тернопіль, 2006. —22 с.

Мільто Л.О. Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійної педагогічної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Мільто Людмила Олександрівна. — Тернопіль, 2006. — 22 с.

Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. О.М. Степанов]. — К.: «Академвидав», 2006. — 424 с. (Енциклопедія ерудита).

Саврасов М.В. Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості: дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Саврасов Микола Володимирович. —Х., 2012. —224 с.

Саврасов М.В. Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості майбутніх вчителів на завершальному етапі професійної підготовки / М.В. Саврасов / Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. — Х.: ХНПУ, 2015. —№50. — С. 189-196.

Саврасов М.В. Психологічні особливості динаміки креативності особистості протягом студентського віку / М.В. Саврасов / Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. —Х.: ХНПУ, 2015. —№50. — С. 197-205.

Cвенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь / А.Л. Свенцицкий. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. —512 с.

Слоневська І.Б. Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Слоневська Ірина Борисівна. — К., 2002. —19 c.

Хомуленко Т.Б. Семантичний простір рольових позицій вчителя / Т.Б. Хомуленко, З.М. Мірошник // Вісник Одес. нац. ун-ту. Психологія. — Т. 16. — О.: ОНУ, 2011. —С. 170-178.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.