No 39

Table of Contents

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ В УГОРЩИНІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА PDF (Українська)
Є. I. Боркач 5-13
СИСТЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ РУХОВИХ ТЕСТІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА PDF (Українська)
Ю. В.  Васьков 14-20
ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ – ОРГАНІЗАТОРА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
B. B. Ворожбіт 21-28
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА PDF (Українська)
Є. П. Голобородько, T. O. Кузьміч 29-38
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF (Українська)
O. B. Гончар 39-47
ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF (Українська)
A. Й. Гуменчук 48-56
ПРОБЛЕМА ПОНЯТТЯ «ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ» ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІВ PDF (Українська)
I. O. Елліс, В. О. Левченко 57-61
ОЗНАКИ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF (Українська)
M. O. Зубкова 62-73
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF (Українська)
H. Л. Клясен 74-80
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСТОСУВАННЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF (Українська)
O. Г. Колгатін, Л. C. Колгатіна 81-86
ЗМІСТ ОСВІТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1856 – 1919 РР. PDF (Українська)
O. П. Кот 87-92
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ З ДІТЬМИ В УРСР (1919 – 1940 рр.) PDF (Українська)
C. Є. Лупаренко 93-102
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ЗАГАЛЬНІЙ ТА ВІКОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ PDF (Українська)
O. Є.  Малихіна 103-110
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF (Українська)
C. O. Микитюк 111-119
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА PDF (Russian)
H. B. Одинцов 120-125
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ТА ЇЇ СУТНІСТЬ PDF (Українська)
C. B. Повєткін 126-132
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЛІЦЕЇВ МИСТЕЦТВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА PDF (Українська)
A. A. Радієвська 133-138
ПОНЯТТЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЗІ ШКІЛЬНОЇ ДИСЦИПІНИ PDF (Українська)
О. Г. Стадник 139-143
ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУСРС УЧИТЕЛЯ У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ PDF (Українська)
C. O. Микитюк 144-156
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧИМИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБОМ УЧАСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА PDF (Українська)
B. M. Тименко 157-162
В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД PDF (Українська)
O. B. Ткач 163-169
ВИХОВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ PDF (Українська)
H. O. Ткачова, O. C. Кабанська 170-175
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» PDF (Українська)
M. A. Удовенко 176-182
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF (Українська)
H. M. Чернушенко 183-190
ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИЯВУ ЕКСПРЕСІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ PDF (Українська)
B. B. Яригіна 191-197


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.