No 40

Table of Contents

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПОЛІХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ PDF (Українська)
Л. В. Беземчук 5-15
ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА PDF (Українська)
В. В. Бондаренко 16-23
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
В. В. Ворожбіт, С. Д. Криштоф, О. М. Микитюк 24-32
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПИСЕМНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОМОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Н. М. Голуб 33-43
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ФАХІВЦЯ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська)
Я. Г. Гриньова 44-51
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ГІМНАЗІЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТ. PDF (Українська)
А. Ю. Долапчі 52-62
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ PDF (Українська)
Л. М. Єгорова 63-68
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF (Українська)
О. В. Зуб, Л. Д. Алфімова 69-77
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 1900 –1917 РР. PDF (Українська)
О. М. Кін 78-90
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF (Українська)
О. А. Коваленко 91-102
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF (Українська)
Д. М. Копитков 103-110
СУТНІСТЬ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ДО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ PDF (Українська)
В. А. Косиченко 111-121
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ PDF (Українська)
В. Ю. Левченко 122-128
ПРОБЛЕМА САМОЦІННОСТІ ДИТИНИ ТА УНІКАЛЬНОСТІ ДИТИНСТВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО PDF (Українська)
С. Є. Лупаренко 129-140
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ PDF (Українська)
О. М. Микитюк, Н. В. Олефіренко, Н. Д. Янц 141-153
ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ОФІЦЕРА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА PDF (Українська)
В. С. Молдавчук 154-162
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ У МИТНІЙ СПРАВІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська)
С. Е. Мороз 163-168
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІВ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ PDF (Українська)
В. В. Нечипоренко 169-179
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: ДОСВІД ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ PDF (Українська)
В. В. Партола 180-187
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ США PDF (Українська)
Ю. С. Правдівцева 188-194
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В АВСТРАЛІЇ PDF (Українська)
Т. О. Семенченко 195-201
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗМIСТОВОГО МОДУЛЯ СПЕЦIАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МАЙБУТНIХ IНЖЕНЕРIВ-СУДНОМЕХАНІКIВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ОПЕРАТОРА СУДНОВИХ АВТОМАТИЧНИХ КОТЕЛЬНИХ ФОРСУНОК PDF (Українська)
С. А. Скиданчук 202-209
ГЕОГРАФІЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ 1804 Р. PDF (Українська)
О. Г. Cтадник 210-216
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧИМИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАВДЯКИ УЧАСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF (Українська)
В. М. Тименко 217-223
МАГІСТЕРСЬКИЙ СТУПІНЬ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ РАМКАХ КВАЛІФІКАЦІЙ: АНАЛІЗ ДЕСКРИПТОРІВ PDF (Українська)
В. В. Ушмарова 224-234
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ PDF (Українська)
Т. І. Чаркіна 235-244
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
Ю. Ф. Шарун 245-251


Ulrichs Web

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge

Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of The Committee on Publication Ethics (COPE)

THE LINK AND REFERENCE TO AUTHORS WHEN COPYING OR CITING SCIENTIFIC ARTICLES IS OBLIGATORY

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifTo receive the personal identifier of the author ORCID make registration on the site https://orcid.org/register, receive the digital code and give it to editorial board with the article.