ХУДОЖНИК КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ: «ГЕНИИ ОХРАНЯЮЩИЕ» К. БАЛЬМОНТА

А. С. Наден

Анотація


У статті розкривається лейтмотив літературно-критичних робіт К. Бальмонта періоду еміграції – художник як квінтесенція національного духу. Розмірковуючи про долю батьківщини, він виводить ряд імен тих, хто, на його думку, гідно представляє національне мистецтво. Це – Достоєвський, Толстой, Врубель і Скрябін.

Заслуга цих митців – корінний перелам традиційної свідомості і створення нового, прогресивного в мистецтві. Те ж для греків зробили Гомер, Есхіл, Геракліт, Платон; для італійців – Данте, Леонардо, Рафаель, Мікеланджело; для іспанців – Кальдерон, Сервантес, Греко, Веласкес; для англійців – Шекспірта Шеллі.

Бальмонт відзначає заслуги і новаторство кожного автора. Так, в живописі Врубеля критик вбачає тонке вміння художника читати таємниці людських душ. Великий шанувальник музики Скрябіна Бальмонт не вперше звертається до його творчості ( « вуковий зазив », «Слово про музику» тощо). Новаторство композитора він вбачає у створенні т.зв. світлової симфонії. Він також підкреслює вплив Достоєвського і Толстого на європейську літературу.

«Генії охоронці» не лише найбільш повно і гідно представляють національне мистецтво, але є запорукою майбутнього відродження, до них потрібно тільки прислухатися.

Ключові слова: літературна критика, символ, лейтмотив, поет-обранець, міф.

В статье раскрывается лейтмотив литературно-критических работ К. Бальмонта периода эмиграции – художник как квинтэссенция национального духа. Размышляя о судьбе родины, он выводит ряд имен тех, кто, по его мнению, достойно представляет национальное искусство. Это – Достоевский, Толстой, Врубель и Скрябин.

Заслуга этих художников – коренной перелом традиционного сознания и создание нового, прогрессивного в искусстве. То же для греков сделали Гомер, Эсхил, Гераклит, Платон; для итальянцев – Данте, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело; для испанцев – Кальдерон, Сервантес, Греко, Веласкес; для англичан – Шекспир и Шелли.

Бальмонт отмечает заслуги и новаторство каждого автора. Так, в живописи Врубеля критик видит тонкое умение художника читать тайны человеческих душ. Большой поклонник музыки Скрябина Бальмонт не в первый раз обращается к его творчеству («Звуковой зазыв», «Слово о музыке» и др.). Новаторство композитора он усматривает в создании т.н. световой симфонии. Он также подчеркивает влияние Достоевского и Толстого на европейскую литературу.

«Гении охраняющие» не только наиболее полно и достойно представляют национальное искусство, но являются залогом будущего возрождения, к ним нужно только прислушаться.

Ключевые слова: литературная критика, символ, лейтмотив, поэт-избранник, миф.

The article reveals the leitmotif of the literary-critical works by K. Balmont during emigration period – the artist as the quintessence of the national spirit. Reflecting on the fate of the country, he displays some names of those who, in his opinion, are worthy of national art. These are Dostoevsky, Tolstoy, Vrubel and Scriabin.

The merit of these artists is a radical change of traditional consciousness and creation of a new, progressive art. The same did Homer for the Greek, Aeschylus, Heraclitus, Plato, Dante Leonardo, Raphael, Michelangelo for the Italian, Calderon, Cervantes, Greco, Velazquez for the Spaniards,– Shakespeare and Shelley for the English.

Balmont celebrates achievements and innovation of each author. So, in painting Vrubel-critic sees the artist's ability to read the subtle mysteries of the human soul. Big fan of Scriabin's music Balmont not the first time refers to his work («Sound Touting», «A Word of Music», etc.). Innovation of a composer he sees in the creation of so-called light symphony. He also emphasizes the influence of Dostoevsky and Tolstoy on European literature.

«Geniuses guarding» not only fully and adequately represent the national art, but are key to the future revival they need only to be heard.

Key words: literary criticism, symbol, leitmotif, poet-elect, myth.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бальмонт Константин. Где мой дом? / К.Д. Бальмонт. – М.: Правда, 1991. – 46 с. – (Библиотека «Огонек». № 9).

Бальмонт К.Д. Звуковой зазыв (А.Н. Скрябин) // К.Д. Бальмонт. Избранное: Стихотворения; Переводы; Статьи. – М.: Худож. лит., 1980. – С. 622-628.

Бальмонт К.Д. Избранник [Электронный ресурс] / Константин Дмитриевич Бальмонт. – Режим доступа к статье : http://lib.rus.ec/b/4901/read

Бальмонт К.Д. Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи / К.Д. Бальмонт. – М.: Правда, 1991. – 608 с.

Бальмонт К.Д. Морское свечение / К.Д. Бальмонт. – СПб.: Изд. М.О. Вольфа, 1910. – 260 с.

Бальмонт К.Д. Орлиные крылья [Электронный ресурс] / К.Д. Бальмонт. – Режим доступа к статье: http://lib.rus.ec/b/4901/read

Бальмонт К.Д. Светозвук в природе и световая симфония Скрябина [Электронный ресурс] / К.Д. Бальмонт. – Режим доступа к статье: http://www.stihi-rus.ru/1/Balmont/o_skrjbine.htm

Бальмонт К.Д. Слово о музыке // К.Д. Бальмонт Солнечная пряжа: Стихи, очерки / К.Д. Бальмонт. – М.: Дет. лит., 1989. – С. 214-215.

Будникова Л.И. Творчество К. Бальмонта в контексте русской синкретической культуры конца XIX–начала XX века: автореф. дис. на соискание науч. ступени доктора филол. наук: спец. 10.01.01 «Русская литература» / Л.И. Будникова. – М., 2007. – 38 с.

Шифман А.И. Толстой и К. Бальмонт / А.И. Шифман // Русская литература. – 1970. – № 3. – С. 118-125.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.