ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНА ДОМІНАНТА В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЮРІЯ КОСАЧА «ДЕНЬ ГНІВУ»

М. А. Реутова

Анотація


У статті розглянуто  роман Юрія Косача «День гніву» в аспекті стильової домінанти експресіонізму. Визначено місце твору в художньому доробку письменника й у літературному процесі середини ХХ ст. Роману «День гніву» властивий синкретизм, який передбачає поєднання елементів неоромантизму, сюрреалізму та експресіонізму. Однак більшою мірою у романі відбиті стильові тенденції експресіонізму, і пов’язані не тільки формально, а й особливістю світосприйняття, зосередженого на глобальних, зокрема соціальних, проблемах людства крізь сприйняття окремої людини. Вперше наведено механізми моделювання експресіоністичного образу в романі Косача. Головний герой твору Богдан Хмельницький виступає у творі героєм, який перебуває у межовій ситуації. Представлені особливості естетичної категорії потворного в історичному романі, яка також була властива дослідженій течії. Визначено функції прийому психологізму, який виявляється в наративній структурі твору:  внутрішнє мовлення, пряма мова, невласна пряма мова.  Засоби кіномови також слугують для передачі психологічного стану головного героя.  Розглянуто особливості поетичної техніки роману, а саме фрагментарність та плакатність письма, що реалізується в еліптичних реченнях та є однією з характерних ознак експресіоністичного стилю.

Ключові слова:  стильова домінанта, експресіонізм, ідіостиль, історичний роман, психологізм, кіномова.

  В статье рассмотрено роман Юрия Косача «День гнева» в аспекте стилевой доминанты экспрессионизма. Определено место произведения в художественном наследии романиста и в литературном процессе середины ХХ ст. Роману «День гнева» присущий синкретизм, который предусматривает соединение элементов неоромантизма, сюрреализма, экспрессионизма. Но большей степенью в романе выражены тенденции экспрессионизма, которые представлены не только формально, а и особенностью мировосприятия, сосредоточенного на глобальных, в особенности социальных, проблемах челочества сквозь восприятие отдельного человека. Впервые приведен механизм моделирования экспрессионистического образа в романе Косача. Главный герой произведения Богдан Хмельницкий выступает героем, который находится на грани существования. Представлены особенности эстетической категории ужасного в историческом романе, которая также была присуща течению экспрессионизма. Определены функции приема психологизма, который проявляется в наративной структуре произведения: внутренняя речь, прямая речь, несобственно прямая речь. Способы киноречи также служат для передачи психологического состояния главного героя. Рассмотренно особенности поэтической техники романа, а именно фрагментарность и плакатность письма, которая реализуется в элиптических предложениях  и является характерной чертой экспрессионистического стиля.

Ключевые слова: стилевая доминанта, экспрессионизм, идиостиль, исторический роман, писхолозм, киноречь.

          The paper deals with the impressionism style dominant in Yuriy Kosatch’s novel «The day of wrath». The place of the work in the artistic development and in the literary process of the middle of the 20th century have been defined. The novel is characterized by syncretism which comprises combination of elements of neo -romanticism, surrealism and expressionism. Although the stylistic trends of expressionism have been reflected in a more significant degree, they are related, not only formally, with the peculiarities of the life perception, that is focused on humanity problems, especially social ones, through personal point of view. The mechanisms of modeling of expressionism image have been presented in the novel. Bogdan Khmelnitsky as the main character performs as neurasthenic hero who is in margin situation. The aesthetic category of the ugliness, which was characteristic of the research of the trend, is represented through the war terror. The functions of psychological technique, which is revealed in the narrative structure of the novel, inner monologue, direct speech, direct speech. The means of speech in the cinema serve to convey the psychological state of the main character. The peculiarities of the novel poetic technique, namely, the distortion and the posterness of the writing, which is realized in elliptical statements and is one of the typical features of style of expressionism.

           Кey words: stylistic dominant, Expressionism,  idiostyle, historical novel, psychology, cinematic.


Повний текст:

PDF

Посилання


Агєєва В.П. Між екзотизмом і традицією / В.П. Агєєва // Проза про життя інших : Юрій Косач : тексти, інтерпретації, коментарі. – К: Факт, 2003. – 443 с.

Галич О. Теорія літератури: підручник / за наук.ред. Олександра Галича / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2005. – 488 с.

Експресіонізм // Літературознавча енциклопедія: у 2 томах. Т. 1. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – С. 322-324.

Косач Ю. Історичні твори: в 3 кн. – Книга 2: День гніву. К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010. – 478 с.

Кохан Т.Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Т.Г. Кохан. – К., 2002. – 15-16 с.

Назаревич Л. Екзистенційність як філософська та художньо-естетична домінанта української малої прози к.XIX – поч.XXст.: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.06 «теорія літератури» / Л. Назаревич. – Тернопіль, 2008. – с. 7-12.

Петренко Л.Я. Поетика експресіонізму в українській літературі 20 – 40-х років ХХ століття: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 / Л.Я. Петренко. – Івано-Франківськ, 2008. – 27 с.

Рихло П. Рецепція німецького експресіонізму в поетичній творчості Рози Ауслендер / П. Рихло // Експресіонізм: збірник наукових праць [Випуск 3] / упорядник Т. Гаврилів. – Львів : Класика, 2005. – С. 116-130.

Січкар О.М. Форми, прийоми та засоби втілення психологізму в українській літературі (спроба системного аналізу) / О.М. Січкар // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 4. – С. 35-43.

Шерех Ю. Слово про Юрія Косача // Ю. Шерех. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології : У 3 т. – Харків, 1998. – Т.1.

Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. / Л. Ришар; науч. ред. и. авт. послесл. В.М. Толмачев. – М.: Республика, 2003. – 432 с.

Яструбецька Г. Експресіонізм – імпресіонізм: стильова опозиція чи дифузія? / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2006. – № 2. – С. 9-13.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.