«ДНЕВНИК» СУВОРИНА В КОНТЕКСТЕ ДНЕВНИКОВОЙ ПРОЗЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Ю. В. Чимирис

Анотація


В статті проведено стислий аналіз основних особливостей і характерних рис «Дневника» О.С. Суворіна – одного з видатних діячів літературного, культурного, політичного та суспільного життя Росії кінця XIX – початку XX ст.

         Серед головних рис «Дневника» О.С. Суворіна автор статті виділяє такі як: автопсихологічність, щирість, спонтанність, літературну необробленість. Чіміріс Ю.В. підкреслює, що автор записів робив їх виключно для себе, не маючи подальших намірів щодо їх публікації, тому вони відрізняються особливою правдивістю. Чіміріс Ю.В. аналізує особливості «Дневника» О.С. Суворіна, зіставляючи його з щоденниками таких видатних письменників, як Л.М. Толстой, А. Чехов, Ф. Достоєвський, А. Платонов, А. Твардовський, М. Пришвін та іншими. Автор статті приходить до висновку, що записи Суворіна дозволяють відкрити і дізнатися його внутрішній світ, таємні мрії і справжні погляди, які суттєво відрізнялися від думок, висловлюваних ним в якості редактора популярної у той час газети «Новое время».

Ключові слова: щоденник, щирість, спонтанність, автопсихологічність.

В статье Ю.В. Чимирис проводится краткий анализ основных особенностей и характерных черт «Дневника» А.С. Суворина – одного из видных деятелей   литературной, культурной, политической и общественной жизни России конца XIX – начала XX вв.

         Среди главных черт «Дневника» А.С. Суворина автор статьи выделяет такие как: автопсихологичность, искренность, спонтанность, литературную необработанность. Чимирис Ю.В. подчеркивает, что автор записей делал их исключительно для себя, не предполагая их публиковать, поэтому они отличаются особенной правдивостью. Чимирис Ю.В. анализирует особенности «Дневника» Суворина, сопоставляя его с дневниками таких выдающихся писателей, как Л.Н. Толстой, А. Чехов, Ф. Достоевский, А. Платонов, А. Твардовский, М. Пришвин и другими. Автор статьи приходит к заключению, что записи Суворина позволяют открыть и узнать его внутренний мир, тайные мечты и истинные взгляды, которые  отличались от мыслей, высказываемых им в качестве редактора популярной в то время газеты «Новое время».

Ключевые слова: дневник, искренность, спонтанность, автопсихологичость.

         The article presents a brief analysis of  the peculiar features of "Diary" by Aleksei Suvorin – one of the outstanding literary, cultural, political and public figures inRussiaat the late XIX – early XX centuries.

         Among the main features of the "Diary" the following characteristics have been found: autopsychologism, sincerity, spontaneity, lack of literary finesse. The author of the article emphasizes that Suvorin didn't intend to publish the diary, so it shedding light on his private life, inner world, dreams and true thoughts, that much differed from those he published in the popular newspaper "Novoye vremia". Y. Chimiris analyses the key features of Suvorin's "Diary" and compares it with the diaries of other writers such as L.N. Tolstoy, A. Chekhov, F. Dostoevsky, A. Platonov, A. Twardowskiy, M. Prishvin and others.

Key words: diary, autopsychologism, sincerity, spontaneity.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Егоров О. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра: Исследование / О. Егоров. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 208 с.

Суворин А.С. Дневник / Алексей Сергеевич Суворин [подгот. текста Д. Рейфилда, О. Макаровой]. – London: The Garnett Press; М.: Изд-во Независимая газета, 2000. – 670 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.