МОТИВ САМОТНОСТІ У АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ ТА ІРЕН НЕМИРОВСЬКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «БЕЗ КОРІННЯ» ТА РОМАНУ «ВИНО САМОТНОСТІ»)

Т. В. Смушак

Анотація


Стаття присвячена компаративному тлумаченню художніх елементів, які фігурують у розвитку та функціонуванні мотиву самотності у автобіографічній повісті Наталени Королевої «Без коріння» та автобіографічному романі Ірен Немировськи «Вино самотності». Шляхом психологічного та філософсько-антропологічного підходів до трактування проблеми, визначено причини виникнення аналогічного мотиву у автобіографічній творчості різнонаціональних письменниць (української та французької відповідно). Криються вони передусім у подібності життєвого дитячо-юнацького досвіду Наталени Королевої та Ірен Немировськи, маркованого обопільно «самотністю», а також у схожості їх світовідчуттів, світоглядних позицій, психофізичних реакцій. Проведено паралелі між  художніми методами та моделями передачі особистих психо-емоційних станів самості, виявлено ряд подібностей у розкритті теми різними авторками.

Типологічно-подібні аспекти «Без коріння» та «Вина самотності», що стосуються розвитку та функціонування у них мотиву самотності, не лише створюють підстави для проведення типологічних паралелей між автобіографічними  оповідями Наталени Королевої та Ірен Немировськи, але й правомірно засвідчують типологічну спорідненість їх національних літератур (на визначеному рівні), – української та французької.

Ключові слова: мотив, самотність, автобіографічна оповідь, типологія.

 

Статья посвящена компаративному толкованию художественных элементов, которые фигурируют в развитии и функционировании мотива одиночества в автобиографической повести Наталены Королевой «Без корней» и автобиографическом романе Ирен Немировски «Вино одиночества». Путем психологического и философско-антропологического подходов к трактовке проблемы определены причины возникновения аналогичного мотива в автобиографическом творчестве разнонациональных писательниц (украинской и французской соответственно). Кроются они прежде всего в сходстве жизненного детско-юношеского опыта Наталены Королевой и Ирен Немировски, маркированного обоюдно «одиночеством», а также в сходстве их мироощущений, мировоззренческих позиций, психофизических реакций. Проведены параллели между художественными методами и моделями передачи личных психо-эмоциональных состояний самости, выявлен ряд сходств в раскрытии темы разными авторами.

Типологически-образные аспекты «Без корней» и «Вина одиночества», касающиеся развития и функционирования в них мотива одиночества, не только создают основания для проведения типологических параллелей между автобиографическими рассказами Наталены Королевой и Ирен Немировски, но и правомерно свидетельствуют о типологическом родстве их национальных литератур (на определенном уровне), – украинской и французской.

Ключевые слова: мотив, одиночество, автобиографический рассказ, типология.

 

The article is devoted to the comparative interpretation of the artistic elements, which are involved in the development and functioning of the motif of solitude in the autobiographic novella of Natalena Koroleva "Without Roots" and in the autobiographic novella of Irene Nemyrovski "The Wine of Solitude". The main reasons for the appearance of similar motifs in the autobiographic works of the female writers of different nationalities (Ukrainian and French, respectively) were defined through psychological and philosophical-and-anthropologic approaches. They lie primarily in the similarity of Natalena Koroleva and Irene Nemyrovski's child and youth life experiences, which are mutually marked by the "solitude" as well as in the similarity of their attitudes, outlooks and psychophysical reactions. The parallels between manners and patterns of transmitting personal psycho-emotional states of solitude were drawn, a number of similarities in the theme developing of both writers were revealed.

Typologically similar aspects of "Without Roots" and "The Wine of Solitude" related to the development and functioning of the motif of solitude, not only provide grounds for drawing typological parallels between the autobiographic novellas of Natalena Koroleva and Irene Nemyrovski, but also legally certify the typological affinity of their national literatures (at a certain level) – Ukrainian and French.

Key words: motif, solitude, autobiographic novella, typology.


Повний текст:

PDF

Посилання


Будний В. Порівняльне літературознавство: підручн. / В. Будний, М. Ільницький. – К.: Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2008. – 430 с.

Буела О. Карлос Мігель. Молодь у третьому тисячолітті / О. Буела. – Львів: Добра книжка, 2009. – 384 с.

Веселовский А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. – М.: Высшая школа, 1989. – 408 с.

Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX в. / Б.М. Гаспаров. – М.: Наука, 1994. – 304 с.

Єфремов С.О. Літературно-критичні статті / С.О. Єфремов. – К.: Дніпро, 1993. – 351 с.

Королева Н. Без коріння; Во дні они; Quid est Veritas?: [повість, роман, новели, оповідання, спогади] / Н. Королева. – Дрогобич: Відродження, 2007. – 672 c.

Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки: навч. посібник / Н.Ю. Максимова. – К.: Либідь, 2011. – 520 с.

Мовчан М.М. Феномен самотності як проблема буття особистості в соціальному середовищі [Текст]: автореф. дис. канд. філос. наук: спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» / М.М. Мовчан. – К., 2008. – 20 с.

Немировськи І. Вино самотності: [роман] / І. Немировськи; [з фр. пер. Г. Малець]. – К.: Унів. вид-во Пульсари, 2010. – 192 с.

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика : учеб. пос. / Томашевский Б.В. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 334 с.

Торо Г. Уолден, или жизнь в лесу / Торо Г. Уолден. – М. : Худож. лит., 1986. – 639 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.