ОЛЕКСА МИШАНИЧ – МЕДІЄВІСТ: СПРОБА ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

К. Р. Вакуленко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню наукового доробку Олекси Мишанича-медієвіста, передовсім його академічних праць, присвячених проблематиці давньої української літератури. Окреслено основні напрямки його розвідок з ділянки давньої української літератури, жанрові особливості його праць, наукові методики й аналітичний інструментарій, що ними послуговувався вчений у своїх медієвістичних розвідках. У статті висвітлено місце та роль науковця в історії української літературної медієвістики другої половини ХХ–початку ХХІ століття, проаналізовано його рецепцію старокиївської літератури, передовсім «Слова о полку Ігоревім», праці вченого, присвячені творчості Григорія Сковороди, а також літературному процесу Закарпаття XVI–XVIII століть. Дослідження дозволило з’ясувати не лише етапи творчої еволюції видатного ученого-медієвіста, епістемологічні засади його наукової творчості, але й увиразнити шляхи розвитку української науки про літературу в другій половині ХХ–на початку ХХІ століття. Ми дійшли висновку, що Олекса Мишанич зробив значний внесок у справу вивчення давньої української літератури. Його науковий доробок складає золотий фонд української науки про літературу. Його піонерські дослідження та організаторська діяльність склали надійний фундамент найновішої академічної історії української літератури у дванадцяти томах.

Ключові слова: автентичність, бібліографія, давня українська література, медієвістика, переклад.

Статья посвящена исследованию научного наследия Алексея Мишанича- медиевиста, прежде всего его академических трудов, посвященных проблематике древней украинской литературы. Очерчены основные направления его исследований в отрасли древней украинской литературы, жанровые особенности его работ, научные методики и аналитический инструментарий, которыми пользовался ученый в своих медиевистичных исследованиях. В статье освещены место и роль ученого в истории украинской литературной медиевистики второй половины ХХ–начала XXI века, проанализировано его рецепцию старокиевской литературы, прежде всего «Слова о полку Игореве», труды ученого, посвященные творчеству Григория Сковороды, а также литературному процессу Закарпатья XVI–XVIII веков. Исследование позволило выяснить не только этапы творческой эволюции выдающегося ученого-медиевиста, эпистемологические основы его научного творчества, но и подчеркнуть пути развития украинской науки о литературе во второй половине ХХ–начале XXI века. Мы пришли к выводу, что Алексей Мишанич внес значительный вклад в дело изучения древней украинской литературы. Его научный потенциал составляет золотой фонд украинской науки о литературе. Его пионерские исследования и организаторская деятельность составили надежный фундамент новейшей академической истории украинской литературы в двенацати томах.

Ключевые слова: аутентичность, библиография, древняя украинская литература, медиевистика, перевод.

The article focuses on the research of Oleksa Myshanych’s-medievalist scientifi c achievements, mainly his academical works devoted to the issue of the ancient Ukrainian literature. The basic directions of his researches in the fi eld of ancient Ukranian literature, the genre features of his works, the scientifi c methodologies and analytical tools the researcher used in the medieval explorations have been outlined. The article indicates the place and role of the scientist in the history of Ukrainian medieval literature studies of the second half of the XX – the beginning of the XXI century, inspects the scientist’s works observed Hryhorii Skovoroda’s poetries and a literary process of Transcarpathia region in the XVI–XVIII centuries. His reception of the ancient Kyiv literature («The Tale of Igor’s Campaign») has been analyzed. This research gave a clear understanding of the stages of the outstanding scientist medievalist creative evolution, epistemological bases of his scientific  work. Moreover, it pointed out the ways of developing Ukrainian literary criticism of the second half of the XX the beginning of the XXI century. This study has shown that Oleksa Myshanych made a signifi cant contribution to the study of the ancient Ukrainian literature. His scientifi c achievement is the golden fund of Ukrainian literary criticism. His pioneering research and organizational activities made a solid foundation of the academic history of Ukrainian literature in twelve volumes.

Keywords: authenticity, bibliography, ancient Ukrainian literature, medieval studies, translation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жулинський М., Денисюк І. Верховина. Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. Дрогобич: Коло, 2003. 177 с.

Мишанич О. Проблеми вивчення давньої та класичної української літератури. Слово і час. 2002. № 2. С. 13–19

Мишанич О. Довкола «Слова»: Нова ревізія автентичності видатної пам’ятки. Літературна Україна. 2001. 30 серп. C. 7.

Мишанич О. На переломі. Літературознавчі статті й дослідження. НАН України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. Київ: Основи, 2002. 437 с.

Мишанич О. З минулих літ. Літературознавчі статті й дослідження різних років. Київ: Основи, 2004. 390 c.

Мишанич О. Григорій Сковорода: нарис життя і творчості. Київ.: Обереги, 1994. 45 с.

Слово і час. 2013. № 5. С. 18–31.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843859

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.