Особливості художнього світовідчуття в малій прозі І. Маслова: оповідання, «вінці»

Марина Олександрівна Бакумкіна

Анотація


Стаття  присвячена  особливостям  відображення  художнього світовідчуття в малій прозі – оповіданнях і «вінцях» – російськомовного українського письменника, лауреата літературних премій Івана Степановича Маслова, життя й доля якого були пов’язані з Харківщиною. Окремі твори І.С. Маслова неодноразово ставали об’єктом вивчення українських учених-літературознавців, проте особливості художнього світосприймання в оповіданнях і «вінцях» І.С. Маслова не були предметом спеціального наукового дослідження. Тому метою статті стає аналіз маловідомих широкому українському читачеві оповідань І.С. Маслова та його «вінців», дослідження їхніх художніх особливостей. Методами дослідження є біографічний, культурно-історичний, порівняльно-історичний, історико-генетичний. У ході дослідження з’ясовано, що І.С. Маслов відчував потребу опанувати смисловий простір образу. Його творам притаманна суперечність стилю. У них поєднані філософічність, метафоризм, психологізм і символізм. Письменник часто звертається до просторіччя, що інтенсивно забарвлює  і   мову героїв, і авторську мову. У своїх творах письменник звертається до тем кохання, смерті, війни й повоєнного життя, до сьогодення «продажного часу», які проходять крізь увесь творчий шлях І.С. Маслова. Його твори гостро полемічні, стиль переважно автобіографічний, спогади про воєнний і повоєнний побут його самого і його родини – джерело вічних цінностей, як і поняття «чистоти» в його оповіданнях

 

і    «вінцях». Мала проза І.С. Маслова дозволяє відчути перебіг часу, що визначає долю людини. Дослідження акцентовано на розкритті трагічних процесів перебудови як докорінного старого побуту, так і зламу суспільних стосунків селян, колгоспників, на минулому перебудови, відгомонах переламної епохи, прикметах часу, отриманні незалежності Україною, житті її людей, їхніх бажань та очікувань. Письменник І.С. Маслов у повсякденному житті природи й людей знаходить своєрідні цінності, створює поетичні описи Слобожанщини та її жителів. Він відзначає щонайменші зміни в природному циклі й житті селян, застосовує особливий підхід до розкриття теми відносин людини й природи, підкреслює спорідненість людини з усім світом і через поетичне зображення природи розкриває суть людського буття.

 Ключові слова: Іван Степанович Маслов; мала проза; оповідання; «вінці»; світовідчуття.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бакумкіна, М.О. (2018). Селянська тема в літературній долі Івана Маслова. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство, 3-4 (89-90), 3–16. URL: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2635839.

Бакумкіна, М.О. (2019). Феномен селянської прози другої половини ХХ століття в контексті творів І. Маслова. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки. ХХVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. Вінниця. Ч. 5, 5–9. URL:http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019 /01/%D1%87%D0 %B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-5.pdf

Маслов, И. С. (2002). Избранное. Харків: Прапор, Т.4. Маслов, И.С. (2014). Избранное. В 3 т. Харьков: Майдан, Т.1.

Мельниченко, М. (2001). Кругообіг життя. Слобожанщина, 19, 290–296.

Михайлин, І. Цей невтомний харків’янин. Пам’яті Івана Степановича Маслова. Національна спілка письменників України. URL: http://kharkiv-nspu.org.ua/archives/3841

Шарова, Т.М. (2011a). Герої творів Івана Маслова. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки», 4.8, 120–123.

URL: litzbirnyk.com.ua/ wp-content/uploads/2013/11/26.4.8.pdf

Шарова, Т.М. (2011b). Іван Маслов: людина й письменник. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Ч. I, лютий, (214), 50–56.

URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=9694&c hapter=1

Bakumkina, M.O. (2018). Selianska tema v literaturnii doli Ivana Maslova. [Rural theme in the literary fate of Ivan Maslov]. Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H.S. Skovorody. Literaturoznavstvo, 3-4 (89-90), 3–16. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.2635839 [in Ukrainian].

Bakumkina, M.O. (2019). Fenomen selianskoi prozy druhoi polovyny KhKh stolittia v konteksti tvoriv I. Maslova. [The phenomenon of Rural prose in the second half of the XXth century in the context of I. Maslov’s works]. Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky. KhKhVI Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia. Vinnytsia, 5, 5–9. URL:http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019 /01/%D1%87%D0%B0% D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-5.pdf [in Ukrainian].

Maslov, I.S. (2002). Yzbrannoe [Selected works]. Kharkiv: Prapor. V.4 [in Russian].

Maslov, I.S. (2014). Yzbrannoe. V 3 t. [Selected works in 3 volumes]. Kharkov: Maidan. V.1 [in Russian].

Melnychenko,M.(2001).Kruhoobihzhyttia[Thecycleoflife]. Slobozhanshchyna. 19 [in Ukrainian]

Mykhailyn, I. (n.d.) Tsei nevtomnyi kharkivianyn. Pamiati Ivana Stepanovycha Maslova. [This tireless Kharkiv resident. In memory of Ivan Stepanovich Maslov]. Natsionalna spilka pysmennykiv Ukrainy. URL: https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/3841 [in Ukrainian]

Sharova, T.M. (2011 a). Heroi tvoriv Ivana Maslova. [Characters of Ivan Maslov’s works]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho: zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Filolohichni nauky». 4.8, 120–123. URL: litzbirnyk.com.ua/ wp-content/uploads/2013/11/26.4.8.pdf 12 [in Ukrainian]

Sharova, T.M. (2011 b). Ivan Maslov: liudyna y pysmennyk. [Ivan Maslov: man and writer]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filolohichni nauky. Ch.I. Liutyi, (214), 50–56. URL: http:// bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=9694&c hapter=1 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2020.2.96.01

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.