Концепція гармонії у пейзажній ліриці Аннетти фон Дросте-Гюльсхоф (цикл віршів «Die Heidebilder»)

Наталя Володимирівна Білоус

Анотація


Стаття присвячена вивченню засобів і прийомів утілення гармонії і умиротворення у віршах з циклу «Die Heidebilder» Аннети фон Дросте-Гюльсхоф, об’єднаних темою «Der Weiher»: «Die Linde», «Die Wasserfäden», «Das Schilf» та «Der Weiher». Творчість поетеси визначається неповторною індивідуальністю, їй, як жодному іншому майстру слова того часу, вдалося виразити у пейзажній ліриці баланс статичного та динамічного у   взаємодії живої та неживої природи. У статті досліджуються лексико-семантичні засоби образної мови циклу, застосування персоніфікації елементів пейзажу, використання фольклорних та християнських символів, перехресне представлення одних і тих самих персоніфікованих персонажів з   різної фокальної перспективи для посилення сюжетної нерозривності циклу. Семантично вірші циклу «Die Heidebilder» угруповані навколо образу художнього полотна. З кожним наступним віршем циклу Дросте інтенсифікує асоціативний зв’язок між поетичними образами та зоровими й слуховими уявленнями читача. Яскравість порівнянь і численні епітети створюють динамічну картину гармонії природи. Комбінуючи вищеперелічені засоби і прийоми, майстриня створює багатопланову ідилічну картину, водночас рухому і збалансовану з точки зору перспективи, з  чітким розподілом фокусу уваги між дійовими особами. Одним з аспектів дослідження є порівняння представлених віршів Дросте з творами Ф. Гельдерліна «Die Eichbäume», «Die Erlen» Новаліса, та Й. фон Ейхендорфа «Bei einer Linde», написаними в романтичній традиції когерентності внутрішнього емоційного стану героя і зовнішніх ознак об’єкту природи. Вірші-звернення Дросте позбавлені внутрішньої напруги і спротиву, пафосного трагізму, любовної ностальгії, притаманних пейзажній ліриці її сучасників-романтиків. У віршах Дросте асоціативний світ постає з метафоричного тла. Поетеса наголошує на схожості між природним та людським тяжінням до гармонії та умиротворення.

 Ключові слова: Аннетте фон Дросте-Гюльсхоф; поетика; природа; гармонія; ліричний образ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бакалов, А.С. (2004). Немецкая послеромантическая лирика (традиции и новаторство). Дис.…канд. филолог. наук, Москва.

Гугнин, А.А. (2020). Немецкая литература ХIХ века. От романтизма до бидермайера. Статьи, переводы, комментарии, библиография. Вып. 1. Новополоцк: НЦСГИ ИС РАН.

Дмитриев, А.С. (1984). Предисловие. Дмитриев А.С., Беляев Н.Т., Нечепорук Е.И. и др. (ред.). Die Deutsche Lyrik des 19. Jahrhunderts. Немецкая поэзия XIX века. Москва: Радуга. 29–31.

Качуровський, І. (2008). Променисті сильвети. Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Рудницький, М. (1977). Annette von Droste-Hülshoff. Іноземна література. № 6. 189–191.

Borchmeyer, D. von. (Ed.). (2003). Annette von Droste-Hülshoff. Darf nur heimlich lösen mein Haar. München.

Brinkmann, R. (1969). Begriffsbestimmung des literarischen Realismus. Darmstadt.

Claassen, J. (1883). Anna Elisabeth Freiin von Droste-Hülshoff. Leben und ausgewählte Dichtungen. Nikosia.

Droste-Hülshoff, von А. Briefe von Annette von Droste-Hülshoff und Levin Schücking. URL: https://www.projekt-gutenberg.org/droste/brdroste/ brdro012.html. (дата звернення: 15.18.2020).

Gedichte, (1973). Die Ausgabe von 1844. Annette von Droste-Hülshoff. Band 1-2, München: Winkler.

Grubeck, G. (2008). Die Frau in der Literatur. Der Beitrag der Frau zum literarischen Leben in der ersten Hälfte 19. Jahrhunderts. Diplomica Verlag GmbH.

Heselhaus, C. (1943). Annette von Droste-Hülshoff. Die Entdeckung des Seins in der Dichtung des 19. Jahrhunderts. Halle [Saale]: Max Niemeyer.

Ibel, R. (1960). Annette von Droste-Hülshoff: Werke in einem Band. Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Rudolf Ibel. Hamburg & Berlin: Deutsche Hausbücherei.

Mumbauer, J. (2017). Die deutsche Dichtung der neuesten Zeit: Erster Band.TP Verone Publishing.

Rosen, R. (1993). Ein Gitter aus Musik und Sprache: Feministische Analysen zu Annette von Droste-Hülshoff. Paderborn: Schoningh.

Wilpert, G. von. (1988). Deutsches Dichterlexion. Biographisch-bibliographisches Handworterbuch zur deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart: Kroner.

Bakalov, A.S. (2004). Nemetskaia posleromantycheskaia lyryka (tradytsyy y novatorstvo). Dys. … kand. fyloloh. nauk. Moskva [in Russian].

Dmytryev, A.S. (1984). Predyslovye. A.S. Dmytryev, N.T. Beliaev, E.Y. Necheporuk (eds.). Die Deutsche Lyrik des 19. Jahrhunderts=Nemetskaia poэzyia XIX veka Moskva: Raduha. 29–31 [in Russian].

Huhnyn, A.A. (2020). Nemetskaia lyteratura ХIХ veka. Ot romantyzma do bydermaiera. Staty, perevodы, kommentaryy, byblyohrafyia. Issue 1. Novopolotsk: NTSSHY YS RAN [in Russian]

Kachurovskyi, I. (2008). Promenysti sylvety. Lektsii, dopovidi, statti, esei, rozvidky. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». [in Ukrainian].

Rudnytskyi, M. (1977). Annette von Droste-Hülshoff. Inozemna literatura, 6, 189–191 [in Ukrainian].

Borchmeyer, D. von. (Ed.). (2003). Annette von Droste-Hülshoff. Darf nur heimlich lösen mein Haar. München [auf Deutsch].

Brinkmann, R. (1969). Begriffsbestimmung des literarischen Realismus. Darmstadt [auf Deutsch].

Claassen, J. (1883). Anna Elisabeth Freiin von Droste-Hülshoff. Leben und ausgewählte Dichtungen. Nikosia [auf Deutsch].

Droste-Hülshoff, von А. Briefe von Annette von Droste-Hülshoff und Levin Schücking. URL: https://www.projekt-gutenberg.org/droste/brdroste/ brdro012.html. (дата звернення: 15.18.2020) [auf Deutsch].

Gedichte, (1973). Die Ausgabe von 1844. Annette von Droste-Hülshoff. Band 1-2, München Winkler [auf Deutsch].

Grubeck, G. (2008). Die Frau in der Literatur. Der Beitrag der Frau zum literarischen Leben in der ersten Hälfte 19. Jahrhunderts. Diplomica Verlag GmbH [auf Deutsch].

Heselhaus, C. (1943). Annette von Droste-Hülshoff. Die Entdeckung des Seins in der Dichtung des 19. Jahrhunderts. Halle [Saale]: Max Niemeyer. [auf Deutsch].

Ibel, R. (1960). Annette von Droste-Hülshoff: Werke in einem Band. Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Rudolf Ibel. Hamburg & Berlin: Deutsche Hausbücherei [auf Deutsch].

Mumbauer, J. (2017). Die deutsche Dichtung der neuesten Zeit: Erster Band. TP Verone Publishing [auf Deutsch].

Rosen, R. (1993). Ein Gitter aus Musik und Sprache: Feministische Analysen zu Annette von Droste-Hülshoff. Paderborn: Schoningh [auf Deutsch].

Wilpert, G. von (1988). Deutsches Dichterlexion. Biographisch-bibliographisches Handworterbuch zur deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart: Kroner [auf Deutsch].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2020.2.96.02

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.