Діалектика повтору і антитези у вірші Георгія Іванова «Над закатами и розами...»

Людмила Вікторівна Гармаш

Анотація


Повтор і антитеза, які є універсальними стилістичними принципами, забезпечують інтонаційно-ритмічну, смислову, композиційну, емоційну єдність поетичного тексту. Мета статті полягає у виявленні функцій повтору  і  антитези у вірші Георгія Іванова та аналізі особливостей ідіостилю поета.  У роботі використані традиційні методи аналізу поетичного тексту, який розуміється як єдина художня система. Сенс цілого автор статті інтерпретує, виокремлюючи елементи цієї системи, до яких відносяться різні види повторів. У процесі аналізу встановлено взаємозв’язки між повторюваними одиницями тексту, визначено функції повторів, їхню семантику, з’ясовано, в яких стосунках вони складаються з такою стилістичною фігурою як антитеза (протиставлення). Для поглибленого проникнення в структуру поетичного тексту були задіяні загальнонаукові методи дедукції та індукції, метод концептуального аналізу та метод повільного читання, запропонований Роланом Бартом. Автор статті дійшов висновку, що Георгій Іванов використовує повтори практично на всіх рівнях поетичного тексту – морфологічному, лексичному, семантичному, композиційному та ін. Повтори і антитези забезпечують інтонаційне багатство вірша, розподіляючи в тексті смислові і   ритмічні акценти, визначають динамічний розвиток поетичного тексту, служать засобом прискорення і уповільнення руху поетичної думки. Вони є тими засобами, які надають тексту завершеність, об’єднуючи його в цілісну структуру, окремі елементи якої тісно пов’язані один з одним і перебувають у постійній взаємодії. Повтор і антитеза є діалектичною парою протилежностей, що передбачають одна іншу і утворюють систему взаємних тяжінь і відштовхувань, встановлюючи межі між окремими елементами тексту і порушуючи їх, в результаті чого ми можемо розглядати художній твір як живу систему, яка здатна до самоорганізації. Аналіз повторів і антитез в контексті художнього твору дає ключ до розуміння й адекватної інтерпретації сенсу вірша.

 Ключові слова: Георгій Іванов; повтор; функції повтору; антитеза; діалектична пара.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Арнольд, И.В. (1999). Семантика. Стилистика. Интертекстуальность.

Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета.

Валгина, Н.С. (2003). Теория текста. Москва: Логос.

Гак, В.Г. (1972). Повторная номинация и ее стилистическое использование.Вопросы французской филологии. 123–136.

Громогласова, Т.И. (2011). Повтор в системно-структурном и антропоцентрическом аспектах. Дис. … канд. филол. наук. Бийск.

Иванов, Г. (1994). Собр. соч. в 3-х тт. Т.1: Стихотворения. Москва:

Согласие.

Ковальчук, И.Ю. (2004). Повтор и его функции в тексте. Дис. … канд.

филол. наук. Пятигорск.

Крейд, В.П. (2007). Георгий Иванов. Москва: Молодая Гвардия. https://www. litmir.me/br/?b=227540&p=117

Метлякова, Е.В. (2011). Лексический повтор как семантико-стилистическая категория организации лирического текста в раннем творчестве Анны Ахматовой. Дис… канд. филол. наук. Ижевск.

Москальская, О. И. (1981). Грамматика текста. Москва: Высшая школа.

Пономарев, Е.Р. (2002). Распад атома в поэзии русской эмиграции: Георгий Иванов и Владислав Ходасевич. Вопросы литературы, 4, 48–81.

Сёмина, С.И. (1999). Языковой повтор как конституент полипредикативного сложносочинённого предложения в русском языке. Автореферат дис. … канд. филол. наук. Таганрог.

Смирнов, В. (2011). Смысл, раскаленный добела. Георгий Иванов. Что-то сбудется. Москва: Эксмо, 5–26.

Солганик, Г.Я. (1973). Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое). Москва: Высшая школа.

Топоров, В.Н. (1983). Пространство и текст. Текст: семантика и структура, Москва: Наука.

Трушкина, А.В. (2004). Особенности поэтического мира Георгия Иванова 1920–1950-х годов. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва.

Ушакова, О.Н. (2020). Проблема традиций русской поэзии в эмигрантской лирике Г.В. Иванова. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Иваново.

Nikolaeva, T.M. (2009). Как и почему повторы служат скрепами текста? (На материале русской поэзии). Revue des Études Slaves, 2009, 80-1-2, 33–42.

Arnold, I.V. (2010). Semantika. Stilistika. Intertekstual’nost’ [Semantics. Stylistics. Intertextuality]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta [in Russian].

Valgina, N.S. (2003). Teoriya teksta [Text theory]. Moskva: Logos [in Russian].

Gak, V.G. (1972). Povtornaya nominatsiya i ee stilisticheskoe ispolzovanie [Re-nomination and its stylistic use]. Voprosyi frantsuzskoy filologii. 123–136 [in Russian].

Gromoglasova, T.I. (2011). Povtor v sistemno-strukturnom i

antropotsentricheskom aspektah [Repetition in systemic-structural and anthropocentric aspects]. Candidate’s thesis. Biysk [in Russian].

Ivanov, G. (1994). Sobranie sochineniy v 3-h tt. T.1: Stihotvoreniya [Collected works in 3 vols. Vol. 1: Poems]. Moskva: Soglasie [in Russian].

Kovalchuk, I.Yu. (2004). Povtor i ego funktsii v tekste [Repetition and its functions in the text]. Candidate’s thesis. Pyatigorsk [in Russian].

Kreyd, V.P. (2007). Georgiy Ivanov. Moskva: Molodaya Gvardiya. https://www.litmir.me/br/?b=227540&p=117 [in Russian].

Metlyakova, E.V. (2011). Leksicheskiy povtor kak semantiko-stilisticheskaya kategoriya organizatsii liricheskogo teksta v rannem tvorchestve Annyi Ahmatovoy [Lexical repetition as a semantic and stylistic category of the organization of the lyric text in the early work of Anna Akhmatova]. Candidate’s thesis. Izhevsk [in Russian].

Moskal’skaja, O.I. (1981). Grammatika teksta [Grammar of the text]. Moskva:Vysshaja shkola [in Russian].

Syomina, S.I. (1999). Yazyikovoy povtor kak konstituent polipredikativnogo slozhnosochinYonnogo predlozheniya v russkom yazyike [Language repetition as a constituent of polypredicative compound sentence in Russian]: Extended abstract of candidate’s thesis. Taganrog [in Russian].

Smirnov, V. (2011). Smyisl, raskalennyiy dobela. In Georgiy Ivanov. Chto-to sbudetsya [Sense, white-hot. Georgy Ivanov. Something will come true]. Moskva: Eksmo, 5–26 [in Russian].

Solganik, G.Ya. (1973). Sintaksicheskaya stilistika (slozhnoe sintaksicheskoe tseloe) [Syntactic stylistics (complex syntactic whole)]. Moskva: Vyisshaya shkola [in Russian].

Toporov, V.N. (1983). Prostranstvo i tekst. In Tekst: semantika i struktura [Space and text. Text: semantics and structure]. Moskva: Nauka [in Russian].

Trushkina, A.V. (2004). Osobennosti poeticheskogo mira Georgiya Ivanova 1920–1950-h godov [Features of the poetic world of Georgy Ivanov 1920-1950s]: Extended abstract of candidate’s thesis [in Russian].

Ushakova, O.N. (2020). Problema traditsiy russkoy poezii v emigrantskoy lirike G.V. Ivanova [The problem of the traditions of Russian poetry in G.V. Ivanov’s emigre lyrics]: Extended abstract of candidate’s thesis. Ivanovo [in Russian].

Nikolaeva, T.M. (2009). Kak i pochemu povtoryi sluzhat skrepami teksta? (Na materiale russkoy poezii) [How and why do repetitions serve as text clips? (Based on the material of Russian poetry)]. Revue des Études Slaves, 2009, 80-1-2, 33–42 [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2020.2.96.04

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.