Стилізація у творах Б. Садовського в контексті літератури межі століть: до постановки проблеми

Анна Павлівна Єлісеєнко

Анотація


На початку ХХ століття багато письменників і поетів використовували стилізацію як спосіб переоцінки культурної, естетичної та історичної спадщини попередніх епох. У той час як більшість письменників прагнули вивчати культуру та спадщину Заходу, Б. Садовськой прагнув детально відобразити історію Російської імперії, вказуючи на багато труднощів і суперечностей попередніх епох. Тим не менш, у 1922 році він створив повість «Амалія», яка поєднала культурні особливості та історію двох країн: Росії та Німеччини. Незважаючи на всі спроби, публікація цієї роботи була невдалою. Для створення стилізованих творів письменник часто використовував журнал П. Бартенєва «Російський архів». Повість «Мертвий пловець» основана на спогадах Є. Бібікової-Раєвської, опублікованих на сторінках цього журналу. Вона присвячена епізоду з життя молодого поета О. Полежаєв, який у студентські роки написав автобіографічну п’єсу «Сашка», за яку його викликали до Миколи І і призначили на військову службу солдатом. Стилізована повість «Три главы из неопубликованных записок» також частково базується на матеріалі, опублікованому на сторінках «Російського архіву». Б. Садовськой прагне переосмислити і переоцінити творчу спадщину О. Полежаєв, Є. Баратинського і для цього ставить своїх героїв в особливий історичний контекст, в якому їх риси можуть проявлятися незвично. Крім того, Б. Садовськой використовує як історичний матеріал різні анекдоти, щоб створити особливу атмосферу епохи у своїх стилізаціях. Багато творів передають епоху Петра I, Катерини II, Павла I та Миколи I. Для точнішого визначення ставлення автора до певної епохи необхідно вивчити поетичну спадщину, щоденники та статті автора, які допомагають досліднику наблизитись до розуміння цілей і завдань письменника в кожному творі.

 Ключові слова: стилізація; Садовськой; історичний жанр; стиль.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аничков, Е. (1910). Реализм и новые веяния. Москва: Освобождение.

Городецкий, С. (1909). Ближайшая задача русской литературы. Золотое руно, №4, 66–81.

Гумилев, Н. (1908). М. Кузмин. «Сети». Речь, 22 мая.

Завгородняя, Г.Ю. (2010). Стилизация и стиль в русской классической прозе. Москва: Литера.

Зайцев, А.Д. (1989). Петр Иванович Бартенев. Москва: Московский рабочий.

Измайлов, А. (1908). На переломе. Литературные размышления. Санкт-Петербург.

Изумрудов, Ю. (2011). Сергей Клычков и Борис Садовской. Наш современник, №7, 250–260.

Корецкая, И. (1995). Над страницами русской поэзии и прозы начала XIX века. Москва: Радикс.

Кузмин, М. (1923). Условности. Статьи об искусстве. Пг.: Полярная звезда.

Маковский, С. (1962). На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен.

Потебня, А.А. (1989). Слово и миф. Москва: Правда, 1989.

Садовской, Б. (1990). Лебединые клики. Москва: Советский писатель.

Ходасевич, В. (1996). Некрополь. Литература и власть. Письма к Б.А. Садовскому. Москва: СС.

Чуковский, К. (1979). Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. Москва: Искусство.

Щербаков, Р.Л. (1993). Б.А. Садовской «Весы» (Воспоминания сотрудника). Минувшее: Исторический альманах. Москва; С.-Петербург; Atheneum: Феникс. 7–15.

Anichkov, Ye. (1910). Realizm i novyye veyaniya [Realism and new trends]. Moskva: Osvobozhdeniye. [in Russian].

Gorodetskiy, S. (1909). Blizhayshaya zadacha russkoy literatury [The nearest task of Russian literature]. Zolotoye runo, №4. 66–81. [in Russian].

Gumilev, N. M. Kuzmin «Seti» [M. Kuzmin “Nets”]. Rech, 1908, 22 may. [in Russian].

Zavgorodnyaya, G.Y. (2010). Stilizatsiya i stil v russkoy klassicheskoy proze [Stylization and Style in Russian Classical Prose]. Moskva: Litera. [in Russian].

Zaytsev, A.D. (1989). Petr Ivanovich Bartenev [Peter Ivanovich Bartenev]. Moskva: Moskovskiy rabochiy. [in Russian].

Izmaylov, A. (1908). Na perelome. Literaturnyye razmyshleniya [At the turn. Literary reflections]. Sankt-Peterburg. [in Russian].

Izumrudov, Y. (2011). Sergey Klychkov i Boris Sadovskoy [SergeyKlychkoviBorisSadovskoy]. Nash sovremennik, №7, 250–260. [in Russian].

Koretskaya, I. (1995). Nad stranitsami russkoy poezii i prozy nachala XIX veka [Over the pages of Russian poetry and prose of the early 19th century]. Moskva: Radiks. [in Russian].

Kuzmin, M. (1923). Uslovnosti. Stati ob iskusstve [Conventions. Articles about art]. Pg.: Polyarnaya zvezda. [in Russian].

Makovskiy, S. (1962). Na Parnase «Serebryanogo veka» [On Parnassus of the “Silver Age”]. Myunkhen. [in Russian].

Potebnya, A.A. (1989). Slovo i mif [Word and myth]. Moskva: Pravda. [in Russian].

Sadovskoy, B. (1990). Lebedinyye kliki [Swanclicks]. Moskva: Sovetskiy pisatel. [in Russian].

Khodasevich, V. (1996). Nekropol. Literatura i vlast. Pis’ma k B.A. Sadovskomu [Necropolis. Literature and power. Letters to B.A. Sadovskoy]. Moskva: SS. [in Russian].

Chukovskiy, K. (1979). Chukokkala. Rukopisnyy almanakh Korneya Chukovskogo [Chukokkala. The handwritten almanac of Korney Chukovsky]. Moskva: Iskusstvo. [in Russian].

Shcherbakov, R.L. (1993). B.A. Sadovskoy «Vesy» (Vospominaniya sotrudnika). [B.A. Sadovskoy “Scales” (Memoirs of an employee)]. Minuvsheye: Istoricheskiy almanakh. Moskva; Sankt-Peterburg; Atheneum: Feniks, 7–15. [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2020.2.96.05

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.