Жіночі постаті в «Історії русів»

Олена Володимирівна Щербак

Анотація


У   статті звернена увага на жіночі історичні постаті, згадані в одному  з    творів української літератури кінця XVIII ст. – «Історії Русів». Хоча концептуально цей твір межує з козацькими літописами, де жінки відігравали другорядну роль, вони займають в «Історії Русів» чільне місце – загалом їх близько двадцяти. Дослідження твору ґрунтується здебільшого на описовому та історичному методах. З’ясовано, що умовно жінок в «Історії русів» можна поділити на три групи. Перша з них, це постаті, відомі ще з «Повісті минулих літ» та з «Густинського літопису». Одних автор тільки згадує, як княгиню Ольгу чи Анну Візантійську, про інших пише детальніше, як про польську королеву Ядвігу чи про Олену Московську, дружину польського короля, яка зберегла вірність православній вірі.  Друга група, це історичні персоналії козацької доби, такі як дружина Богдана Хмельницького Мотрона (у тексті Ганна) Чаплинська і Анастасія Маркович, дружина Івана Скоропадського, названа автором «гетьманшею». Сюди ж можна віднести й доволі оригінальну розповідь про таку собі Семіру, дружину турецького паші, яка допомогла звільнити бранців, а потім вийшла заміж за козацького писаря Івана Богуславця. Корені цього сюжету, імовірно, походять від фольклорної легенди про Марусю Богуславку. Третю ж групу складають жінки, які мали стосунок до російської історії – починаючи з Марини Мнішек, дружини Лжедмитрія І, і закінчуючи Катериною ІІ. Особливо багатою виявилася розповідь про сучасне автору події XVIII ст. Однак здебільшого він уникає висловлення власної думки про тодішніх державців, хіба що про Єлизавету Петрівну пише з помітною симпатією за її прихильне ставлення до України.  Отже, зроблено висновок, що коло жіночих персонажів «Історії Русів» рідко виходить за межі локальної історії, на відміну від інших барокових літописів. Переважна більшість згаданих у цьому творі жінок не відображувалися у попередніх творах давньої української літератури, а є для неї оригінальними.

Ключові слова: Історія Русів; давня українська література; Україна; жінка; історична постать.


Повний текст:

PDF

Посилання


Возняк, М. (1928). Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика. («Исторія русовъ» у літературі й науці) Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/ wp-content/uploads/2017/01/Voznyak_M_Studiyi_nad_ukr_litopysamy_ Lviv_2011_06.pdf (дата звернення 2.11.2020)

Балязин, В.Н. (2007). Тайны дома Романовых. Москва: ОЛМА-ПРЕСС.

Горенко, Л. (2010). «Історія русів» як джерело культорологічних рецепцій 80-х років XVIII–першої половини ХІХ століття. Культура і сучасність. 2. 101–107.

Драгоманов, М. (1881). В защиту неизвестного покойника – автора «Истории руссов». Порядок. 128. 15–17.

Конискій, Г. (1846). История Русовъ или Малой Россіи. Москва: Университетская типография. Режим доступу: http://litopys.org.ua/ istrus/ istrus.htm (дата звернення 4.11.2020).

Крипякевич, І.П. (1928) Історія русів. Життє і знання. 6. 175–177. Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/kryp3.htm (дата звернення 3.11.2020)

Мишанич, Я. (1999). «Історія русів»: історіографія, проблематика,

поетика. Київ: Обереги.

Плохій, С. (2018). Козацький міф. Історія та націотворення в епоху імперій. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля».

Поцюрко, О. (2014) Дискурс національної свободи в «Історії Русів». Збірник наукових праць: «Гілея, науковий збірник». Філософські науки, 82. 285–291.

Хававчак, О. (2013). «Історія русів» у світовому культорологічному аспекті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 1 (29). 195–198.

Шевчук, В. (1991). Нерозгадані таємниці «Історії Русів». Історія Русів.

Київ: Радянський письменник. 5–28.

Щербак, О.В. (2016). Типологія жіночих образів у давній українській літературі: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Київ, 2016.

Vozniak, M. (1939). Psevdo-Konyskyi i psevdo-Poletyka (“Istorija Rusov” u literaturi y nautsi) [Pseudo-Konisky and pseudo- Poletyka]. Retrieved from https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/ Voznyak_M_Studiyi_nad_ukr_litopysamy_Lviv_2011_06.pdf [in Ukrainian].

Baljazin, V.N. (2007). Tajny doma Romanovyh [Secrets of the House of Romanov]. Moskow, OLMA-PRESS. [in Russian].

Horenko, L. (2010). “Istoriia rusiv” yak dzherelo kultorolohichnykh retseptsii 80-kh rokiv XVIII-pershoi polovyny ХІХ stolittia [“History of the Rus” as a source of culturological receptions of the 80s of the XVIII-first half of the XIX century.] Kultura i suchasnist - Culture and modernity, № 2, 101–107. [in Ukrainian].

Dragomanov, M.V. (1881). V zashhitu neizvestnogo pokojnika — avtora “Istorii russov”. [In defense of the unknown deceased - the author of the “History of the Russians”] Porjadok – The Order, 128. 15–17. [in Russian].

Konisskij, Georgij. (1846). Istorija Rusov ili Maloj Rossіi [History of the Rus or Little Russia]. Retrieved from http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm Kyiv: University typography [in Russian].

Krypiakevych, I.P. (1928). Istoriia rusiv [History of the Rus]. Zhyttie i znannia.Life and knowledge. Retrieved from http://litopys.org.ua/rizne/kryp3. htm [in Ukrainian].

Myshanych, Ya. (1999). “Istoriia rusiv”: istoriohrafiia, problematyka, poetyka [History of the Rus: historiography, issues, poetics]. Kyiv, Talismans. [in Ukrainian].

Plokhii, S. (2013). Kozatskyi mif. Istoriia ta natsiotvorennia v epokhu imperii [Cossack myth. History and nation-building in the era of empires]. Kharkiv: Book Club “Family Leisure Club”. [in Ukrainian].

Potsiurko, O. (2014). Dyskurs natsionalnoi svobody v “Istorii Rusiv” [The Discourse of National Freedom in the History of the Rus’]. Zbirnyk naukovykh prats: “Hileia, naukovyi zbirnyk”. Filosofski nauky - Collection of scientific works: “Gileya, scientific collection”. Issue. 82. 285–291 [in Ukrainian].

Khavavchak, O. (2013). “Istoriia rusiv” u svitovomu kultorolohichnomu aspekti [“History of the Rus” in the world culturological aspect]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. № 1 (29). 195–198. [in Ukrainian].

Shevchuk, V. (1991). Nerozghadani taiemnytsi “Istorii Rusiv’” [Unsolved mysteries of the “History of the Rus”]. Istoriia Rusiv – History of the Rus. Kyiv: Soviet writer. 5–28. [in Ukrainian].

Shcherbak, O.V. (2016). Typolohiia zhinochykh obraziv u davnii ukrainskii literaturi [Typology of female images in ancient Ukrainian literature] dissertation abstract for the degree of candidate of philological sciences Kyiv. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2020.2.96.09

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.