Мультикультуралізм і національна ідентичність уромані Казуо Ішігуро "Залишок дня"

Людмила Вікторівна Гармаш, Тетяна Іванівна Тищенко

Анотація


Дві протилежні тенденції – глобалізація, що прагне нівелювати відмінні одна від одної культури, і мультикультуралізм, який намагається протидіяти цим процесам і зберегти культурну різноманітність, – значною мірою впливають на розвиток сучасної літератури, в першу чергу англійської. Це пов'язано з появою протягом останніх десятиліть великої кількості письменників – вихідців із різних регіонів світу, які пишуть англійською мовою. У результаті в рамках їхньої творчості співіснують дві культурних парадигми – та, що зумовлена країною їхнього походження (у випадку з Казуо Ішіґуро це Японія), і англійська. У свою чергу, така ситуація актуалізувала проблему англійської національної ідентичності, яка є центральною в романі Ішіґуро «Залишок дня». У статті здійснено методологічний підхід, що передбачає виявлення та аналіз основних культурно-історичних складових феномену «англійськість» у романі Ішіґуро «Залишок дня». Англійськість розуміється як квінтесенція національної ідентичності. Репрезентація англійськості в творчості Ішігуро розглядається в зіставленні з традиційними уявленнями, сформованими в межах вікторіанської системи цінностей. Метою роботи є аналіз феномену «англійськість» в романі Казуо Ішіґуро «Залишок дня». Багатоаспектність прояву англійськості розглянута з точки зору співвідношення традиційних уявлень про англійський менталітет і авторської позиції щодо даного явища. Автори статті дійшли висновку, що оповідь про приватне життя звичайного англійського дворецького в романі Ішіґуро поступово перетворюється в деконструкцію міфу про велич англійської нації, її бездоганність і, як наслідок, перевагу над рештою світу. Ішіґуро не боїться кинути виклик традиційним уявленням про суто англійський характер, послідовно викриваючи парадну сторону священного міфу. Відверто демонструючи такі непривабливі риси, як ностальгія, ксенофобія і сліпота, письменник відмовляється вихваляти псевдореальність і прикрашати помилкову пишність втраченої епохи.

Ключові слова: мультикультуралізм; національна ідентичність; англійськість; Казуо Ішіґуро; «Залишок дня».

 Две противоположные тенденции – глобализация, стремящаяся нивелировать существующее в мире множество отличающихся друг от друга культур, и мультикультурализм, пытающийся противодействовать этим процессам и сохранить культурное разнообразие, – оказывают значительное влияние на развитие современной литературы, в первую очередь английской. Это связано с появлением в последние десятилетия большого количества писателей – выходцев из разных регионов мира, пишущих на английском языке. В результате в рамках их творчества сосуществуют две культурных парадигмы: английская – с одной стороны, и обусловленная страной происхождения писателя (в случае с Казуо Исигуро это Япония) – с другой. В свою очередь, такая ситуация актуализировала проблему английской национальной идентичности, которая является центральной в романе Исигуро «На закате дня». В статье осуществлен методологический подход, предполагающий выявление и анализ основных культурно-исторических составляющих феномена «английскость» в творчестве романе Иcигуро «На закате дня». Английскость понимается как квинтэссенция национальной идентичности. Репрезентация английскости в творчестве Иcигуро рассматривается в сопоставлении с традиционными представлениями, сформировавшимися в рамках викторианской системы ценностей. Целью работы является анализ феномена «английскость» в романе Казуо Иcигуро «На закате дня». Многоаспектность проявления английскости рассмотрена с точки зрения соотношения традиционных представлений об английском менталитете и авторской позиции в отношении данного явления. Авторы статьи пришли к выводу, что рассказ о частной жизни обычного английского дворецкого в романе Исигуро постепенно превращается в деконструкцию мифа о величии английской нации, ее безупречности и, как следствие, превосходстве над остальным миром. Исигуро не боится бросить вызов традиционным представлениям об истинно английском характере, последовательно разоблачая парадную сторону священного мифа. Откровенно демонстрируя такие его неприглядные черты, как откровенная ностальгия, ксенофобия и слепота, писатель отказывается прославлять псевдореальность и приукрашивать ложное великолепие утраченной эпохи.

Ключевые слова: мультикультурализм; национальная идентичность; английскость; Казуо Исигуро; «Остаток дня».

 Two opposite trends – globalization, which is seeking to neutralize the many different cultures existing in the world, and multiculturalism, which is trying to counteract these processes and preserve cultural diversity – have a significant impact on the development of modern literature, primarily English. This is due to the emergence in recent decades of a large number of writers from different regions of the world who write in English. As a result, within the framework of their work, two cultural paradigms coexist – the cultural paradigm of their countries of origin (in the case of Kazuo Ishiguro, this is Japan) and the English one. In turn, this situation has actualized the problem of English national identity, which takes central part in Ishiguro's novel The Remains of the Day. The article implements a methodological approach that involves the identification and analysis of the main cultural and historical components of the phenomenon of Englishness in Ishiguro's novel The Remains of the Day. Englishness is understood as the quintessence of national identity in the novel. The representation of Englishness in Ishiguro's work is considered in comparison with the traditional ideas that formed within the Victorian value system. The aim of the work is an analysis of the Englishness in Kazuo Ishiguro's novel The Remains of the Day. The multidimensionality of the manifestation of Englishness is considered from the point of view of the ratio of traditional ideas about the English mentality and the author's position in relation to this phenomenon. The authors of the article have come to the conclusion that the story of the private life of an ordinary English butler in Ishiguro's novel is gradually turning into a deconstruction of the myth of the greatness of the English nation, its impeccability and, as a consequence, superiority over the rest of the world. Ishiguro is not afraid to challenge traditional notions of true English character by consistently exposing the hidden (dark) side of the sacred myth. Openly demonstrating such unsightly features of his as overtly nostalgy, xenophobia and blindness, the writer refuses to glorify pseudo-reality and embellish the false splendour of a lost era.

Key words: multiculturalism; national Identity; Englishness; Kazuo Ishiguro; The Remains of the Day.

 


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baumann, M. (2018). Memory in Kazuo Ishiguro's “The Remains of the Day”. Grin Verlag.

Belova, E. (2012). Poetika romana Kadzuo Isiguro "Ne otpuskay menya": k probleme hudozhestvennogo multikulturalizma [Poetics of the novel "Never Let Me Go" by Kazuo Ishiguro: on the problem of artistic multiculturalism]: Extended abstract of candidate’s thesis. Voronezh [in Russian].

Charlwood, C. (2018). National Identities, Personal Crises: Amnesia in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant. Open Cultural Studies, 2: 25–38. https://www.readcube.com/articles/10.1515%2Fculture-2018-0004

Chkhartishvili G. No net Vostoka i Zapada net. O novom androgine i zapadnoy literature [But there is no East and no West. About the new androgyne and Western literature]. Inostrannaya literature [Foreign literature], 1996, № 9, 254–263 [in Russian].

Dzhumaylo, O. (2014). Angliyskiy ispovedalno-filosofskiy roman 1980–2000 gg. [English confessional and philosophical novel 1980–2000]: Doctoral thesis. Moskva [in Russian].

Dovganych, M. (2019). Mifologema «dim» u tvorah Kadzuo Ishiguro [Mythologism "house" in the works of Kazuo Ishiguro]. Filologichni studii [Philological studies], 238–242 [in Ukrainian].

Ishiguro, K. (1984). A Pale View of Hills. New-York: Vintage International.

Kelman, S. (1991). ‘Ishiguro in Toronto’ The Brick Reader. Ed. Linda Spalding and Michael Ondaatje. Toronto: Coach House Press, 71–77. Retrieved from: https://brickmag.com/ishiguro-in-toronto/

Lewis, B. (2000). Kazuo Ishiguro. Manchester and NY: Manchester University Press.

Medvedkina, K.A., Vostryakova, A.V., Lavrinova, N.I. (2020). Rol hronotopa v smyislovoy organizatsii romana K.Isiguro “The Remains of the Day” [The role of the chronotope in the semantic organization of K. Ishiguro's novel “The Remains of the Day”]. Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kulturologiya [The world of science. Sociology, philology, culturology], №2, 1–8. https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK220.pdf

Pavlova, O. (2011). Kategorii “istoriya” i “pamyat” v kontekste postkolonialnogo diskursa [The categories "history" and "memory" in the context of postcolonial discourse]: Candidate’s thesis. Moskva [in Russian].

Petry, M. (1999). Narratives of Memory and Identity: The Novels of Kazuo Ishiguro. Frankfurt: Peter Lang.

Satyukova, Е. (2011). Fenomen «angliyskost» v tvorchestve G. Svifta [The phenomenon of “Englishness” in the work of G. Swift]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].

Sidorova, O. (2005). Britanskiy postkolonialnyiy roman posledney treti XX veka v kontekste literaturyi Velikobritanii [British postcolonial novel of the last third of the twentieth century in the context of British literature]. Extended abstract of doctoral thesis. Moskva [in Russian].

Shaffer, B. (1998). Understanding Kazuo Ishiguro. Columbia: University of South Carolina Press.

Sklizkova, T.A. (2012). Obraz Arkadii v angliyskom romane XX veka [The image of Arcadia in English novel of the XX century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivanovo [in Russian].

Tolkachev, S. (2003). Multikulturnyiy kontekst sovremennogo angliyskogo romana [The multicultural context of the modern English novel]. Doctoral thesis. Moskva [in Russian].

Wall, K. (1994). “The Remains of the Day” and Its Challenges to Theories of Unreliable Narration. The Journal of Narrative Technique, vol. 24, No. 1, 18–42.

Westerman, M. (2004). Is the Butler Home? Narrative and the Split Subject in "The Remains of the Day" Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, Vol. 37, No. 3, 157–170.

Wong, S. (2000). Kazuo Ishiguro. Tavistock: Northcote House.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2021.1.97.03

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.