«УКРАЇНСЬКА РЕКОНКІСТА» НІЛИ ЗБОРОВСЬКОЇ. МІСТИЧНИЙ ПОСТМОДЕРНІЗМ І ПРОБЛЕМА ІНШОГО

Крістіна Вікторівна Гусенко

Анотація


Пропонована стаття є спробою прочитання антироману Н. Зборовської «Українська Реконкіста» (2003) як зразку українського містичного постмодернізму з його акцентом стану Іншого, що є вищою реальністю – сферою невимовного. У дослідженні особлива увага приділена специфіці комунікативної моделі «Я – Інший», її містично-релігійної природи в індивідуально-авторській інтерпретації. У межах моделі «Self/Other» розглядається питання драматизму саморозкриття окремого індивіда й нації в цілому, проблема утвердження самості. Теоретичним стрижнем статті стала ідея «компенсаторного осяяння» як позиції проблеми Іншого в Михайла Мурашкіна, а також філософія альтерності Еммануеля Левінаса, Жака Лакана, Жиля Дельоза, Жака Дерріда, Лізи Ортіс, що на них посилається український науковець, обґрунтовуючи автентичність таких способів досягнення містиком-постмодерністом стану Іншого, як езотеричні практики мольфарів, сновидіння, фантомність, танець (фламенко / байле) тощо. Із позицій альтерності акцентується феномен реабілітації жіночої чуттєвості – «писання крізь тіло». Саме текстотерапія як похідна фази «компенсаторного осяяння» і продукований нею жанр «тотального роману», ескізом якого є «Українська Реконкіста», набувають у розвідці провідного значення як єдино дієвий спосіб подолання низки національних фобій, постколоніальних травм, зокрема синдрому жертви.

Стаття актуалізує містику жіночо-чоловічого, засвідчуючи в такий спосіб відносність координат «Я/Інший», а отже, – і неоднозначність, складність вирішення проблеми альтерності в постмодерному дискурсі. Аналіз «Української Реконкісти» в такому світлі дозволяє виснувати: антироман Н. Зборовської через трансформацію ритуально-містичного плану інакшості репрезентує спробу внутрішньо-суб’єктивного й культурологічного «відновлення».


Ключові слова


містичний постмодернізм, «компенсаторне осяяння», стан Іншого, текстотерапія, постколоніальний синдром.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ґудзь, Ю. (2001). Замовляння невидимих крил: Новели та оповідання. Тернопіль: Джура.

Делёз, Ж. (2000). Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. Москва: ПЕРСЭ.

Зборовська, Н. (2003). Українська Реконкіста. Тернопіль: Джура.

Зборовська, Н. (2009). Юрко Ґудзь: Психометафізичний портрет. Барикади на Хресті. Тернопіль: Джура.

Макарчук, В. (1992). «Від юних літ до юного змужніння» (рання лірика Василя Стуса). Слово і час, 8, 64–70.

Можейко М.А., Майборода Д.В. Другой. В А.А. Грицанов (Ред.), Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. (сс. 342–343). Мн.: Книжный Дом. 2003.

Мурашкін, М. (2021). ІНШИЙ постмодерну в релігійно-містичній культурі та мистецтві. Дніпро: ДДУВС; Інновація.

Ортіс, Л. (2003). «Я»/«Інший» (self/other). У Ч.Е. Вінквіст та В.Е. Тейлор (Ред.) Енциклопедія постмодернізму. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи».

Сартр, Ж.-П. (1988). Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм. Проблема человека в западной философии. Москва: Прогресс.

Хоменко, Г. (2016). Altarity/alterity смерті старої людини в українській літературі періоду «смерті молодих». Slavica Wratislaviensia. Vol. 163: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12. Starość. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 353–375.

References

Gudz, Y. (2001). Zamovliannia nevydymykh kryl: Novely ta opovidannia [The orders of invisible wings: Short stories]. Ternopil: Dzhura.

Deleuze, G. (2000). Krytycheskaia fylosofyia Kanta: uchenye o sposobnostiakh. Berhsonyzm. Spynoza [The critical philosophy of Kant: the doctrine of abilities. Bergsonism. Spinoza]. Moskva: PERSE.

Zborovska, N. (2003). Ukrainska Rekonkista [The Ukrainian Reconquista]. Ternopil: Dzhura.

Zborovska, N. (2009). Yurko Gudz: Psykhometafizychnyi portret [Yurko Gudz: psychometaphysical portrait]. Barykady na Khresti. Ternopil: Dzhura.

Makarchuk, V. (1992). «Vid yunykh lit do yunoho zmuzhninnia» (rannia liryka Vasylia Stusa) [«From Young Years to Young Maturity» (early poetry of Vasyl Stus)]. Slovo i chas, 8, 64–70.

Mozheiko M.A., Mayboroda D.V. Drugoy [The Other]. In A.A. Gritsanov (Ed.), Noveishyi fylosofskyi slovar: 3-e yzd., yspravl [The Newest Philosophical Dictionary: 3d edition, revised]. (pp. 342–343). Mn.: Knyzhnyi Dom, 2003.

Murashkin, M. (2021). INSHYI postmodernu v relihiino-mistychnii kulturi ta mystetstvi [The OTHER of postmodern in religious and mystical culture and art]. Dnipro: DDUVS; Innovatsiia.

Ortis, L. (2003). «Ya»/«Inshyi» (self/other) [«Self»/«Other»]. In Ch.E. Winqvist and V.E. Taylor (Eds.), Entsyklopediia postmodernizmu – Encyclopedia of postmodernism. Kyiv: Vydnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy».

Sartre, J.-P. (1988). Pervichnoe otnoshenie k druhomu: liubov, yazyk, mazokhizm [The primary relation to the other: love, language, masochism]. Problema cheloveka v zapadnoi filosofii – The human problem in Western philosophy. Moskva: Prohress.

Chomenko, H. (2016). Altarity/alterity smerti staroi liudyny v ukrainskii literaturi periodu «smerti molodykh» [Altarity/alterity of the death of an old man in the Ukrainian literature of the period of the «death of the young»]. Slavica Wratislaviensia. Vol. 163: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 12. Starość. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 353–375.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2022.1.99.02

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі