НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ «THE ROUTLEDGE COMPANION TO TWENTY-FIRST CENTURY LITERARY FICTION»

Дмитро Ігорович Дроздовський

Анотація


У статті досліджено принципи організації матеріалу й структуру ключових змістовно-тематичних блоків («Сексуальність», «Ідентичність», «Фінанси», «Війна/тероризм» тощо) в одному з найбільш повних англомовних літературознавчих компендіумів останнього часу — «The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction». Зазначене видання пропонує наукову систематизацію ключових проблем, що стосуються дискурсу англомовної літератури ХХІ ст. Автори розділів приділяють увагу жанру роману, який репрезентує ключові філософські, жанрові, наративні модифікації в річищі сучасної прози Великої Британії, США та деяких інших країн. «The Routledge Companion…» узагальнює логіку розвитку сучасного літературного процесу в англомовних країнах, акцентуючи на формах дистанціювання від постмодерністського роману й визначаючи ті світоглядні, наративні та ін. аспекти, що дають підстави говорити про появу роману, який відображає констеляцію нового культурно-історичного періоду, відмінного від постмодерних конфігурацій. З’ясовано, що упорядники видання прагнуть зафіксувати логіку розвитку літературного процесу, поєднуючи історико-літературний фактаж із окресленням теоретичних проблем, які знаходять свою експлікацію на літературному матеріалі. Визначено інноваційні аспекти (окреслено питання про антропоцен, досліджено жанр коміксів і графічних романів у річищі сучасної літератури, окреслено теорію реалізму(ів) тощо) наукового компендіуму, показано, у який спосіб літературознавче видання інспірує подальший розвиток гуманітаристики. Досліджено принципи структурування теоретичних проблем, взаємозв’язок історії, теорії літератури та філософії літератури як ключових чинників, що визначають епістемологічну основу видання. У «The Routledge Companion…» узагальнено ключові питання, що стосуються гуманітаристики загалом і культуральних студій, досліджень із феноменології та антропології, а отже, компендіум підготовлено на основі компаративістичного підходу (в широкому сенсі). Робота виконана в рамках Програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України на 2022 –2023 рр.». Назва роботи: «Науково-концептуальні засади створення сучасних літературознавчих енциклопедій: світовийдосвід».


Ключові слова


сучасні літературознавчі енциклопедії; концептуальні засади створення енциклопедій; «The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction»; літературознавство Великої Британії та США; постпостмодернізм; сучасний літературний процес; історія лі

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія постмодернізму (2003). (Ч. Е. Вінквіст та В.Е. Тейлер, Ред., с. 503). Київ: Вид-во Соломії Павличко "Основи".

Лексикон загального та порівняльного літературознавства (2001). (Волков А., Ред., с. 634). Чернівці: Золоті литаври.

Літературознавчий словник-довідник (1997). (Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та В. І. Теремко, Ред., с. 751). Київ: Академія.

Cuddon, J. A., Preston, C., & Cuddon, J. A. (1999). The Penguin dictionary of literary terms and literary theory. London: Penguin Books.

Quinn, E. (2000). A Dictionary of Literary and Thematic Terms. New York: Facts On File.

The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction (2019). (O'Gorman D. & R. Eaglestone, Eds., p. 476). London-New York: Routledge.

Selden, R., Widdowson, P. (1993). A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. The University Press of Kentucky.

References

Entsyklopediia postmodernizmu [Encyclopedia of Postmodernism] (2003). (Ch. E. Vinkvist & V. E. Teiler, Eds.; p. 503). Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko ‘Osnova’ [in Ukrainian].

Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva [Lexicon of General and Comparative Literature Studies] (2001). (Volkov A., Ed., p. 634). Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukrainian].

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary Dictionary] (1997). (R.T. Grom’yak, Yu.I. Kovaliv and V.I. Teremko, Ed., p. 751). Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Cuddon, J. A., Preston, C., & Cuddon, J. A. (1999). The Penguin dictionary of literary terms and literary theory. London: Penguin Books.

Quinn, E. (2000). A Dictionary of Literary and Thematic Terms. New York: Facts On File.

The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction (2019). (O'Gorman D. & R. Eaglestone, Eds., p. 476). London-New York: Routledge.

Selden, R., Widdowson, P. (1993). A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. The University Press of Kentucky.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2022.1.99.03

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі