ЧИСЛІВНИК ЯК ЕЛІТНИЙ КОМПОНЕНТ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Ірина Анатоліївна Колеснікова

Анотація


Стаття присвячена проблемі нормативного і використанню числівників в інформаційному просторі ( фахове спілкування, комунікація в ЗМІ та повсякденні контакти). Звертається увага на стабільно велику кількість помилок у функціонуванні цієї частини мови, аналізуються порушення літературної норми у числівниках на фонетичному, акцентуаційному та морфологічному рівнях, наводяться типові помилки та рекомендації щодо їх усунення. Актуальність вивчення цієї мовної патології полягає в тому, що числівник посідає одне з перших місць у реєстрі ненормативного використання лінгвальних одиниць сучасної української літературної мови, хоча саме він є семантично обмеженою точною лексичною одиницею, що виражає таку важливу понятійну категорію, як квантитативність. Порушення, пов’язані із цією частиною мови, викривлюють контент повідомлення, призводять до суттєвих помилок у багатьох сферах професійного спілкування, де точність і вичерпність є пріоритетними. Крім того, вони можуть спричинити і негативні наслідки у реальному технологічному процесі на виробництві. Таке ненормативне вживання не сприяє і встановленню та розвитку звичайного спілкування комунікантів на побутовому рівні, коли виникає потреба у конкретній дозованій інформації, а іноді навіть стає лінгвальним знаряддям шахрайських сфер. Теоретичні постулати щодо функціонування числівників недостатньо регламентують узусний аспект його використання. Хоча ці правила не є складними і можуть за бажанням легко засвоюватися носіями мови, кількість помилок щодо цієї частини мови не тільки не зменшується, а, навпаки, зростає у геометричній прогресії. Це, безумовно, потребує негайного втручання фахівців-лінгвістів.

У статті наводяться стислі рекомендації щодо засвоєння окремих граматичних категорій, які характеризують цю частину мови і дозволяють легко позбутися негативних лінгвальних звичок. Окремий акцент зроблений на специфіці функціонування числівників у фаховому спілкуванні, оскільки вони є одними з основних аплікантів професійної сфери, зокрема спеціального тексту. Знання мови та літературної норми є важливим елементом лінгвального портрету фахівця, що є вагомим інструментом конкуренції у сучасному світі.


Ключові слова


числівник; професійний інформаційний простір; компонент комунікації; типові помилки; фонетичний; акцентуаційний; морфологічні рівні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колеснікова, І.А. (2009). Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу. Дисс. канд. філол. наук. Київ.

Колеснікова, І.А. (2007). Числівник у термінології: особливості вираження квантитативних характеристик у професійному дискурсі. Українська термінологія і сучасність. VII. Київ: КНЕУ, 161–165.

Мацько, Л.І. (1997). Числівник. Сучасна українська літературна мова. Київ: Вища школа.

Пристайко, Т.С. (1991). Особенности выражения количественно-числового значения в языке для специальных целей.

Терминологические чтения «Проблемы языков для специальных целей, научной и профессиональной коммуникации». Ч.1. Київ, 149–150.

References

Kolesnikova, I.A. (2009). Linhvokohnityvni ta komunikatyvno-prahmatychni parametry profesiinoho dyskursu [Linguocognitive and communicative-pragmatic parameters of professional discourse]. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Kolesnikova, I.A. (2007). Chyslivnyk u terminolohii: osoblyvosti vyrazhennia kvantytatyvnykh kharakterystyk u profesiinomu dyskursi [Numeral in terminology: features of expression of quantitative characteristics in professional discourse.]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity. VII. (pp. 161–165). Kyiv: KNEU.

Matsko, L.I. (1997). Chyslivnyk [Numeral]. Suchasna ukrainska literaturna mova – Modern Ukrainian literary language. Kyiv: Vyshcha shkola.

Prystaiko, T.S. (1991). Osobennosty vyrazhenyia kolychestvenno-chyslovoho znachenyia v yazyke dlia spetsyalnykh tselei [Features of expression of quantitative and numerical value in the language for special purposes.]. Termynolohycheskye chtenyia «Problemy yazykov dlia spetsyalnykh tselei, nauchnoi y professyonalnoi kommunykatsyy» – Terminological readings "Problems of languages for special purposes, scientific and professional communication". Ch.1. Kyiv, 149–150.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2022.1.99.04

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі