БУТТЯ, ЩО ПАДАЄ В «СВІТ»: А. ПЛАТОНОВ ТА М. ХВИЛЬОВИЙ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ М. ХАЙДЕГГЕРА

Руслан Сергійович Ляпін

Анотація


У статті проводиться порівняльний аналіз повісті А. Платонова «Сокровенный человек» та новели М. Хвильового «Синій листопад» у контексті філософської парадигми хайдеггерівського «буття-в-світі». Фундаментальна онтологія М. Хайдеггера в якості об'єкта дослідження дозволяє з нового, екзистенційного боку інтерпретувати специфіку поведінки, висловлених думок і почуттів персонажів творів російського та українського класиків першої половини ХХ ст.

Показано, що повсякденне буття, яке, за М. Хайдеггером, «скочується і падає в світ», в повісті А. Платонова «Сокровенный человек» і новелі М. Хвильового «Синій листопад» супроводжується екзистенційною «закритістю» головних героїв від самих себе.

Герой повісті Платонова Фома Пухов сприймає власні сни, ірраціональну сторону своєї особистості, як «обман» дійсності, а також у хайдеггерівському сенсі «біжить» від «роздуму, що осмислює» як такого способу мислення, що не допомагає впоратися із повсякденними справами.

Повсякденне буття у світі Марії в новелі Хвильового характеризується відмовою від материнства як природного її покликання, а також постійним придушенням у собі ніжних почуттів до Вадима. Якщо М. Хайдеггер маркує відчужувану повсякденність просторовими предикатами руху «вниз» («скочуватися» і «падати»), то у Хвильового падіння героїні в «світ» і відчуженість від себе описується як зменшення розмірів до крапки.

Марія у Хвильового і Пухов у Платонова перебувають у пошуку шляху з повсякденності, яка «скочує» і відчужує, до «власності», справжності буття, «відвойовуючи» істину у сущого. Пухов знаходить її в «революційному» праці на благо інших людей. Істина «неспокійної» Марії залишається перспективою її подальших пошуків після смерті Вадима.


Ключові слова


А. Платонов; М. Хайдеггер; М. Хвильовий; екзистенціалізм; Dasein; буття-в-світі; падіння; відчуження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глушенкова, О.А. (2018). Деконструкция языка в советском ментальном пространстве в контексте экзистенциала «бытие к смерти» (на материале текстов А. Платонова). Сибирский филологический форум, Т. 2, 2, 41–48.

Григорьева, Н. (2012). Время и пространство человека у Хайдеггера и Платонова. Человечное, бесчеловечное. Радикальная антропология в философии, литературе и кино конца 1920-х – 1950-х гг. СПб., 195–219.

Гундорова, Т. (2020). «Азиатские конкистадоры» Миколы Хвылевого и пролетарский мессианизм. Новое литературное обозрение. 6, 372–381. URL:

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/166_nlo_6_2020/article/22958/

Демидов, А.Б. (1999). Феномены человеческого бытия. Минск: ЗАО Издательский центр «Экономпресс». URL: http://psyli38b.org.ua/books/demid01/txt10.htm.

Кеба, А.В. (2002). Творчество А. Платонова в контексте мировой литературы XX в. Автореф. дисс. д-ра филологич. наук. URL: https://mydisser.com/en/catalog/view/312/780/19465.html.

Платонов, А. (1927). Сокровенный человек. URL: https://ilibrary.ru/text/1011/p.1/index.html.

Хайдеггер, М. (2003). Бытие и время. (Бибихин В.В., Пер.). Харьков: Фолио.

Хайдеггер, М. (1991). Разговор по проселочной дороге. Москва: Высшая школа. URL: http://www.odinblago.ru/haideger_razgovor/.

Эпштейн, М. (2015). Андрей Платонов. Между небытием и воскресением. Ирония идеала: парадоксы русской литературы. URL: http://flibusta.site/b/415878/read.

Должанська, В. (2011). «Жінка революції» в новелах М. Хвильового «Кіт у чоботях» та «Синій листопад». URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzl_2011_1(3)__11.pdf.

Олійник, Б. (2011). Первородний гріх? Зеркало недели. Украина, 20, 3 червня – 10 червня. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/pervorodniy_grih.html.

Хвильовий, М. (1923). Синій листопад. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2709.

Хвильовий, М. (1995). Україна чи Малоросія? URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Lit/Kh/Xvyljovyj/Liter/UkrMaloros/6.html.

References

Glushenkova, O.A. (2018). Dekonstrukcziya yazyka v sovetskom mentalnom prostranstve v kontekste ekzistencziala «bytie k smerti» (na materiale tekstov A. Platonova) [Deconstruction of language in the Soviet Mental Space in the context of the Existential “being to death” (based on the texts of A. Platonov)]. Sibirskij filologicheskij forum – Siberian Philological Forum, Vol. 2, 2, 41–48 [in Russian].

Grigoreva, N. (2012). Vremya i prostranstvo cheloveka u Khajdeggera i Platonova [Time and human space in Heidegger and Platonov]. Chelovechnoe, beschelovechnoe. Radikalnaya antropologiya v filosofii, literature i kino koncza 1920-kh – 1950-kh gg. – Human, inhuman. Radical Anthropology in Philosophy, Literature and Cinema of the late 1920s – 1950s (pp. 195–219). SPb. [in Russian].

Gundorova, T. (2020). «Aziatskie konkistadory» Mykoly Khvylevogo i proletarskiy messianizm [“Asian Conquistadors” by Mykola Khvylevoy and proletarian messianism]. Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Review, 6, 372–381. Retrieved from https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/166_nlo_6_2020/article/22958/ [in Russian].

Demidov, A.B. (1999). Fenomeny chelovecheskogo bytiya [Phenomena of human existence]. Minsk: Ekonompress. Retrieved from http://psylib.org.ua/books/demid01/txt10.htm [in Russian].

Keba, A.V. (2002). Tvorchestvo A. Platonova v kontekste mirovoj literatury XX v. [The work of A. Platonov in the context of world literature of the XX century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Retrieved from https://mydisser.com/en/catalog/view/312/780/19465.html [in Russian].

Platonov, A. (1927). Sokrovennyj chelovek [The innermost man]. Retrieved from https://ilibrary.ru/text/1011/p.1/index.html [in Russian].

Heidegger, M. (2003). Bytie i vremya [Being and time]. (Bibikhin V.V., Trans.). Kharkov: Folio [in Russian].

Heidegger, M. (1991). Razgovor po proselochnoj doroge [A conversation on a country road]. Moskva: Vysshaya shkola. Retrieved from http://www.odinblago.ru/haideger_razgovor/ [in Russian].

Epshtein, M. (2015). Andrey Platonov. Mezhdu nebytiem i voskreseniem [Andrey Platonov. Between nonexistence and resurrection]. Ironiya ideala: paradoksy russkoj literatury – The irony of the ideal: paradoxes of Russian literature. Retrieved from http://flibusta.site/b/415878/read [in Russian].

Dolzhanska, Yu.V. (2011). «Zhinka revolyucziyi» v novelakh M. Khvilovogo «Kit u chobotyakh» ta «Sinij listopad» [“The woman of the revolution” in M. Khvylevy's short stories “Cat In Boots” and “Blue November”]. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzl_2011_1(3)__11.pdf [in Ukrainian].

Oliinyk, B. (2011). Pervorodniy grikh? [Original sin?]. Zerkalo nedeli. Ukraina – Week Mirrow. Ukraine, 20, June, 3 – June, 10. Retrieved from https://zn.ua/ukr/SOCIUM/pervorodniy_grih.html [in Ukrainian].

Khvylovy, M. (1923). Sinij listopad [Blue November]. Retrieved from https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2709 [in Ukrainian].

Khvylovy, M. (1995). Ukrayina chy Malorossiya? [Ukraine or Malorossiya?] Tvory – Works. Kyiv: Naukova dumka. Retrieved from https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Lit/Kh/Xvyljovyj/Liter/UkrMaloros/6.html [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2022.1.99.06

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі