ПОЕТИКА НОВЕЛІСТИКИ ОЛЕКСІЯ КУНДЗІЧА КІНЦЯ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ

Л. І. Дмитрук

Анотація


Стаття присвячена проблемі поетики новелістики кінця 1920-х–початку 1930-х років на прикладі новели «Сколопендра» та повісті «Шосе коло Ай-Петрі». У статті виокремлено своєрідність її жанрових та формально-змістових компонентів; проаналізовано трансформації творчих задумів і попередніх художніх текстів у нові, що постійно мало місце у літературній практиці письменника. На прикладі зіставного новели «Сколопендра» та повісті «Шосе коло Ай-Петрі» продемонстровані загрозливі тенденції вгвинчування у суспільну свідомість кінця 1920-х років образу Ворога: Олексій Кундзіч, як чутливий і внутрішньо чесний митець, вже фіксує цю тенденцію у своїй творчості. Сучасний, неупереджений і всебічний аналіз текстів соцреалістичного канону, зокрема новели «Сколопендра» та повісті 
«Шосе коло Ай-Петрі» та їх поетики дає можливість заповнити інформаційні лакуни у вивченні складної й суперечливої літератури в системі «естетики тоталітаризму». Дані статті можуть бути використані для подальшого дослідження української літератури першої половини ХХ ст.

Ключові слова: новелістика, поетика, новела, повість, соцреалістичний канон.

 

Статья посвящена проблеме поэтики новеллистики конца 1920-х–начала 1930-х годов на примере новеллы «Сколопендра» и повести «Шосе коло Ай-Петрі». В статье выделено своеобразие ее жанровых и формально-содержательных компонентов; проанализированы трансформации творческих замыслов и предыдущих художественных текстов в новые, имеющие место в литературной практике писателя. На примере новеллы «Сколопендра» и повести «Шосе коло Ай-Петрі» продемонстрированы угрожающие тенденции ввинчивания в общественное сознание конца 1920-х годов образа Врага: Алексей Кундзич как чувствительный, внутренне честный художник, уже фиксирует эту тенденцию в своем творчестве. Современный, непредубежденный и всесторонний анализ текстов соцреалистического канона, в частности новеллы «Сколопендра» и повести «Шосе коло Ай-Петрі», их поэтики дает в изучении сложной и противоречивой литературы в системе «эстетики тоталитаризма». Данные статьи могут быть использованы для дальнейшего исследования украинской литературы первой половины ХХ века.

Ключевые слова: новеллистика, поэтика, новелла, повесть, соцреалистический канон.

The article deals with the problem of modern, candid and thorough analysis of the texts of Oleksiy Kundzich’s social realistic canon, and the investigation of the poetic style of his novelistics of the late 1920s–early 1930s on the example of the short novel “Scolopendra” and the story “A high road near Ai-Petri”. Distinction of its genre and formal content components are emphasized; also transformations of creative intentions and previous literary texts of the writer into new ones, which was a common thing for his literary practice, are analysed. On the example of comparison of “Scolopendra” and “A high road near Ai-Petri” ominous tendencies of the Enemy image being “screwed into” the public conscience of the late 1920s are demonstrated (Oleksiy Kundzich being an empathic and honest artist already records this tendency in his works). The material of the article can be used for the further investigation of the Ukrainian literature of the fi rst half of the XX century.

Key words: novelistics, poetic style, a short novel, a story, social realistic canon.


Повний текст:

PDF

Посилання


Корсунська Б. Л. Олексій Кундзіч: літ.-критич. нарис. Київ: Рад. письм., 1971. 208 с.

Корсунська Б.Л. О.Л. Кундзіч: до 70-річчя з дня народж. нашого земляка О. Л. Кундзіча. УЛМШ. 1974. № 4. С. 80–83.

Кундзіч О.Л. В ущелинах республіки. Харків: Пролетарій, 1928. 80 с.

Кундзіч О. Новели. Харків: ДВУ, 1929. 290 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843879

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.