ПРО СПОСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ФОРМ ДІЄСЛОВА В ПОЕЗІЯХ ВІРИ ПОЛОЗКОВОЇ

Е. А. Скоробогатова, Е. А. Стрельченко

Анотація


Новизна роботи пов’язана з тим, що актуалізація форм і значень атрибутивних і особових форм дієслова, протиставлення дієслівних значень стану, способу і часу, використання яких є значущим у змістовній організації тексту, відіграє в поезіях В. Полозкової велику роль, але досі не було предметом комплексного дослідження. Згущення та співпозиція є загальнопоетичними прийомами, що є типовими для російськомовної поезії ХХ–ХХІ століть, але їхнє   функціонування має ідіостильові риси. Мета роботи – проаналізувати низку поезій Віри Полозкової, в яких спостерігається згущення різних форм дієслова (дієприкметника, способу і часу, із заперечною часткою) і протиставлення значень способу і часу. Проаналізовано граматичну організацію віршів «Думала – сами ищем…», «Исписанными блокнотами, слезами, шагами, сквотами…», «Не окрыляет. Не властвует. Не влечёт…». Дослідження цих і низки інших поезій Віри Полозкової дозволяє дійти висновку про те, що поетка активно використовує морфологічний потенціал форм дієслова. Її ідіостиль характеризує актуалізація форм дієприкметника, неозначеної форми й особових форм дієслова. Використовується виразний і виражальний потенціал категорій стану, способу, часу. Автори статті стверджують, що співпозиція, селекція й атракція допомагають поету підкреслити граматичну семантику форм дієслова. Активне співположення й відбір дієприкметникових форм є ідіостильовою характеристикою лірики Полозкової.

Ключові слова: віршовий текст, поетична морфологія, домінанта, згущення, співпозиція, атракція, ідіостиль, Віра Полозкова.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа: Учебник для вузов. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. 464 с.

Бувалець О.В. Подвійні субстантивні конструкції в російській поезії ХХ – ХХІ століть: автореф. дис. … канд. філол. н. Спеціальність 10.02.02 – російська мова. Харків, 2018. 20 с.

Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986. 206 с.

Радчук О.В. Лексико-грамматическая корреляция абстрактных понятий (отсутствие – отрицание – пустота) // Studia methodological, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, JanKochanowski University in Kielce, Issue 41, 2015, P. 17-23.

Самсоненко Н.І. Морфологічна домінанта поетичного тексту (на матеріалі російськомовної поезії XIX – XXI століть): автореф. дис. … канд. філол. н. Спеціа-льність 10.02.02 – російська мова. Харків, 2018. 20 с.

Скоробогатова Е.А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени): Монография. Харьков: НТМТ, 2012. 480 с.

Скоробогатова Е.А. Поэтическая морфология как направление лингвопоэтики и лингвокреативная практика филологического эксперимента // Русская Филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Харьков, 2018. № 4 (66). С. 3–10.

Скоробогатова Е.А., Минина Н.С. Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация служебных частей речи: монография. Харьков: ФЛП Бро-вин А.В., 2017. 160 с.

Скоробогатова О.О. Теорія граматичної атракції О.О. Потебні в дослідженні граматики віршового тексту // Мовознавство. 2015. № 6. К.: Інт. мовознавства ім. О.О. Потебні, 2015. С. 46–51.

Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. 544 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.