ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ В ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ У РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Т. П. Стаканкова

Анотація


У російській та українській мовах широковживані поліпредикативні складні речення (ПСР). У формі ПСР передається структура розчленування дійсності на більш високому рівні, ніж у простому й елементарному складному реченні, що дозволяє повніше охопити ситуацію і тим самим пізнати її. Ці речення мають свої специфічні ознаки. До цих ознак відносяться засоби зв’язку, а серед них у першу чергу – сполучники і сполучні слова, які беруть безпосередню участь у вираженні відношень між частинами і конституюють форму складного речення. Порівняльний аналіз російських і українських ПСР свідчить про наявність в них контактних засобів зв’язку. У статті розглядаються закономірності сполучуваності засобів зв’язку в споріднених мовах. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що можливості сполучуваності засобів зв’язку в них неоднакові: одні сполучуються вільно, інші зовсім не сполучуються. Обом мовам властиві однакові закономірності. А це свідчить про те, що в російській і українській мовах існують не тільки однакові форми відображення дійсності, але й однакові закономірності будови складних висловлювань, у яких відображається те або те явище дійсності.

Ключові слова: поліпредикативне складне речення, контактні засоби зв’язку, споріднені мови, сполучники, сполучні слова, сполучуваність.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ардентов Б.П. «Что» в современном русском языке. Кишинев, 1973. 90 с.

Арутюнова Н.Д. О синтаксической сочетаемости слов в испанском языке. Филологические науки. 1962. № 2. С. 31–40.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 445 с.

Горский Д.Н. Логика. М., 1963. 292 с.

Киприанович И.Я. Синтаксис русского языка, сличенный с синтаксисом классических языков. СПБ, 1885. 112 с.

Мельников Г.П. Систематология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. 338 с.

Степанов М.Д. О «внешней» и «внутренней» валентности слова. Иностранные язы-ки в школе. 1967. № 3. С. 13–19.

Страхова В.С. Валентность в структуре сложноподчиненного предложения: автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 1972. 23 с.

Федоров А.К. Система подчинительных союзов в современном русском языке: ав-тореф. дисс. … д-ра филол. наук. М., 1972. 39 с.

Шмелев Д.Н. О значении синтаксических единиц // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1961. С. 156–162
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.