МЕТАФОРИЧНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОНЯТТЯ ВОДА В ПОЕЗІЇ Ф.І. ТЮТЧЕВА

И. А. Каменева

Анотація


Стаття присвячена аналізу мовної репрезентації поняття вода в когнітивному аспекті. Світ природи і світ людини, які представлені в образах водної стихії, в поезії Ф.І. Тютчева обєднуються за допомогою антропоморфної метафори. Актуальність роботи визначається важливістю дослідження мови поезії Ф.І. Тютчева, перш за все, семантики абстрактних понять, що в поетичному тексті набувають нових значень і інтерпретації. Новизна роботи полягає у проведенні системного аналізу лексичних метафоричних засобів створення поетичного образу води та водної стихії в творчості Ф.І. Тютчева. У статті проаналізовані поетичні тексти Ф.І. Тютчева з метою виявлення в них метафор, основними значеннями яких є когнітивні структури різноманітних водних об'єктів. Семантичний аналіз метафор ґрунтувався на даних лексикографічних джерел. Метафоричне уявлення поняття вода в поезії Ф.І. Тютчева відображає основні особливості його творчості і бере участь у створенні поетичної картини світу. У статті описані основні мовні засоби, що репрезентують індивідуально-авторські метафори, пов’язані з водною стихією. Поняття вода в поезії Ф.І. Тютчева експлікується в метафорах: життя – море, життя – плавання, річка життя, життєвий струмінь, пучина морська, хвиля, потік; текти, лити, клекотіти, хльостати, ревти, литися, бити, шуміти, ремствувати, мчати, гриміти, виблискувати, струмувати, плисти, розливатися. На основі проведеного аналізу виявлено, що домінуючими є дієслівні метафори, завдяки яким поет передає динаміку вічного руху, а також плавність, текучість, мінливість води, її здатність приймати різні стани. Метафоричні репрезентації поняття вода стають важливим елементом мовної картини світу Ф.І. Тютчева.

Ключові слова: метафора, когнітивна структура, поняття вода, мовні засоби.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Голованевский А.Л. Семантика движения в языке поэзии Тютчева. Вестник Брянского государственного университета. №2. 2012. Брянск: РИО БГУ. С. 258–363.

Касаткина В.Н. Поэтическое мировоззрение Ф.И. Тютчева. Саратов. 1969. 256 с.

Козырев М.Б. Письма о Тютчеве. В 2-х книгах. М.: Наука. 1988. Кн. 1. 590 с. С. 70–131.

Озеров Л.А. Поэзия Тютчева. М. 1975. 112 с.

Тодосиенко З.В. К проблеме семантической классификации глагольной системы в разноструктурных языках. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013. №6. С. 209–221.

Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель. 1987. 448 с.

Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. М. 1935–1940. URL: https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0 (Дата обращения 2 февраля 2019 г.)

Чичерин А.В. Стиль лирики Тютчева. Контекст 1974. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука. 1975. С. 275–294.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.