Редакційна політика

Галузь та проблематика

Місія журналу – об’єднати пошуки науковців навколо освітнього та наукового процесу: заповнити наукові прогалини різних напрямів філології та висвітлити методику викладання сучасних дисциплін (мови, літератури), перекладу, міждисциплінарних перспективних векторів, осмислити різнонаціональні підходи до філологічного і освітнього процесу країн світу.

Для обговорення на сторінках журналу пропонується таке коло проблемних питань сучасної думки:

 • Теорія, історія, функціонування філології;

 • Теорія, історія, функціонування літератури;

 • Теорія, історія, функціонування мови;

 • Теорія, історія, функціонування лінгвістики;

 • Теорія, історія, функціонування перекладу;

 • Методика викладання мови і літератури;

 • Інтерпретація; 

 • Функціонування одиниць мови й мовлення;

 • Типологія стилів і напрямів; 

 • Генологія;

 • Система;

 • Час і простір;

 • Психоаналітичні підходи;

 • Етнокультурна специфіка національних мов і літератур; 

 • Глобалізаційні процеси в мові та літературі;

 • Відтворення колективної та індивідуальної пам’яті; 

 • Інтермедіальність; 

 • Міждісциплінарність;

 • Поетика; 

 • Порівняльно-типологічні дослідження; 

 • Екокритичні підходи, енергія, рівновага, дисбаланс, трансцендентність;

 • Постколоніальність;

 • Сучасні художні оповідання та поезія

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

INTRODUCTORY WORD

 

РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна колегія журналу дотримується наступних правил підтримки публікаційної етики:

•неухильне дотримання основних принципів видання: науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень;

•безумовна лояльність до всіх суб’єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні журналу;

•широке застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об’єктивних компетентних рецензентів;

•здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних SCOPUS і Web of Science до оформлення і змісту матеріалів, які надаються для публікації;

 

Редакційна колегія журналу керується наступними документами:

•Code of conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors – Committee on Publication Ethics.

•Publishing Ethics, Publishing Ethics Resource Kit – Elsevier.

•Будапештська Декларація відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI)

•Берлінська Декларація про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

•Рекомендаціями Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні

 

Редакційна етика – комплекс правил, на яких будуються відношення членів редакційної колегії з зовнішніми рецензентами і авторами з питань публікацій.

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Редактор приймає рішення про публікацію поданих робіт. Редактор керується політикою журналу і ґрунтується на академічних цінностях та висновках рецензентів. Редактор чіпляється за сучасні положення про наклеп, порушення авторських прав та плагіат. Редактор має право здійснювати прийняття рішень за погодженням з рецензентами чи членами редакційної колегії.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без написанної згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, коли були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

 

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданний рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

 

Питання авторства

При подачі матеріалів для публікації в журналі автори погоджуються з тим, що у випадку прийняття матеріалів до публікації останні можуть бути розміщені в електронних базах даних та ліцензовані на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна. У тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації — у вигляді списків джерел літератури (включаючи особисті раніше опубліковані роботи авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань. Будь-які форми плагіату неприпустимі.

 

Розкриття та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх вкладників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

 

Співробітники редакції зобов’язані:

•дотримуватися шанобливого і коректного ставлення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності при обробці матеріалів;

•не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;

•не допускати до публікації матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають профілю журналу, суперечать його редакційній політиці та є вагомі підстави вважати, що вони містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;

•забезпечувати залучення об’єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного (сліпого) рецензування.

 

Рецензенти зобов’язані:

•дотримуватися установленого редакцією терміну рецензування;

•відноситися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документу, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії також мають носити конфіденційний характер;

•не використовувати неопубліковані дані з рукопису;

•надавати об’єктивну, аргументовану і коректну оцінку викладеним результатам дослідження.

 

Автори статей зобов’язані:

•забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження, всі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням цих авторів і першоджерел;

•не допускати надмірного запозичення і плагіату в будь-яких формах; не допускати автоплагіату, гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання;

•брати участь у процесі рецензування.

 

Оригінальність та Плагіат

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

•описує цілком оригінальну роботу;

•не плагіат;

•не було опубліковано в інших місцях будь-якою мовою;

•вказує відповідну цитату або цитату, якщо автори використали роботу та / або слова інших.

Потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права та умов. Авторські матеріали (наприклад, таблиці, цифри або розширені котирування) повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження.

 

Кілька, резервні або одночасні публікації

Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої рукописи до декількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

 

Підтвердження джерел

Автори подають лише цілком оригінальні твори, і завжди має бути належним підтвердженням інших творів. Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.

 

Розкриття та конфлікти інтересів

Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

 

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, подані для перегляду та публікації в журналі, піддаються подвійним сліпим оглядам справжності, етичних питань та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.