ВПЛИВ КРАУН-ЕТЕРІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ЦИТОКІНІВ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНІВ В ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ І ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ БІЛКІВ

Р. І. Кратенко

Анотація


В статті розміщені експериментальні дані щодо змін концентрацій цитокінів, імуноглобулінів, Шифових основ та 2.4-динітрофенилгідразонів у плазмі та сироватці крові щурів, інтоксикованих краун-етерами. Програма дослідження базувалася на використанні підгострого токсикологічного експерименту на статевозрілих білих щурах-самцях популяції WAG масою тіла 180-220г. Тваринам вводили водну емульсію досліджуваних речовин (12-краун-4, 15-краун-5, 18-краун-6 та аза-12-краун-4) у 1/100 LD50, щоденно, перорально на протязі 30-ти днів. Тварини контрольної групи одержували воду при тих же умовах. На 30-й день експерименту тварин усіх груп анестезували тиопенталом натрію (50 мг/кг) і забивали декапітацією гільйотинним ножем. Вплив краун-етерів на організм тварин експериментальних груп призвів до достовірного зниження концентрацій імуноглобулінів А, G та Е в плазмі крові. Дія досліджуваних речовин також призвела до достовірного зниження концентрації інтерлейкіну 4, на тлі підвищення концентрацій інтерлейкіну 8 та фактору некрозу пухлин. Формування запальних, алергічних та аутоімунних реакцій може виникнутивнаслідок змін показників імунітету щурів інтоксикованих краун-етерами. Експерименти з вмісту Шифових основ в сироватці крові виявили підвищення цього показника в організмі експериментальних тварин, що свідчило про активацію процесів протеолізу та переамінування амінокислот під впливом краун-етерів. Дія досліджуваних речовин також призводила до підвищення перебігу процесу окисних модифікацій білків, що виявлялося зростанням концентрацій 2.4-динітрофенилгідразонів у сироватці крові щурів. Таким чином, інгібування функцій імунної системи на тлі прискорення процесів протеолізу та окисних модифікацій білків може бути однією з патогенетичних ланок механізму дії краун-сполук.

Ключові слова: крану-етери, імуноглобуліни, цитокіни, Шифові основи, окисні модифікації білків


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Дубинина Е.Е., Бупмистров С.О., Ходов Д.А. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод ее определения. Вопросы медицинской химии. 1995; 41(1): 24–26.

Забродский П.Ф., Мандыч В.Г. Иммунотоксикология ксенобиотиков. Саратов: СВИБХБ; 2007. 420 с.

Ланг С.М., Уилсон Р.П. Лабораторная крыса. Лабораторные животные. 1993; 2: 101–110.

Нікітін Є.В., Чабан Т.В., Сервецький С.К. Сучасні уявлення про систему цитокінів. Інфекційні хвороби. 2007; 2: 64–68.

Хираока М. Краун-соединения, свойства и применение. М.: Мир; 1986. 277 с.

Kratenko R.I. Crown-ethers toxicity parameters and their cumulative properties in short-term experiments. Biologiia ta valeologiia: zbirnyk naukovyh prats’. Kharkiv, KNPU. 2016; 18: 3 –43.[In Ukrainian]

Rice-Evans С. A., Diplock А.Т., Symons M.C.R. Technіques in free radical research. Elsevier; 1991. 309 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543501

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.