ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НА ТЕРМІНИ ПОЧАТКУ КВІТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ MAGNOLIA L. І FORSYTHIA VAHL. В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Я. В. Гончаренко, Д. В. Леонтьєв

Анотація


Ботанічний сад ХНПУ імені Г.С. Сковороди розташований на намивних пісках борової тераси р. Харків, що вкрай ускладнює підбір дендрофлори із декоративним квітуванням. Однак представники родів Magnolia L. і Forsythia Vahl. виявились досить стійкими до таких умов. Це спонукало нас до проведення дослідження випливу температурних умов на термін початку квітування цих інтродуцентів. Дослідження проводились протягом 2013‒2017 рр. Матеріалом для дослідження були п’ять екземплярів Forsythia suspensa і Magnolia× kewensis на M. × loebneri. Для вивчення особливостей квітування були використані методики М.Є. Булигіна і І.М. Бейдемана. Для порівняння залежності початку раннього квітування від суми позитивних температур і виявлення особливостей цього показника для кожного виду було розраховано значення непараметричного коефіцієнту кореляції Спірмена (rs) Встановлено, що для M. × kewensis СПТ січня, що коливались від 2°С до 10°С, не є визначальними для дати початку квітування. На відміну від них, СПТ лютого, що коливались від 29°С до 83°С, мали на термін початку квітування найбільший позитивний вплив: чим вищою була температура лютого ‒ тим раніше починалося квітування M. × kewensis. СПТ березня, що коливалась від 74°С до 294°С, майже не впливала на дату початку квітування. Нарешті, температура квітня, яка протягом періоду до початку квітування M. × kewensis коливалась від 124°С до 313°С, парадоксальним чином показала найвищий негативний коефіцієнт rs. Можна припустити, що високі температури квітня гальмують ранній початок квітування M. × kewensis. На терміни квітування F. suspensa СПТ січня і лютого майже не впливають. Але, на відміну від M. × kewensis, на квітування F. suspensa має істотний вплив СПТ березня. Щодо СПТ квітня, то так само, як і для M. × kewensis, для F. suspensa виявлено уповільнення початку квітування у роки, коли СПТ цього місяця сягала найвищих значень. З одержаних даних також зрозуміло, що СПТ за весь досліджений зимово-весняний період не корелює з терміном початку квітування M. × kewensis і F. suspensa. Таким чином, підвищення температури у лютому сприяє зміщенню дати початку квітування Magnolia × kewensis Нort. ex Pearce на Magnolia × loebneri Kache на більш ранні терміни (від 11.04 до 24.04). Підвищення температури у березні сприяє зміщенню дати початку квітування Forsythia suspensa на більш ранні терміни (від 5.04 до 18.04). Високі температури квітня гальмують раннє квітування Magnolia × kewensis та Forsythia suspensa. Загальна сума позитивних температур протягом січня – квітня не корелює з терміном початку квітування Magnolia× kewensis та Forsythia suspensa

Ключові слова: дендрофлора, інтродуценти, культивування у відкритому ґрунті, озеленення, сума позитивних температур, фенологічні спостереження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях. М.–Л.: Изд-во АН СССР; 1954. 86 c.

Булыгин Н.Е. Фенологические наблюдения над древесными растениями. М.: Агропромиздат; 1979. 230 с.

Гончаренко Я.В. Особливості квітування Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. (м. Харків). Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. д-ра біолог. наук, проф. Злотіна Олександра Зіновійовича. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; Харків: ХНПУ; 2017, с. 17.

Гордійчук А.В. Листопадні магнолії в озелененні населених пунктів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (До 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство») 25–26 травня 2017 року; Біла Церква; 2017, с. 31.

Гузь М.М., Шовган Ю.А.Насінний потенціал представників роду Мagnolia L. на Заході України. Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. Праць; Львів: РВВ НЛТУ України. 2010; 20(13): 8–11.

Івченко А.І., Блюсюк Н.Л., Коляда Л.Б. Послідовність і тривалість цвітіння деревних рослин дендрарію ботанічного саду. Наук. вісник НЛТУ: зб. наук.-техн. праць; Львів: РВВ НЛТУ України. 2006; 16(4): 204–212.

Минченко Н.Ф., Коршук Т.П. Магнолии на Украине. К. : Наук. Думка; 1987. 182 с.

Олексійченко Н.О., Бреус Н.Ю. Залежність початку цвітіння гарно квітучих кущів від кліматичних змін у районі міста Києва. Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць; Львів: РВВ НЛТУ України. 2013; 11: 126–129.

Палагеча Р.М., Таран Н.Ю., Бацманова Л.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолія (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся. К. : Фітосоціоцентр; 2009. 167 с.

Пономаренко В.О., Музика Г.І., Пономаренко Г.М. Формування саду раньоквітучих магнолій у пониззі Грекової балки НДП«Софіївка» НАН України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (До 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство») 25–26 травня 2017 року; Біла Церква; 2017, с. 105.

Решетюк А.С. Біоекологічні особливості видів роду Мagnolia L. на біостаціонарі БНАУ, перспектива їх використання в озелененні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (До 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство») 25–26 травня 2017 року; Біла Церква; 2017, с. 117.

Дані міжнародної метеорологічної станції [Інтернет]. 2013. [цитовано 2018 Черв 20]; Доступно: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor. php?id=33345
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543509

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.