ЗАПАСИ ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ В МОРТМАСІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «НАДСЯНСЬКИЙ» (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

І. С. Пижик, І. М. Шпаківська

Анотація


На сьогодні, питання мортмаси, її якісний і кількісний склад, вміст у ній органічного вуглецю та інших елементів, її середовищетвірна роль є актуальною темою для дискусій серед науковців усього світу. Доведено, що мортмаса відіграє важливу роль у балансі вуглецю.у лісових екосистемах. З'ясовано, що запаси мортмаси у лісі можуть сильно коливатися в залежності від природних умов місця зростання, тому є гостра потреба у проведенні саме регіональних оцінок мортмаси і запасів органічного вуглецю у ній. Дослідження проводились у межах регіонального ландшафтного парку «Надсянський», на території Яблунського лісництва, який розташований в межах фізико-географічного району Українських Карпат  – Стрийсько-Сянська Верховина. Облік запасів грубих деревних залишків та відбір лісової підстилки проводився на 21 обліковій площі. З’ясовано, що запаси підстилки у досліджуваних екосистемах коливаються від 4.42 до 26.35 т·га-1. Відповідно, запаси органічного вуглецю у підстилці коливаються від 2.05 до 10.99 т·га-1. Встановлено, що запас грубих лісових залишків в досліджуваних екосистемах змінюється від 1.41 до 17.25 т·га-1, запас Сорг. змінюються в межах від 0.71 до 8.63 т·га-1. Порівнюючи запаси органічного вуглецю у підстилці і грубих деревних залишках ми з’ясували, що лише на двох дослідних площах запаси органічного вуглецю. вищі у CWD, ніж у лісовій підстилці, а на решті пробних площ спостерігається перевищення запасів органічного вуглецю у лісовій підстилці у 1.14-11.56разів.

Ключові слова: органічний вуглець, лісові екосистеми, грубі деревні залишки, лісова підстилка, Стрийсько-Сянська Верховина, Українські Карпати.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус А.М. Методика дослідження мортмаси лісів. Біоресурси і природокористування. 2014; 6(3–4): 134–145.

Голубець М.А., Половников Л.І. Загальні закономірностi нагромадження фітомаси в смерекових Лісах. В кн.: Біологічна продуктивність смерекових лісів Карпат. Київ; 1975. С. 4–68.

Голубец М.А. и др. Особенности деструкционных процессов в лесных экосистемах Карпатского региона. Механизмы биотической деструкции органических веществ в почве: чтения памяти акад. В.Н. Сукачева. Москва. 1989; 7: 62–86.

Данилюк. К.М. Флора судинних рослин Регіонального Ландшафтного Парку “Надсянський” : монографія. Київ: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України; 2012. 119 с.

Лакида П.І. Фітомаса лісів України : монографія. Тернопіль: Збруч; 2002. 256 с.

М.С., Білоус А.М. Оцінювання депонованого вуглецю у грубому деревному детриті дубових лісів України. Науковий вісник НЛТУ України. 2017; 27 (6): 16–19.

Методы определения микроэлементов в почвах, растениях и водах. Под ред. И.Г. Важенина. Москва: Изд-во “Колос”, 1974. 25 с.

Пастернак В.П. Біопродуктивність лісів північного сходу України в контексті змін клімату [атореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук] . Київ; 2011.47 с.

Родин Л.Е,. Базилевич Н.И. Динамика органического вещества и биологический круговорот зольных элементов и азота в основных типах растительности земного шара: учебн. пособие. Москва: Наука; 1965. 254 с.

Рожак В.П. Пули і потоки вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Біологія та Валеологія. Харків. 2014; 16: 85–95.

Рожак, В.П. Особливості формування запасів мертвої деревини в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ. 2014; 2 (59): 18–24.

Скородумов А.С. Определение толщины лесной подстилки. Лесное хозяйство: межвуз. сб. научн. тр. 1939; 12: 41–47.

Уткин А.И. та ін. Определение запасов углерода насаждений на пробных площадях: сравнение аллометрического и конверсионно-объемного методов. Лесоведение. 1997; 5: 51–66.

Честных О.В., Лыжин В.А., Кокшарова А.В. Запасы углерода в подстилках лесов России. Лесоведение. 2007; 6: 114–121.

Чорнобай Ю.М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах : навч. посіб. Львів: ДПМ НАН України; 2000. 352 с.

Шпаківська І.М., Марискевич О.Г. Оцінка запасів органічного вуглецю в лісових екосистемах Східних Бескидів. Лісівництво і Агролісомеліорація. Харків: УкрНДІЛГА. 2009; 115: 176–180.

Iwashita D.K., Litton C.M., Giardina C.P. Coarse woody debris carbon storage across a mean annual temperature gradient in tropical montane wetforest. Forest Ecologyand Management. 2013; 291: 336–343.

Merganičová K. Coarse woody debris carbon stock sinnatural spruce forests of Babiahora/ Journal of forest science. 2010; 56 (9): 397–405.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543583

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.