ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД КАРАБІДОФАУНИ (COLEOPTERA, CARABIDAE) УРБОЦЕНОЗІВ М. ХАРКОВА

Н. Ю. Ніколенко

Анотація


У результаті досліджень різних урбоценозів м. Харкова виявлено 55 видів турунів з 20 родів. Число видів в різних біотопах коливалося від 11 (насадження околиць) до 29 (насадження центру міста). У парках з постійним рекреаційним навантаженням видовий склад турунів виявився збідненим (13 видів), тоді як в лісових приміських масивах сягав 19 видів. Аналіз фауністичної різноманітності показав, що більш рівномірний розподіл видів турунів виявився у зріджених насадженнях центру та околиць, тоді як, для Лісопарку та парку «Карпівський сад» зафіксовано високий рівень домінування, завдяки високій чисельності одного виду – Carabus nemoralis. Фауністична подібність виявилася невисокою і сягала 0.28–0.36 для парків і лісових ділянок. Проте, ці показники значно знижувались (0.04–0.17) у порівнянні насаджень центру та околиць з парковими ділянками. В усіх урбоценозах біотопічно переважали політопні види (34.0%), менше – лісові, лучні та луко-степові елементи (14.5–20.0% видового складу). Майже всі виявлені види є широкими мезофілами (біля 90.0%). За трофічною спеціалізацією домінували зоофаги (60.0%), менше – види зі змішаним типом живлення – зоофіто- та фітозоофаги (11.0–27.2%), а поодиноко – фітофаги (біля 2% видового складу).

Ключові слова: Coleoptera, Carabidae, урбоценози, видовий склад, екологічні групи, м. Харків.


Повний текст:

PDF

Посилання


Болгарін В.В. Просторовий розподіл популяцій турунів-міксофітофагів в умовах промислового міста (на прикладі м. Нікополь). Вісник дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2010; 18: 10–14.

Галиновский Н.Г. Жужелицы центральных парков в крупных городах Беларуси. Наука и инновации. 2012; 2: 58–62.

Дехтярьова О.О. Педофауна вищих комах парків м. Харкова: [автореф. дис… канд. біол. наук]. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; 2004. 18 с.

Еремеева Н.И. Фауна жужелиц города Кемерово. Вестник Кемеровского государственного университета. 2003; 2(14): 144–148.

Еремеева Н.И., Коровина Н.А. Население жужелиц городских газонов. Экология фундаментальная и прикладная. Проблемы урбанизации. Матер. Междунар. научн.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та; 2005, 123 с.

Крижанівський О.Л. Визначник комах європейської частини СССР під редакцією Г.Я. Бей-Бієнка. Москва: Наука; 1965. 2. 668 с.

Колесников Л.О., Сумароков А.М. Зональные особенности фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) пшеничных ценозов лесостепной и степной зон Украины. Энтомол. Обозрение. 1993; 72 (2): 326–332.

Молодова Л.П., Ковдерко Е.А. К фауне жужелиц города Гомеля. Проблемы фауны Полесья: сб. трудов уч.-науч. обьедин. «Фауна Полесья», Гомель; 1997, с. 98

Пучков А.В., Кириченко М.Б., Успенский Г.Б. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) урочища «Лысая гора» в Киеве. Вести зоологии. 2003; 3: 3–6.

Пучков А.В., Маркина Т.Ю., Скавыш М.Ю. Предварительный обзор герпетобионтных жуков (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова (Украина). Укр. ентомол. журнал. 2016; 1-2(11): 69–74.

Пучков А.В. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) трансформированных ценозов Украины. Киев; 2018. 448 с. doi: 10.15421/511802

Пучков О.В., Николенко Н.Ю., Гаркуша И.А. Эколого-фаунистический обзор жужелиц трибы Pterostichini (Coleoptera, Carabidae) парковых урбоценозов Cеверной и Восточной Украины. Біологія та валеологія: зб. наук. праць ХНПУ. 2017; 19: 69–78. doi.org/10.5281/zenodo.1108520

Різун В.Б., Храпов Д.С. До вивчення турунів (Coleoptera, Carabidae) Львова (Сихівський та Винниківський лісопарки). Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України, Львів. 2001; 16: 103–108.

Різун В.Б., Дєдусь В.І. Еколого-біологічні особливості угруповань жуків-турунів (Сoleopterа, Сarabidae) Винниківського лісопарку м. Львова. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2016; 32: 129–136.

Catalogue of Palearctic Coleoptera, 2017. Vol. 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. I. Löbl & D. Löbl (eds.). Leiden/Boston: Brill. 1224 p. doi 10.6084/mg.figshare.5240644

Czechowski W. Carabids (Coleoptera, Carabidae) Warsaw and Mazowia. Memorabilia Zool. 1981; 34: 119–144.

Hurka K., Jedlickova Z. Fauna of Carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) of Prague. Acta Soc. zool. bohemoslov. 1990; 54(1): 9–17.

Klausnitzer В. Faunistisch-Ökologische Untersuchungen über die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) des Stadtgebietes von Leipzig. Ent. Nachr. Ber. 1983; 27: 241–261.

Klauzhitser B. Ecology of the urban fauna. Moscow: Mir; 1990. 246 s.

Šustek S. Changes in body size structure of carabid communities (Coleoptera, Carabidae) along an urbanization gradient. Biologia (CSSR). 1987; 42 (2): 145–156.

Polovny D., Šustek Z. Nekolik uvah zivocikne sinantropii a jejich projevech na modelovych skupnach Sarcophagidae (Diptera) a Carabidae (Coleoptera). Acta Univers Agric. 1985; 33(1): 176–199.

Campadelli G. Gli insetti in citta. Natura e mont. 1987; 34(1): 27–35.

Elechtner G., Klinger R. Zur Incektenfauna einer Grossstagt: Kaferfunde aus Frankfurt-Main. Mitt Int. entomol. Ver e v Frankfurt-M. 1991; 16(1-2): 37–82.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2543628

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.