ПРЕДСТАВНИКИ ROSACEAE JUSS. В ОЗЕЛЕНЕННІ БОТАНІЧНОГО САДУ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Я. В. Гончаренко, О. C. Денисова, Є. Т. Маліченко

Анотація


The paper represents the assortment of trees and bushes of Rosaceae Family, which are cultivated on the territory of H.S. Skovoroda’s KNPU Botanical Garden. The performed inventory allowed establishing the occurrence of 43 species and cultivars, the quantity of each species and cultivar, and their bio-morphs. According to the results of many years long-term survey, the degree of winter and drought resistance of each species were determined. The paper also analyzes the features of decorativeness, reveals the evergreen species, as well as the species with decorative flowering, fruiting, and leaves coloring. The work concludes the investigated species and cultivars of Rosaceae to be appropriate for usage in landscaping the territory of H.S. Skovoroda’s KNPU.

Key words: landscaping, Rosaceae, botanical gardens, winter resistance, drought resistance, decorativeness.

 

Наведено ассортимент дерев і кущів родини Rosaceae, що культивуються на території ботанічного саду ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Проведена інвентаризація дозволила встановити наявність 43 видів та культиварів, кількість кожного виду та культивару, їх біоморфи. За результатами багаторічних спостережень визначено ступінь зимостійкості та посухостійкості видів. Проаналізовано ознаки декоративності та виявлено вічнозелені види, а також із декоративним квітуванням, декоративним квітуванням та плодоношенням, декоративним забарвленням листків. Виявлено, що види та культивари Rosaceae які досліджувалися, доцільно використовувати для озеленення території ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Ключові слова: озеленення; Rosaceae; ботанічні сади; зимостійкість; посухостійкість; декоративність.

 

Приведѐн ассортимент деревьев и кустарников семейства Rosaceae, которые культивируются на территории ботанического сада ХНПУ имени Г.С. Сковороды. Проведѐнная инвентаризация позволила установить наличие 43 видов и культиваров, количество каждого вида и культивара, их биоморфы. По результатам многолетних наблюдений определена степень зимостойкости и засухоустойчивости видов. Проведѐн анализ декоративных признаков и выявлены вечнозелѐные виды, а также те, которые имеют декоративное цветение, декоративное цветение и плодоношение, декоративную окраску листьев. Установлено, что исследуемые виды и культивары Rosaceae целесообразно использовать для озеленения территории ХНПУ имени Г.С. Сковороды.

Ключевые слова: озеленение; Rosaceae; ботанические сады; зимостойкость; засухоустойчивость; декоративность.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бабицький А.І. Успішність інтродукції видів роду Exochorda Lindl. (Rosaceae) у Правобережному Лісостепу України. Чорноморський ботанічний журнал. 2014. Том 10, №1. С. 138–145.

Гончаренко В.І. Рід Rubus (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 3. підрід Rubus. Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Вип. 373: Біологія. С. 15–18.

Гончаренко Я.В., Бенгус Ю.В., Чуприна Є.В. Інтродуковані декоративноквітуючі кущі в озелененні ботанічного саду ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні: матер. наук. конфер. Сімферополь: Таврійський нац. ун-т. 2006. С. 131–132.

Глухов А.З., Митина Л.В., Кравченко Н.М. Перспективная селекционная форма Cydonia oblonga Mill. в Донецком ботаническом саду НАН Украины. Промышленная ботаника. 2013. Вып. 13. С. 194–198.

Кирієнко С.В. Аналіз сучасного стану та перспективи інтродукції видів кущових рослин родини Rosaceae Juss. Лівобережного Полісся. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк. 2012. № 9. C. 151–156.

Левон Ф.М., Кузнєцов С.І. Концептуальні аспекти формування міських зелених насаджень у сучасних умовах. Інтродукція рослин. 2006. № 4. С. 53–57.

Меженський В.М. Уніфікування шкал оцінок, що застосовуються при інтродукції деревних рослин. Інтродукція рослин. 2007. №4. С. 26–37.

An Update of the Angiosperm Phylogeny Group Classification for the Orders and Families of Flowering Plants. The Angiosperm Phylogeny Group III. Botanical Journal of the Linnean Society. 2009. V. 161. P. 105–121.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1108605

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.