ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ РІЧКИ СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. Й. Мельник, І. Л. Толочик

Анотація


Робота присвячена вивченню екологічного стану р. Стир в межах Рівненської області. Проведена оцінка якості води річки за критеріями мінералізації, іонного складу, забрудненням компонентами сольового складу, трофо-сапробіологічними критеріями та критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії. Визначені середні та найгірші значення категорій та субкатегорій та розраховані величини трьох блокових та інтегрального екологічного індексів якості води. Проаналізована динаміка екологічної оцінки якості води річки за 2011 – 2016 рр. Встановлено, що якість води в 2015-2016 рр. погіршилась за середніми значеннями І2 і перейшла з ІІ до ІІІ класу якості. За значеннями інтегрального екологічного індекса якість води річки віднесена до ІІ класу як за середніми так і за найгіршими значеннями показників на всій досліджуваній території. Проведено порівняння забруднення води р. Стир на території Волинської височини та Волинського Полісся з різною ступінню антропогенного навантаження. Досліджено сучасний екологічний стан води річки шляхом визначення різниці між сучасними і нормативними значеннями показників якості води. Встановлено, що погіршення якості води відбувається за рахунок органічного забруднення (БСК5), фосфатів, тріади амонійної групи (азотів амонійного, нітратного та нітритного), цинку, марганцю, фторидів і аніон активних синтетичних поверхневих речовин (СПАР). Досліджена оптимальна та допустима екологічна шкода, яка завдана р. Стир в межах Рівненської області.

Ключові слова: річка Стир, оцінка якості води, блокові та інтегральний екологічні індекси, екологічні нормативи, екологічна шкода.

 

The work deals with the study of environmental conditions of the Styr River in Rivnenska oblast. The assessment of river water quality according to the criteria of mineralization composition, pollution with the components of salt composition, according to the trophosaprobiological criteria and according to the criteria of contents of specific toxic substances was performed. The average values and the worst categories and subcategories were estimated and the values of three block and integral environmental indexes of water quality were estimated. The dynamics of ecological assessment of water quality of the river for the years of 2011 – 2016 was analyzed. It was established, that the water quality in the years of 2015-2016 worsened according to the average values І2 and moved from the second to the third class of quality. According to the values of integral environmental index, the quality of water of the Styr river is referred to the second class, with the average and the worst values for the parameters throughout the investigated area. The comparison of water pollution in Styr River on the territory of Volyn Upland and Volyn Polissya with the different degree of anthropogenic pressure was carried out. The present ecological state of the river water by determining the difference between the present and normative values of water quality indexes were studied. It was established, that the deterioration of water quality occurs due to organic pollution (Biological oxygen, demand 5), phosphates, ammonium triad group (ammonia nitrogen, nitrate and nitrite), zinc, manganese, fluoride and anion-active synthetic surface substances (surfactants). The optimal and acceptable environmental damages caused to the Styr River in Rivnenska oblast were studied.

Key words: Styr River, assessment of water quality, block and integral environmental indexes, environmental regulations, environmental damage.

 

Polissya with the different degree of anthropogenic pressure was carried out. The present ecological state of the river water by determining the difference between the present and normative values of water quality indexes were studied. It was established, that the deterioration of water quality occurs due to organic pollution (Biological oxygen, demand 5), phosphates, ammonium triad group (ammonia nitrogen, nitrate and nitrite), zinc, manganese, fluoride and anion-active synthetic surface substances (surfactants). The optimal and acceptable environmental damages caused to the Styr River in Rivnenska oblast were studied.

Key words: Styr River, assessment of water quality, block and integral environmental indexes, environmental regulations, environmental damage.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ганущак М.М. Сучасний гідрохімічний режим річки Стир в умовах антропогенного навантаження (на прикладі м. Луцьк). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2013. Т. 2(29). С.54–63.

Гопчак І.В. Оцінка якості поверхневих вод Хрінницького водосховища. Вісник НУВГП. 2009. Вип. 3(47),ч.1. С.9–15.

Данько К. Ю. Просторова оцінка руслоформуючих витрат води річок басейну Стиру. Молоді науковці – географічній науці: Збірник наукових праць IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. К.: Видавництво географічної літератури «Обрії», 2013. Випуск IX. С. 118–120.

Директива 2000 Парламенту і Ради ЄС. Встановлення структури щодо дій ЄС в галузі водної політики. Брюссель. 30 липня 2000. 08-15РЕ – CONS 3639/00 CS 0347/00 ENV 221 CBDES 513.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області за 2011-2015 рр. Рівне, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр. – 246 с., 242 с., 312 с., 280 с., 312 с.

Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області. Рівне,1996. 273 с.

Мельник В.Й. Екологічні нормативи якості води річок в межах Рівненської області. Монографія. Рівне: О.Зень, 2015. 290 с.

Романенко В.Д., Жукінський В.М., Оксіюк О.П. та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. К.,1998. 28 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1109311

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.