РІШЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТА ТЕРМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ НАДПРОВІДНИХ СТРУКТУР Nb3GeXAl1-X З ВОДНО-НЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ

О. В. Сидоренко

Анотація


Для рішення питань охорони праці та захисту навколишньго середовища при використанні комплексної технології електрохімічного формування компонентів надпровідних (НП) структур з водно-неводних розчинів наведена коротка інформація з особистих досліджень, яка визначає в цілому запропонований алгоритм технологічного процесу, а саме: досліджено та обгрунтовано можливість електролітичного осадження Германію з розчинів спиртів з малими додатками (добавками) води, а Алюмінію – з ксилольних розчинів. Дані результати використані для складання алгоритму (схеми)

технологічного процесу утворення субмікрокристалічних полішарових металічних структур типу Nb/Ge/Al та отримання НП фази Nb3GexAl1-х. Технологічний процесс реалізований у режимі безвідходного виробництва: усі розчини промивання зразків, електролітичних ванн осадження Ge, Al піддаються обробці та корегуванню з метою подальшого використання у робочому процесі за заданим алгоритмом. Оператори використовують індивідуальні засоби захисту дихальних шляхів та шкірних покровів на технологічних стадіях 1-9.

Ключові слова: Германій, Алюминий, послідовне електролітичне осадження, водно-неводні та неводні розчини, термічна обробка, алгоритм технологічного процесу, електролізери відкритого типу, дільниці водопідготовки розчинів електролітів, електрозабезпечення, засоби захисту дихальних шляхів та шкірних поверхонь, вентиляційні засоби над електролітичними ваннами електроосадження.

 

The present article represents an algorithm of technological process of Germanium electrolytic precipitation from Alcohols solutions with small additions of water, and of Aluminum electrolytic precipitation from Xylene solutions. The algorithm was elaborated for the salvations of problems concerned with labor and environment protection using complex technology of electrochemical formation of super-conductive structures components from aqueous-non-aqueous solutions. The given results were used to compose a scheme of technological process for the creation of submicrocrystallic polylayer metallic structures of Nb/Ge/Al type and obtaining super-conductive faze Nb3GexAl1-x. The technological process was realized at the regime of non-wasting production, i.e. all the solutions of samples washing, and electrolytic baths of Germanium and Aluminum precipitation were constantly processed and corrected with the objective of the following usage according to the initial algorithm. The operation-workers should use individual means of respiratory ducts and skin protection when working at the most of technological stages.

Key words: Germanium, Aluminum, electrolytic precipitation, aqueous-non-aqueous solutions, thermal processing, algorithm of technological process, open type electrolasers, areas with tanks for electrolytes solutions preparation, electric equipment, means of respiratory ducts and skin protection, ventilation filters over electrolytic baths of electro-precipitation

 

Для решения вопросов охраны труда и защиты окружающей среды при использовании комплексной технологии електрохимического формирования компонентов сверхпроводящих (СП) структур из водно-неводных растворов приведена короткая информация из собственных исследований, которая определяет в целом предложенный алгоритм технологического процесса, а именно: исследованы и обоснованы возможность электролитического осаждения Германия из растворов спиртов с малыми добавками воды, а Алюминия – из ксилольных растворов. Данные результаты использованы для составления алгоритма (схемы) технологического процесса образования субмикрокристаллических полислойных металлических структур типа Nb / Ge / Al и получения СП фазы Nb3GeхAl1-х. Технологический процесс реализован в режиме безотходного производства: все растворы промывки образцов, электролитических ванн осаждения Ge, Al подвергаются обработке и корректировке с целью дальнейшего использования в рабочем процессе по заданному алгоритму. Операторы используют индивидуальные средства защиты дыхательных путей и кожных поверхностей на технологических стадиях 1-9.

Ключевые слова: Германий, Алюминий, последовательное электролитическое осаждение, водно-неводные и неводные растворы, термическая обработка, алгоритм технологического процесса, электролизеры открытого типа, участки водоподготовки растворов электролитов, электроснабжения, средства защиты дыхательных путей и кожных поверхностей, вентиляционные средства над электролитическими ваннами электроосаждения.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антропов Л.І. Теоретична електрохімія. К.: Либідь, 1993. 544 с.

Вансовская К.М. Гальванические покрытия. Л.: Машиностроение, 1984. 199с.

Витиня И.А., Пурин Б.А., Кукле Г.К. и др. Способ подготовки поверхности металлов перед нанесением гальванических покрытий: А.С. 662624 СССР. МКИ2 с 25 Д 5/28. №2367249/22 -02. Заявл. 27.05.76. Опубл. 18.05.79. Бюл. №18.

Запольський А.К. Салюк А.І. Основи екології. Підручник за ред К.М. Ситник. 4-те вид., допов. і переробл. К.: Вища шк., 2010. 399 с.

Калугін В.Д., Кірєє О.О., Кустов М.В., Сидоренко О.В., Опалєва Н.С. Електрохімічне відновлення метанолу, етиленгліколю та гліцерину в присутності води. Укр. хім. журн. 2016. №3–4. С. 45–48.

Калугин В.Д., Н.С. Опалєва, О.В. Сидоренко, М.В. Кустов Физико-химические основы електрохимической технологии нанесения полислойных субмикрокристаллических структур металлических компонент для получения сверхпроводников. Тез. докл. XV междунар. совещания «Совершенствование технологии гальванических покрытий». Киров: ВГПУ, 2012. С. 38–40.

Калугин В.Д., Переверзева Е.Б., Козинец В.В. Влияние природы электролита лужения ниобия на процесс формирования сверхпроводящей фазы и величину ее токонесущей способности. Сверхпроводимость: физика, химия, техника.1992. №8. С. 1534–1540.

Кустов М.В., Прусский А.В., Сидоренко О.В., Опалева Н.С., Калугин В.Д., Бешенцева О.А. Физико-химические основы технологии получения микроэмульсий и полислойных субмикрокристаллических структур сверхпроводников и полупроводников. Вісник НТУ «ХПІ». 47. 2010. С. 53–62.

Пурин Б.А., Цера В.Л., Озола Э. А., Витиня И.А. Комплексные електролиты в гальванотехнике . Рига: Лиесма, 1978. 268 с.

Савицкий Е.М., Ефимов Ю.В., Кружляк Я.И. Физико-химические основы получения сверхпроводящих материалов. М.: Металлургия, 1981. 480 с.

Сидоренко О.В., Опалева Н.С., Ларин В.И. Использование различных потенциометрических измерительных цепей в методе динамической вольтамперометрии при исследованиях в неводно-водных растворных системах германирования. Тез. докл. Хll Всерос. совещ. "Совершенствование технологии гальванических покрытий". Киров. 2003. С. 95–96.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1109393

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.