ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ 10-14 РОКІВ

С. М. Коц, В. П. Коц, П. Г. Коваленко

Анотація


Проведено дослідження функціональних показників дихальної системи організму у дітей (197) різних вікових груп (9-14 років). Безпосередньо вимірювали фізіометричні показники, які характеризують функціональний стан дихальної системи, органів дихання та кровотоку, стійкість до гіпоксії –життєву ємність легенів, затримку дихання на вдиху (проба Штанге), затримка дихання на видиху (проба Генчі). У якості показника функціональних можливостей дихальної системи використовували розрахункову величину індекс Скибинського. В результаті досліджень виявлено функціональні особливості дихальної системи в залежності від віку досліджуваних. Найбільше дітей з низьким рівнем показника проби Штанге серед дітей 10 років (29 %), а найменше – серед дітей 14 років (менше на 26%). Найбільша кількість дітей із відмінним та добрим рівнем стійкості до гіпоксії характерна для групи 14 років (88%). Аналіз показників відсоткового співвідношення рівнів індексу Скибинського у дітей показав, що найкращі показники серед досліджених вікових груп характерні для дітей 9, 13 та 14 років. Найменша кількість дітей із високим та вище середнього рівнями функціональних можливостей системи органів дихання та кровообігу відмічена в групі 10 та 12 років (49% та 50%). Отримані результати досліджень є підтвердженням позитивної динаміки функціонального стану респіраторної системи, стійкості до гіпоксії у дітей влітку, при умові відпочинку в оздоровчому літньому оздоровчому таборі. З метою поліпшення функціонального стану дихальної системи дітей, необхідне зниження впливу негативних факторів, в першу чергу стрессорів та гіподинамії, впровадження технологій здоров’язбереження, здоров’язберігаючих програм, пропаганда дієвих способів покращення стану дихальної системи та відповідно фізичної працездатності, потрібно проводити агітацію здорового способу життя, необхідності дбайливого ставлення до своєї дихальної системи.


Ключові слова


функціональний стан організму, дихальна система, Штанге, Генчі, гіпоксія, індекс Скибинського, рухова активність, здоров’язбережувальні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Alves J.G.B., Alves G.V. (2019) Effects of physical activity on children's growth J Pediatr. Vol. 95 (Suppl. 1): 72-78.

Lee I.M., Shiroma E.J., Lobelo F., Puska P., Blair S.N., Katzmarzyk P.T. (2012) Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. Vol. 380: 219-229.

Dudina O.O., Tereshchenko A.V. (2018) Sytuatsiinyi analiz stanu zdorovia dytiachoho naselennia. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy 2(60): 49–57.

Gennadii Iedynak, Lesia Galamandjuk, Oksana Kyselytsia, Larisa Balatska, Ihor Nakonechny, Valerii Mazur. (2017) Physiological characteristics of pubertal schoolchildren with chronic diseases. Journal of Physical Education and Sport 17(4), Art 275: 2462–2466.

Herasymenko, S.Yu., Zhyhulova E.O. (2016) Vyznachennia rivnia fizychnoho rozvytku i somatychnoho zdorovia shkoliariv. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny: 98-107.

Hozak S.V., Parats A.M., Yelizarova O.T., Shumak O.V., Filonenko O.O. (2017) Hihiienichne obhruntuvannia hranychno dopustymoho navchalnoho navantazhennia uchniv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. Aktualni pytannia zakhystu dovkillia ta zdorovia naselennia ukrain, (vypusk 3): 203-249.

Kadyhrob D.M., Kots S.M., Kots V.P. (2020) Vyvchennia fizychnoi aktyvnosti u cuchasnoi molodi. Suchasni naukovi innovatsii (chastyna I): materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (30-31 bereznia, 2020, Kyiv, Ukraina). Kyiv: ICND, р.5-6.

Kots S.M., Kots V.P. (2014) Vyznachennya pokaznykiv funktsionalʹnoho stanu dykhalʹnoyi systemy. Biolohiya ta valeolohiya (15): 98-104.

Kots S.M., Kots V.P. (2015) Realizatsiia vyrishennia problemy vysokoi tryvozhnosti u ditei ta pidlitkiv pedahohichnym kolektyvom u dytiachomu ozdorovchomu pozamiskomu tabori. Psykholohiia ta pedahohika suchasnosti: problem ta stan rozvytku nauky i praktyky v Ukraini. (21-

August, 2015, Lviv, Ukraina). Lviv: Lviv pedagogical community, р. 57-61.

Kots S.M., Kots V.P. (2015) Fiziolohiia liudyny: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: KhNPU imeni H. S. Skovorody.

Kots S.M., Kots V.P. (2019) Doslidzhennia funktsionalnoho stanu sertsevo-sudynnoi systemy ditei shkilnoho viku. Almanakh nauky № 11/1 (32): 4-8.

Kots S.M., Kots V.P., Krat YE.S. (2021) Porivnyannya fizychnoyi aktyvnosti u studentiv. Aktualʹni pytannya pryrodnychykh nauk: teoretychni ta prykladni doslidzhennya: materialy I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (23 kvitnya 2021, Kyyiv, Ukrayina). Kyyiv: ICND, р. 6-11.

Kots S.M., Kots V.P., Udovyk T.H. (2021) Adaptatsiinyi potentsial suchasnykh ditei vikom 10-11 rokiv. Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2) (May 7, 2021. Tel Aviv, Israel). Tel Aviv: State of: European Scientific Platform, р. 97-100.

Kots V.P., Kots S.M. (2016). Kharakterystyka funktsionalnykh pokaznykiv sertsevo-sudynnoi systemy orhanizmu ditei shkilnoho viku. Biolohiia ta valeolohiia, (18): 125-134.

Kots V.P. Kots S.M. (2014) Fiziolohiia liudyny: navchalnyi posibnyk. Ch.2. Kharkiv: Petrov.

Kots S. M., Kots V.P., Luhansʹka V.O. Doslidzhennya rivnya osobystisnoyi tryvozhnosti u suchasnoyi molodi. The The World During a Pandemic: New Challenges for Science: zbirnyk naukovykh prats Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii (19 – 20 April, 2021, Ottawa, Canada). Ottawa: Pegas Publishing, Р. 63-68.

Kots S.M., Kots V.P, Kovalenko P.H. (2021) Kharakterystyka funktsionalʹnoho stanu sertsevosudynnoyi systemy ditey shkilʹnoho viku. Bioriznomanittya, ekolohiya ta eksperymentalʹna biolohiya, 23 (№1): 68-76.

Kots S.M., Kots V.P., Kondratenko A. O. (2021) Doslidzhennya rivnya funktsionalʹnykh pokaznykiv dykhalʹnoyi systemy ditey shkilʹnoho viku. Hraalʹ nauky, Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal, № 9: 160-164.

Kots S.M., Krat YE. S., Kots V. P. (2020). Doslidzhennya vplyvu ozdorovchykh prohram na pokaznyky funktsionalʹnoho stanu dykhalʹnoyi systemy. Teoriya i praktyka suchasnoyi nauky ta osvity: materialy Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi (chastyna I) (23-24 bereznya, 2020, Lʹviv., Ukrayina). Lʹviv: Lviv pedagogical community, р. 10-12.

Kots S.M., Kots V.P, Kovalenko P.H. (2021-2022) Characteristics of the functional condition of the cardiovascular system of children 11, 12 years old. Collective Scientific Monograph. Synthesis of medicine, pharmacy sciences and biological researches: analysis and trends. №1, Dallas: Primedia eLaunch. P. 1-16.

Kots V.P. Kots S.M. (2017). Kharakterystyka variabelnosti sertsevoho rytmu u molodykh liudei z riznym rivnem rukhovoi aktyvnosti. Biolohiia ta valeolohiia, (Vyp. 19.): 125-133.

Mameshyna, M.A. (2016), Condition of physical health of pupils of the 7th-8th classes of the comprehensive school. Slobozans`kij nauk¬ovosportivnij visnik. № 5(55): 47-52.

Moiseienko R.O. (2009) Chastota ta struktura zakhvoriuvanosti ditei v Ukraini ta shliakhy yii znyzhennia. Sovremennaia pedyatryia: 56-67.

Senatorova H.S., Honchar M. O., Chaichenko T. V. ta in. (2011) Epidemiolohichne doslidzhennia sertsevo-sudynnoi systemy u shkoliariv Kharkivskoi oblasti (pershyi etap). Suchasna pediatriia. 6(40): 87–90.

Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia Ukrainy ta sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu. 2017 rik: kolektyvna monohrafiia (MOZ Ukrainy, Ukrainskyi in-t stratehichnykh doslidzhen). (2018). Kyiv. p. 103.

Stroi O.A., Slipachuk L.V., Kazakova L.M., Reznikov Yu. P. (2016) Otsinka adaptatsiinykh mozhlyvostei shkoliariv mista Kyieva z yododefitsytom Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. (3): 92-95.

Elizabeth Anderson, J. Larry Durstine. (2019) Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review. Sports Medicine and Health Science. Vol.1 (Issue 1): 3-10.
DOI: https://doi.org/10.34142/2708-5848.2021.24.1.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.