МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД МОЛОКА КОРІВ ЗА ВПЛИВУ ХЕЛАТІВ КУПРУМУ, ЦИНКУ ТА МАНГАНУ

С. В. Богороденко

Анотація


 Наведено результати досліджень щодо вмісту Купруму, Цинку та Мангану в молоці корів української чорно-рябої молочної породи; установлено, що при додатковому введенні до раціону дослідним коровам сумішок дефіцитних мікроелементів Cu, Zn та Мn у вигляді сірчанокислих  солей  та  їх  сполук  у  формі  гліциново-рибофлавінового  комплексу  з активатором ферментів, вміст цих елементів у молоці корів усіх груп істотної різниці не мав і коливався в межах гранично допустимих концентрацій. На другому місяці лактації в молоці всіх груп тварин помічено найменший вміст Cu – 0,051-0,052 мг/кг натуральної речовини, а на четвертому місяці його рівень у молоці був вищим, порівняно з контролем, на 5,88% у І-й групі та на 8,82% у ІІ-й. Найвищий показник вмісту Цинку помічено у молоці корів І-ї групи на четвертому місяці лактації – 3,82%, що на 1,06% вище відносно ІІ-ї дослідної групи та на 3,52%  вище  відносно  контролю.  Максимальний  показник  вмісту  Мангану  встановлено  в молоці корів ІІ-ї дослідної групи на третьому місяці лактації – 0,073 ± 0,0085 мг/кг, що на 15,87%  і 23,73% вище,  ніж  в  І-й  і  контрольній  групах  тварин  відповідно.  Результати досліджень вмісту Купруму, Цинку та Мангану в молоці корів свідчать про незначний рівень їх переходу із раціону в молоко.

Ключові слова: корови, молоко, мікроелементи, хелати, Купрум, Цинк, Манган. 

 

The article highlights the results of Copper, Zinc and Manganese content research in Ukrainian black-and-white dairy cattle milk. The Cu, Zn and Mn deficiency of trace mineral content with their additional introduction to experimental cows’ diet as sulfuric acid salts and their compounds in the form of glycine-ryboflavin complex with enzyme activator in the milk of cows of all groups did not have significant difference and ranged within the maximum permissible concentration. The smallest Cu content – 0,051 – 0,052 mg/kg of natural substance in milk of all cattle groups was observed on the second month of lactation, but on the fourth month its level in milk was higher compared with the control, by 5,88 % and 8,82 % respectively, in the first and second groups. The highest Zinc content was detected in milk of the first group of cows on the fourth lactation month – 3,82 %, which is by 1,06 % higher than in the second experimental group and by 3,52 % higher than control. The maximum rate of Manganese content was found in the milk of cows of the second experimental group on the third month of lactation – 0,073 ± 0,0085 mg/kg, which is by 15,87 % and 23,73 % higher than in the first one and control cows’ groups respectively. The results of Copper, Zinc and Manganese content research in cows milk indicates low level of their transition from diet to milk. 

Key words: cows, milk, trace minerals, chelates, Copper, Zinc, Manganese.

 

В  статье  приведены  результаты  исследований  по содержанию меди, цинка и марганца в молоке коров  украинской черно-пестрой молочной породы;  было  установлено,  что  при  дополнительном  введении  в  рацион  подопытным коровам смесей дефицитных микроэлементов Cu, Zn и Mn в виде сернокислых солей и их соединений в форме глицинового-рибофлавинового комплекса с активатором ферментов, не было отмечено достоверной разницы в содержании данных элементов в молоке коров всех групп, а их уровень находился в пределах предельно допустимых концентраций. На втором месяце лактации в молоке всех групп животных было отмечено наименьшее содержание Cu – 0,051-0,052 мг/кг натурального вещества, а на четвертом месяце его уровень в молоке был выше  по  сравнению  с  контролем  на 5,88% и 8,82% в I-й  и II-й  группах  соответственно. Самый высокий показатель содержания цинка был отмечен в молоке коров I-й группы на четвертом месяце лактации – 3,82%, что на 1,06% выше относительно II-й опытной группы и на 3,52% выше  относительно  контроля.  Максимальный  показатель  содержания  марганца было установлено в молоке коров II-й опытной группы на третьем месяце лактации – 0,073 ± 0,0085  мг/кг,  что  на 15,87% и 23,73% выше,  чем  в I-й  и  контрольной  группах  животных соответственно.  Результаты  исследований  содержания  меди,  цинка  и  марганца  в  молоке коров свидетельствуют о незначительном уровне их перехода из рациона в молоко.

Ключевые слова: коровы, молоко, микроэлементы, хелаты, медь, цинк, марганец.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баланс меди и цинка у сухостойных коров при дополнительном введении в рацион хелатных форм микроэлементов / С. В. Богороденко, И. А. Ионов, С. О. Шаповалов [и др.] // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2014. – № 3 (37). – С. 109–114.

Богданов Г. О. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби / Г. О. Богданов, В. М. Кандиба. – К. : Аграрна наука, 2012. – 296 с.

Буцяк В. І. Кумуляція важких металів кормовими культурами у локальних зонах антропогенного забруднення / В. І. Буцяк // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – Львів. – 2002. – Т. 4, № 2, Ч. 5. – С. 19–24.

Кравців Р. Й. Вміст деяких мікроелементів в молоці корів с. Підбірці Пустомитівського району Львівської області за різних умов утримання // Р. Й. Кравців, О. І. Кудла, Н. Б. Данилів // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – 2000. – Т. 2. – С. 116–119.

Кулик М. Ф. Експериментальне обґрунтування нових принципів балансування потреби незамінних амінокислот в раціонах високопродуктивних дійних корів / М. Ф. Кулик, Ю. В. Обертюх, О. Ю. Безносюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2015. – Вип. 205. – С. 130–142.

Оцінка виносу Cu та Zn у зовнішнє середовище з гноєм сільськогосподарських тварин / С. О. Шаповалов, С. С. Варчук, М. М. Долгая [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 30–33.

Организация полноценного кормления сельскохозяйственных животных с использованием органических микроэлементов / И. П. Шейко, В. Ф. Радчиков, А. И. Саханчук [и др.] // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук. – 2014. – № 3. – С. 80–86.

Пилипів І. І. Джерела забруднення довкілля окремими важкими металами та їх вплив на життєдіяльність організму тварин / І. І. Пилипів, Р. С. Федорук // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – 2000. – Вип. 2. – С. 26–32.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 256 с.

Сезонная динамика минерального состава молока коров и его зависимость от применения сорбента в условиях радиоактивного загрязнения территории / (мл.) Н. Н. Исамов, Н. Н. Исамов, В. С. Анисимов [и др.] // Сельскохозяйственная биология. – 2014. – № 4. – С. 92–98.

Сучасні підходи до визначення якості кормів. 2-е вид., перероб. і доп. / [наук. ред. Руденко Є. В. та ін.]. – Харків : Інститут тваринництва НААНУ, 2010. – 183 с.

Татузян Р. Трансформація нітратів, нітритів і важких металів у молоко і продукти його переробки / Р. Татузян, Г. Дюрич, С. Варчук // Тваринництво України. – 1996. – С. 24–25.

Федорович В. В. Вміст мікроелементів у молоці корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України / В. В. Федорович, Н. П. Бабік // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 7 (26). С. 82–86.

Федорук Р. С. Біологічна цінність і якість молока в контексті техногенного забруднення природного середовища та екологічної безпеки / Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук // Біологія тварин. – 2007. – Т. 9. – № 1–2. – С. 10–19.

Dietary effects of zinc, copper and manganese chelates and sulphates on dairy cows / S. Kinal, A. Korniewicz, D. Jamroz [et al.] // J. Food Agric. Environ. – 2005. – Vol. 3 (1). – Р. 168–172.

Erdogan S. Sesonal and locational effects on serum, milk, liver and kidney chromium, manganese, copper, zinc, and iron concentrations of dairy cows / S. Erdogan, S. Celik, Z. Erdogan // Biol. Trace Elem. Res. – 2004. – № 98. – Р. 51–61.

Kirhgessner M. Zinc concentration in the milk of dairy cows supplemented with high-levels of zinc methionine / M. Kirhgessner, BR. Paulicks, H. Hagemeister // J Anim. Physiol. An. – 1994. – № 72. – Р. 165–167.

Pechovб A. Zinc Supplementation and Somatic Cell Count in Milk of Dairy Cows / A. Pechovб, L. Pavlata, E. Lokajovб // Acta Vet. Brno. – 2006. – № 75. – Р. 355–361.

Strusinska D. Concentration of mineral components, beta-carotene, vitamins A and E in cow colostrumand milk when using mineral-vitamin supplements/ D. Strusinska, J. Mierejewska, A. Skok // Med Weter. – 2004. – № 60. – Р. 202–206.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.