ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МІСЬКИЙ ПАРК ІМЕНІ АРТЕМА (М. ХАРКІВ)

Y. V. Goncharenko

Анотація


This article deals with the issue of recreational pressure on  the Artem city park. Most of Kharkiv parks were built on the site of natural forests. They are artificially created objects and because of that they are characterized by vulnerability and low resilience. There are 36 taxons of bushes and trees on 120-hectare area of the park. The sanitary and hygienic significance of this green belt is very high since industrial enterprises are located nearby. Recreational load and stage of digression were found. Digression of ecological systems of city parks as a result of anthropogenic activity was regarded.  Dependence of growth of the degree of recreational digression on the increase of recreational pressure was discovered. 

Key words: digression, park, recreation.

 

У  статті  висвітлені  питання  рекреаційного  навантаження  на  міський парк культури та відпочинку імені Артема. Більшість харківських парків були споруджені на місці  природних  лісів.  Вони  є  штучно  створеними  об’єктами  і  тому  характеризуються вразливістю  й  низькою  стійкістю.  На 120 гектарах  парку  знаходяться 36 таксонів  дерев  і чагарників. Санітарно-гігієнічна значимість цього зеленого поясу є дуже високою, оскільки поблизу розташовані промислові підприємства. Виявлено рекреаційні навантаження та стадії дигресії.  Розглянуто  дигресію  екологічних  систем  міських  парків  внаслідок  антропогенної діяльності.  Виявлено  залежність  росту  ступеня  дигресії  від  збільшення  рекреаційних навантажень. 

Ключові слова: дигресія, парки, рекреація.

 

В статье освещены вопросы рекреационной нагрузки на городской парк культуры  и  отдыха  имени  Артема.  Большинство  харьковских  парков  были  сооружены  на месте  естественных  лесов.  Они  являются  искусственно  созданными  объектами  и  поэтому характеризуются уязвимостью и низкой устойчивостью. На 120 гектарах парка находятся 36 таксонов деревьев и кустарников. Санитарно-гигиеническая значимость этого зеленого пояса является очень высокой, поскольку поблизости расположены промышленные предприятия. Установлены  рекреационные  нагрузки  и  стадии  дигрессии.  Рассмотрена  дигрессия экологических систем городских парков вследствие антропогенной деятельности. Выявлена зависимость увеличения степени дигрессии в связи с увеличением рекреационных нагрузок. 

Ключевые слова: дигрессия, парки, рекреация.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г. К. Знакомьтесь : Харьков / Г. К. Андреева, В. В. Олейник. – Х. : Прапор, 1982. – 95 с.

Генсирук С. А. Рекреационное использование лесов / С. А. Генсирук, М. С. Нижник, Р. Р. Возняк. – К. : Урожай, 1987. – 248 с.

Дунаєвська О. Ф. Вивчення дигресії екосистем міського парку внаслідок зростання рекреаційного навантаження / О. Ф. Дунаєвська, О. Ю. Козловський // Географія та туризм : Наук. зб. – Київ. – 2013. – Вип. 26. Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2382.

Іванунік В. О. Оцінка природної рекреаційно-туристичної місткості та її використання в Чернівецькій області / В. О. Іванунік // Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту. – Сер. : Географія. – 2008. – Вип. 17. – С. 191–194.

Кутя М. М. Характеристика рекреаційних навантажень та рекреаційної місткості лісопаркових ландшафтів Києва / М. М. Кутя, О. А. Гірс // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.12. – С. 86–90. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2012_22.12_18.pdf.

Шлапак А. В. Критерії рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій за регульованого відвідування / А. В. Шлапак // Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 24.5. – 2014. – С. 120–126.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.