СТАН МЕХАНІЧНОЇ РАНИ НАЩАДКІВ, БАТЬКИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЛИ ХРОНІЧНІЙ ТЮТЮНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

В. М. Ткаченко, Т. Є. Комісова

Анотація


Показано,  що  у  нащадків,  батьки  яких  підлягали  хронічній  тютюновій  інтоксикації впродовж 51 дня, після надрізу шкіри помітні порушення загоювання ран. У тварин групи Б24  після  нанесення  механічної  рани  навколо  пошкодження  помітні  більш  ширші,  ніж  у контрольної  групи,  ділянки  флегмонозного  запалення  із  гістолізом.  Обширні  некротичні зміни та невелике запалення механічної рани характерні для тварин групи МБ24. У нащадків піддослідної  групи  Б48  у  стінці  порожнини  механічної  рани  спостерігали  грануляційну тканину. У тварин групи МБ48 після нанесення механічної рани помітна велика за обсягом ділянка із гнійним інфільтратом, гній поширений на поверхні ділянки. Кількість лейкоцитів у тварин  групи  МБ24  та  МБ48  свідчить  про  розвиток  імунопатологічних  процесів,  що виникають при загоюванні ран. Таким чином, тютюнова інтоксикація батьків призводить до порушення  неспецифічного  захисту  організму  їх  нащадків  під  час  загоювання  ран. Збільшення  лейкоцитів  у  тварин  груп  МБ24  та  МБ48  свідчить  про  розвиток імунопатологічних  процесів,  що  виникають  при  загоюванні  ран.  Особливості морфологічного стану механічної рани у нащадків-щурів, батьки яких підлягали хронічній тютюновій  інтоксикації,  свідчать  про  формування  у  них  своєрідних  особливостей  імунної системи.

Ключові  слова:  неспецифічний  захист,  механічна  рана,  пасивне  тютюнопаління, лейкоцити, нетрофіли.

 

It is shown that the descendants whose parents have been subjected to the chronic tobacco intoxication for 51 days, after the skin incision have the violations of the wound healing. After the mechanical wounding animals of the  B24 group have  broader areas of phlegmonic inflammation with gistolisis than the control group. Extensive necrotic changes and small inflammation of mechanical wound are typical for the animals of MB24 group. The descendants of the experimental group B48 have a granulation tissue in the cavity paries of the mechanical wound. The animals of  group MB48 after mechanical wounding have very extensive area of purulent infiltrate, pus is spread to the surface area. The number of leukocytes of the animals of MB24 and MB48 groups shows the development of immunopathological processes occurring during the healing of wounds. Thus, tobacco intoxication of the parents leads to disruption of nonspecific protection of their descendants’ organism  during wound healing. The increase of white blood cells of the animals of MB24 and MB48 groups shows the development of immunopathological processes occurring during healing wounds. The peculiarities of morphological condition of the mechanical wound of the descendants-rats whose parents have been under condition of chronic tobacco intoxication, show the formation of their specific features of the immune system.

Key words: nonspecific protection, mechanical wound, passive smoking, white blood cells (leukocytes), nitrophils.

 

Показано, что у потомков, родители которых подвергались хронической никотиновой интоксикации на протяжении 51 дня, после надреза кожи отмечаются нарушения заживления ран. У животных группы  Б24  после  нанесения  механической  раны  вокруг  повреждения  отмечаются  более широкие,  чем  у  контрольной  группы,  участки  флегмонозного  воспаления  с  гистолизом. Обширные  некротические  изменения  и  небольшое  воспаление  механической  раны характерны  для  животных  группы  МБ24.  У  потомков  экспериментальной  группы  Б48  в стенке полости механической раны наблюдается грануляционная ткань. У животных группы МБ48 после нанесения механической раны наблюдается очень обширный участок с гнойным инфильтратом,  гной  распространен  на  поверхности  участка.  Количество  лейкоцитов  у животных  групп  МБ24  и  МБ48  свидетельствует  о  развитии  иммунопатологических процессов,  которые  возникают  при  заживлении  ран.  Таким  образом,  никотиновая интоксикация  родителей  приводит  к  нарушениям  неспецифической  защиты  организма  их потомков во время заживления ран. Увеличение лейкоцитов у животных групп МБ24 и МБ48 свидетельствует  о  развитии  иммунопатологических  процессов,  которые  возникают  при заживлении  ран.  Особенности  морфологического  состояния  механической  раны  у  крыс-потомков,  родители  которых  подвергались  хронической  никотиновой  интоксикации, свидетельствуют о формировании у них своеобразных особенностей иммунной системы.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антроментова Л. О., Утєвська О. М. Біометрія. Порівняння груп і аналізу звязку/ Антроментова Л. О., Утєвська О. М. – Х. : Ранок, 2007. – 196 с. 2. Казьмин В. Д. Вынужденные курить / В. Д. Казьмин – М. : Знание, 1991. – 63 с.

Слепченко Н. С. Паління тютюну серед підлітків та його вплив на формування астенічного синдрому/ Н. С. Слепченко // Вісник морфології. – 2013. – № 1. – Т. 19. – С. 125–127.

Ortiz A., Grando SA. Smoking and the skin/ A. Ortiz, SA. Grando // Int I. Dermatol. – 2012. – Mar : 51 (3): 250-62.

Fan GB, Wu PL, Wang XM //Skin Res Technol. – 2011. – Nov 14.

Metelitsa Al., Lauzon GI. Tobacco and the skin // Clin Dermatol. – 2010. – Jul-Aug, 28 (4): 384-80.

Thomsen SF, Sorensen LT. Smoking and skin disease/ SF Thomsen, LT Sorensen // Skin Therapy Lett. – 2010. – Jun; 15 (6): 4–7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.