ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УРБОЕДАФОТОПІВ МІСТА РІВНЕ

В. Й. Мельник, В. М. Стернік

Анотація


Проведено  аналіз  моніторингових  досліджень  екологічного  стану  ґрунтів урбоекосистеми  м.  Рівне,  виявлено  вади  у  системі  їх  проведення  та  обґрунтовано необхідність вдосконалення моніторингу ґрунтів міста. Запропоновано комплексний підхід до  проведення  моніторингових  досліджень  ґрунтів  шляхом  використання  біоіндикаційних методів, обґрунтовано перелік індикаторів і доцільність їх застосування.

Ключові слова: моніторинг, біоіндикація, урбоекосистема, екологічний стан ґрунтів, активність ферментів.

 

The analysis of monitoring researches of the ecological state of soils of Rivne urbanecosystem is conducted, the imperfect system of their carrying out is studied and the necessity of perfection of monitoring of the city soils is grounded.  The complex approach to the carrying out of monitoring researches of soils by use of bioindication methods is offered, the list of indicators and expedience of their application are grounded.

Key words: monitoring, bioindication, urbanecosystem, ecological state of soils, activity of enzymes.

 

Проведен  анализ  мониторинговых исследований  экологического  состояния  почв  урбоэкосистемы  г.  Ровно,  изучена несовершенная  система  их  проведения  и  обоснована  необходимость  совершенствования мониторинга почв города.  Предложен комплексный подход к проведению мониторинговых исследований почв путем  использования  биоиндикационных  методов,  обоснован  перечень  индикаторов  и целесообразность их применения. 

Ключевые  слова:  мониторинг,  биоиндикация,  урбоэкосистема,  экологическое состояние почв, активность ферментов.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдин К. С. Основы биологического мониторинга / К. С. Бурдин. – М. : Издательство Московского университета, 1985. – 158 с.

Васильева Л. И. Формы тяжелых металлов в почвах урбанизованных и заповедных территорий / Л. И. Васильева, В. Б. Кадацький // Природопользование: Сб. науч. тр. – 1996. – Вып. 1. – С. 139.

Гришина Л. О. Організація та проведення ґрунтових досліджень для екологічного моніторингу // Л. О. Гришина, Г. М. Копцік, Л. В. Моргун. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 82 с.

Ёркина Н. В. Почвы как репрезентативный компонент экологического мониторинга урбосистемы / Н. В. Ёркина // Биологический вестник МГПУ имени Богдана Хмельницкого. – 2011. – Т. 1. – № 3. – С. 6–12.

Мотузова Г. В. Зміст, завдання і методи ґрунтово-екологічного моніторингу / Г. В. Мотузова // Ґрунтово-екологічний моніторинг і охорона ґрунтів. – М. : Издательство МГУ, 1994. – С. 80–104.

Самедов П. А. Вплив дощових черв'яків і мокриць на фізико-хімічні та поверхневі властивості ґрунтів / П. А. Самедов, Ф. Т. Надир // Грунтознавство. – № 8. – 1989. – С.109–115.

Хазиев Ф. Х. Ферментативная активность почв / Ф. Х. Хазиев // – М. : Наука, 1976. – С. 39–40.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.