МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШЕРИНГОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

А. О. Гура, Т. Г. Гуцан, Д. В. Сотніков

Анотація


У статті проаналізовано сутність шерингової економіки як соціоекономічної системи, ідея якої ґрунтується на спільному користуванні та спільному доступі до ресурсів, товарів та послуг. З’ясовано основні постулати та рушійні сили економіки спільного споживання. Здійснено дослідження особливостей становлення та розвитку шерингової економіки у світовому масштабі та в Україні. Проведено аналіз зарубіжних та найуспішніших українських шерингових Інтернет-платформ. Досліджено можливості та перспективи українського шерингу, визначено основні бар’єри та загрози для його розвитку. Зазначено, що шерингова економіка поступово проникає в українське суспільство, стаючи ефективним інструментом соціально-економічного розвитку країни в умовах кризи.

Ключові слова: спільне споживання, шерингова економіка, економіка спільної участі, Інтернет-платформи, онлайн-майданчики

 

В статье проанализирована сущность шеринговой экономики как социоэкономической системы, идея которой основывается на общем пользовании и общем доступе к ресурсам, товарам и услугам. Выяснены основные постулаты и движущие силы экономики совместного потребления. Осуществлено исследование особенностей становления и развития шеринговой экономики в мировом масштабе и в Украине. Проведен анализ зарубежных и самых успешных украинских шеринговых Интернет-платформ. Исследованы возможности и перспективы украинского шеринга, определены основные барьеры и угрозы для его развития. Отмечено, что шеринговая экономика постепенно проникает в украинское общество, становясь эффективным инструментом социально-экономического развития страны в условиях кризиса.

Ключевые слова: совместное потребление, шерингова экономика, экономика общего участия, Интернет-платформы, онлайн-площадки

 

The article analyzes the essence of the sharing economy as a socioeconomic system, the idea of which is based on the common use and sharing of resources, goods and services. The basic postulates and driving forces of the economy of сommon consumption are found out. The study of the peculiarities of the formation and development of sharing economy on a global scale and in Ukraine has been carried out. The analysis of foreign and most successful Ukrainian Internet sharing platforms is conducted. The possibilities and perspectives of Ukrainian sharing are investigated, the main barriers and threats for its development are determined. It is noted that the sharing economy gradually penetrates the Ukrainian society, becoming an effective tool for socio-economic development of the country in a crisis.

Key words: common consumption, sharing economy, economics of joint participation, Internet platforms, online platforms.


Повний текст:

PDF

Посилання


Botsman R. What’s Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live / R. Botsman, R. Rogers. – London: HarperCollins UK, 2010. – 304 c.

Mazzella F. The Sharing Age [Електронний ресурс] / F. Mazella – Tech Crunch, 2016. – Режим доступу: https://techcrunch.com/2016/02/04/the-sharing-age/.

Walsh B. Today’s smart choice: don’t own. Share – 10 ideas that will change the world [Електронний ресурс] / B. Walsh – TIME, 2011. – Режим доступу: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html.

Боцман Р. Ми перестали довіряти інституціям та почали довіряти незнайомцям [Електронний ресурс] / Рейчел Боцман. – 2015. Режим доступу: http://e-gov.by/smart-city/smart-city-i-ekonomika-sovmestnogo-potrebleniya-sxodstva-i-razlichiya.

Довгань Л. Є. Стратегічне управління : Навч. посібник / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

Еволюція довіри: як шерингова економіка руйнує світові кордони [Електронний ресурс] – Економічна правда, 2016. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/10/3/607318/.

Економіка спільної участі [Електронний ресурс] – Вікіпедія, 2016. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_спільної_участі.

Остром Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії [Електронний ресурс] / Елінор Остром. – 2012. Режим доступу: http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf.

Офіційний сайт Airbnb [Електронний ресурс] – 2017. – Режим доступу: www.airbnb.com.

Офіційний сайт Uber [Електронний ресурс] – 2017. – Режим доступу: https://www.uber.com.

Прабху Д. Що таке ощадлива економіка [Електронний ресурс] / Д. Прабху – Журнал FORBES, 2015. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1390602-shcho-take-oshchadliva-ekonomika.

Спенс М. Час ділитися: у чому секрет сервісів колективного споживання [Електронний ресурс] / М. Спенс – Журнал FORBES, 2015. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1404950-chas-dilitisya-u-chomu-sekret-servisiv-kolektivnogo-spozhivannya.

Тутов С. Sharing economy: Чому майбутнє за економікою спільного користування [Електронний ресурс] / С. Тутов – Телеканал 112.ua, 2016. – Режим доступу: http://ua.112.ua/statji/sharing-economy-chomu-maibutnie-za-ekonomikoiu-spilnoho-korystuvannia-358631.html.

Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Основні поняття Чистої соціології [Електронний ресурс] / Фердинанд Тьоніс. – К. Вид-во: Дух і Літера. – 2005. – 260 с. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/FerdynandTionis.

Як шерингова економіка змінює світ [Електронний ресурс] – Економічна правда, 2016. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/09/5/603709/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.