ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. Зеленько, І. О. Ночвіна

Анотація


У статті обґрунтовано важливість залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в цілому і в економіку Харківської області зокрема. Розглянуто сутність прямих іноземних інвестицій та їх значення для економічного розвитку. Здійснено аналіз прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку Харківської області. На основі проведеного аналізу визначено динаміку надходження ПІІ в економіку регіону, їх частку в сукупному обсязі прямих іноземних інвестицій, залучених до української економіки. Вказано на значне зниження позицій Харківської області серед інших регіонів України по накопиченню ПІІ за останні два роки. Наведено основні причини, що стримують приплив прямих іноземних інвестицій в економіку Харківщини. Охарактеризовано галузеву та територіальну структуру акумульованих у регіоні ПІІ, підкреслено їх нерівномірний розподіл як за галузями економіки, так і за територіями області. Визначено перспективні для залучення прямих іноземних інвестицій галузі економіки в регіоні. Значну увагу приділено основним країнам-постачальникам прямих іноземних інвестицій; висунуто припущення про те, що більшість ПІІ, залучених в економіку Харківського регіону, є капіталом українського походження. Окреслено перспективи щодо можливостей розширення географічної структури прямих іноземних інвестицій в економіці Харківської області. Перспективами подальших досліджень визначено розроблення дієвих механізмів та інструментів, спрямованих на формування позитивного інвестиційного іміджу Харківщини.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, структура прямих іноземних інвестицій, регіон, інвестиційний імідж.

 

В статье обоснована важность привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в целом и в экономику Харьковской области в частности. Рассмотрена сущность прямых иностранных инвестиций и их значение в экономическом развитии. Осуществлен анализ прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Харьковской области. На основании проведенного анализа определены динамика поступлений ПИИ в экономику региона, их часть в совокупном объеме прямых иностранных инвестиций, привлеченных в украинскую экономику. Указано на значительное снижение позиций Харьковской области среди других регионов Украины по накоплению ПИИ за последние два года. Раскрыты основные причины, сдерживающие приток прямых иностранных инвестиций в экономику Харьковщины. Охарактеризованы отраслевая и территориальная структура аккумулированных в регионе ПИИ, подчеркнуто их неравномерное распределение как по отраслях экономики, так и по территориям области. Определены перспективные для привлечения прямых иностранных инвестиций отрасли экономики. Значительное внимание уделено основным странам-поставщикам прямых иностранных инвестиций; выдвинуто предположение о том, что большинство привлеченных в экономику Харьковского региона ПИИ является капиталом украинского происхождения. Намечены перспективы относительно возможностей расширения географической структуры прямых иностранных инвестиций в экономике Харьковской области. Перспективами дальнейших исследований определена разработка действенных механизмов и инструментов, направленных на формирование положительного инвестиционного имиджа Харьковщины.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, структура прямых иностранных инвестиций, регион, инвестиционный имидж.

 

The article substantiates the importance of attracting foreign direct investment into the economy of Ukraine as a whole and in the economy of the Kharkiv region in particular. The essence of foreign direct investment and its importance for the economic development are considered. The analysis of foreign direct investments attracted to the economy of the Kharkiv region is carried out. On the basis of the conducted analysis, the dynamics of FDI flow into the region's economy, their share in the total volume of foreign direct investments attracted to the Ukrainian economy is determined. Considerable decrease of the Kharkiv region's positions among other regions of Ukraine as to the accumulation of FDI over the last two years is pointed out. The main reasons constraining the inflow of foreign direct investments into the economy of the Kharkiv region are given. The sectoral and territorial structure of FDI accumulated in the region is characterized. The uneven distribution of FDI according to the branches of the economy, and beyond the territories of the region is indicated. The promising branches of the economy for attracting foreign direct investments in the region are determined. Considerable attention is paid to the main countries supplying foreign direct investment; the assumption that the majority of FDI attracted to the economy of the Kharkiv region is the capital of Ukrainian origin is made. The prospects for the possible expansion of the geographical structure of foreign direct investment into the economy of the Kharkiv Region are outlined. The development of effective mechanisms and instruments aimed at formation of the positive investment image of the Kharkiv Region is defined to be the perspectives for further scientific research.

Key words: foreign direct investments, investment attractiveness, structure of foreign direct investmente, region, investment image

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверчук Р. Прямі іноземні інвестиції в Україні: війна і мир [Електронний ресурс] / Ростислав Аверчук // VoxUkraine. – 12.01.2017 р. – Режим доступу : https://voxukraine.org/uk/investsments-in-ukraine-ua. – Дата звернення 24.05.2018.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР. Редакція від 25.06.2016 / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96. – Дата звернення: 22.05.2018.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України [Електронний ресурс] /Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. – Дата звернення : 21.05.2018.

Крамаренко К. М. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області [Електронний ресурс] / К. М. Крамаренко, С. О. Каплун // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 6. – С. 261 – 265. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-6. – Дата звернення : 24.05.2018.

Прямі іноземні інвестиції в Харківську область: Прес-випуски за 2016, 2017, 2018 роки [Електронний ресурс] / Головне управління Державної служби статистики у Харківській області. – Режим доступу: http://www.kh.ukrstat.gov.ua. – Дата звернення : 23.05.2018.

Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: [Підручник] / О. І .Рогач. – К.: Либідь, 2005. – 720 с.

Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16933/1119.pdf. – Дата звернення: 23.05.2018.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.