АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПОЧАТКОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О. В. Мельникова

Анотація


У статті визначається місце коледжів та технікумів у системі вищої освіти України, охарактеризовано особливості ринку освітніх послуг з підготовки молодших спеціалістів, проаналізовано сучасний стан національного ринку вищої школи початкового рівня за кількісними параметрами, об’єднаними у три блоки: перший – освітня діяльність (контингент студентів, експорт освітніх послуг, відповідність структури підготовки за галузями до потреб у фахівцях економіки країни); другий – кадрова забезпеченість (структура викладацького складу, співвідношення кількості викладачів і студентів); третій – фінансове забезпечення (структура фінансування ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, стипендіальний фонд). Визначено тенденції зменшення кількості навчальних закладів та контингенту студентів при збільшенні зацікавленості молоді в отриманні початкової професійної вищої освіти. Встановлено, що провідним напрямом підготовки молодших спеціалістів є охорона здоров’я, при цьому ринок праці здебільшого задоволений фахівцями різних галузей із початковою вищою освітою. З’ясовано, що фінансуються коледжі та технікуми переважно із бюджетів країни, лише третина студентів навчається за рахунок коштів фізичних осіб. У роботі розроблено рекомендації щодо удосконалення подальшого розвитку національного ринку початкової вищої освіти та запропоновано додаткові напрями статистичного аналізу для всебічного його дослідження.

Ключові слова: заклад вищої освіти, коледж, технікум, вища освіта початкового рівня, молодший спеціаліст, галузь освіти, освітня діяльність.

 

 В статье определяется место колледжей и техникумов в системе высшего образования Украины, охарактеризованы особенности рынка образовательных услуг по подготовке младших специалистов, проанализировано современное состояние национального рынка высшей школы начального уровня по количественным параметрам, объединенным в три блока: первый - образовательная деятельность (контингент студентов, соответствие структуры подготовки по отраслям с потребностями в специалистах экономики страны, экспорт образовательных услуг,); второй - кадровая обеспеченность (структура преподавательского состава, соотношение преподавателей и студентов); третий - финансовое обеспечение (структура финансирования ЗВО I-II уровней аккредитации, стипендиальный фонд). Определены тенденции уменьшения количества учебных заведений и контингента студентов при увеличении заинтересованности молодежи в получении начального профессионального высшего образования. Установлено, что ведущим направлением подготовки младших специалистов является здравоохранение, при этом рынок труда в основном доволен специалистами различных отраслей с начальным высшим образованием. Выяснено, что финансируются колледжи и техникумы преимущественно из бюджетов страны, только треть студентов обучается за счет средств физических лиц. В работе разработаны рекомендации по совершенствованию дальнейшего развития национального рынка начального высшего образования и предложены дополнительные направления статистического анализа для всестороннего его исследования.

Ключевые слова: заведение высшего образования, высшее образование начального уровня, младший специалист, колледж, техникум.

 

 In the article the location of colleges and technical schools is determined in the system of higher education of Ukraine, the features of market of educational services are described in preparation of junior specialists, a modern national market of higher school of initial level condition is analysed after quantitative parameters, incorporated in three blocks: first is educational activity (a contingent of students, export of educational services, accordance of structure of preparation after industries of knowledges, is to the requirements in the specialists of economy of country); second is skilled material well-being (structure of teaching staff, correlation of amount of teachers and students); third is the financial providing (structure of financing of ZVO I-II levels of accreditation, grant fund). The tendencies of diminishing of amount of educational establishments and contingent of students are certain at the increase of the personal interest of young people in the receipt of primary professional higher education. It is set that leading direction of preparation of junior specialists is a health protection, here a labour-market is mostly content with the specialists of different industries with primary higher education. It is found out, that colleges and technical schools are financed mainly from the budgets of country, only the third of students studies due to the money of physical persons. Recommendations are in-process developed in relation to the improvement of subsequent national market of primary higher education development and additional directions of statistical analysis are offered for his comprehensive research.

Keywords: establishment of higher education, college, technical school, higher education of initial level, junior specialist, industry of education, educational activity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вища освіта в Україні у 2017 році [Електронний ресурс] / Статистичний збірник за ред. О.О.Кармазіна, Київ, 2018. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади України у 2017 році [Електронний ресурс] / Статистичний збірник за ред. О.О.Кармазіна, Київ, 2018. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Перспективна потреба в кадрах у 2018 році [Електронний ресурс] / Аналітична та статистична інформація Державної служби зайнятості. – Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67

Стипендія 2018: розмір соціальних і академічних виплат [Електронний ресурс] / Юридический портал Украины. – Режим доступу: http://www.lawportal.com.ua/stipendija-rozmir-socialnih-akademichnih-viplat.html

Уколова А.Б., Игнатьева О.И. Роль среднего профессионального образования в подготовке кадров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/529/1/3496-3501.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.