АГРОІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. В. Олійник, І. В. Сідельнікова

Анотація


У сучасному світі темпи економічного зростання та рівень суспільно-економічного розвитку визначає інноваційна діяльність, зокрема сфері. Мета статті полягає у дослідженні процесів розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки та визначенні на цій основі підходів для забезпечення її активізації як одного з ключових чинників економічного зростання. Здійснено подальший розвиток теоретичних положень щодо змісту інноваційної діяльності, особливостей та проблем її розвитку в аграрному секторі в сучасних економічних умовах. Визначені основні фактори, які перешкоджають розвитку інновацій у вітчизняному аграрному секторі. Доведено, що прискорення виходу української аграрної економіки з кризового стану, стабілізація аграрного виробництва і створення умов для його зростання нерозривно пов’язані з активізацією інноваційної діяльності. Обґрунтовано необхідність розробки державної інноваційної політики та організації агроінноваційної діяльності. Акцентовано на необхідності здійснення інституційних та законодавчо-правових перетворень, які створили б ринкову інфраструктуру і сприяли активізації інноваційної діяльності.

Ключові слова: аграрна сфера, інновації, агроінновації, інноваційна діяльність, державна інноваційна політика.

 

 В современном мире темпы экономического роста и уровень социально-экономического развития определяет инновационная деятельность, в частности в аграрной сфере. Цель статьи заключается в исследовании процессов инновационной деятельности в аграрном секторе национальной экономики и определении на этой основе подходов для обеспечения ее активизации как одного из ключевых факторов экономического роста. Осуществлено дальнейшее развитие теоретических положений относительно содержания инновационной деятельности, особенностей и проблем ее развития в аграрном секторе в современных экономических условиях. Определены основные факторы, которые препятствуют развитию инноваций в отечественном аграрном секторе. Доказано, что ускорение выхода украинской аграрной экономики из кризисного состояния, стабилизация аграрного производства и создание условий для его роста неразрывно связаны с активизацией инновационной деятельности. Обоснована необходимость разработки государственной инновационной политики и организации агроинновационной деятельности. Акцентировано на необходимости осуществления институциональных и законодательно-правовых преобразований, которые создали б рыночную инфраструктуру и способствовали активизации инновационной деятельности.

Ключевые слова: аграрная сфера, инновации, агроинновации, инновационная деятельность, государственная инновационная политика.

 

In the modern world, the pace of economic growth and the level of socio-economic development are determined by innovation activity, particularly in the agrarian sector. The purpose of the article is to study the processes of innovation activity development in the agrarian sector of the national economy and on this basis to determine the approaches for ensuring its activization as one of the key factors of economic growth. The further development of theoretical provisions on the content of innovation activity, peculiarities and problems of its development in the agrarian sector under current economic conditions is done. The main factors that hinder the development and innovation in the domestic agricultural sector are determined. It is proved that the acceleration of Ukrainian agrarian economy leaving the crisis state, stabilization of agricultural production and creation of conditions for its growth are closely related to innovation activity activization. The necessity of the development of state innovation policy and organization of agro-innovation activity are substantiated. The need for making institutional and legislative-legal transformations that would create a market infrastructure and promote innovation activity activization are emphasized.

Key words: agrarian sphere, innovations, agronomy innovation, innovation activity, state innovation policy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бузовський Є.А. Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері / Є.А.Бузовський, В.А.Скрипниченко // Економіка АПК. - 2009. - № 1. - С. 55 - 63.

Державна служба статистики України [Офіційний сайт]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Дорош-Кізим М.М., Дадак О.О., Гачек Т.С. Інновації в аграрному секторі України в контексті розвитку європейської інтеграції / М.М.Дорош-Кізим, О.О.Дадак, Т.С.Гачек // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. – 2017. Т.19. - № 81. - С.123 – 128.

Кисіль С.С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С.С.Кисіль // Агросвіт. – 2017. - № 23. - С.66-70.

Катигробова О.В. Інноваційний розвиток економіки України в умовах глобалізації / О.В.Катигробова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». - 2007. - № 1(21). – С. 21-24.

Кравченко М.О., Касяненко Ю.Ю. Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств / М.О.Кравченко, Ю.Ю.Касяненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - № 8. С. 51-55.

Макаров М.О. Формування інноваційної інфраструктури в АПК / М.О.Макаров // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С. 93-97.

Невинська Г.Б. Проблемні аспекти інноваційного розвитку аграрного виробництва / Г.Б.Невинська // Агросвіт. – 2017. - № 1-2. – С. 35-38.

Павлова Г.Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора національної економіки: теоретичні засади, методологія, механізми управління: монографія / Г.Є. Павлова. - К.: ТОВ ДКС Центр, 2015. - 354 с.

Петренко Н.О. Методика реалізації агроінноваційної політики як об’єкта стратегічного управління / Н.О.Петренко // Економіка та держава. – 2017. - № 10. С. 37- 41.

Полегенька М.А. Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України / М.А.Полегенька // Агросвіт. – 2017. - № 6. – С. 49 – 54.

Руденко Г.Р. Особливості впровадження інновацій у діяльність сілськогосподарських підприємств / Г.Р.Руденко // БізнесІнформ. – 2015. - № 5. – С. 128 - 132.

Савицький Е.Е. Розвиток інноваційних процесів у вітчизняних аграрних підприємствах / Е.Е. Савицький // Економіка АПК . - 2013. - № 4. - С. 77- 82.

Сіренко Н.М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України: монографія / Н.М. Сіренко. - Миколаїв, 2010. - 416 с.

Тивончук С.О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах. Концептуальні та методичні положення / С.О.Тивончук, Я.О.Тивончук // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 98 -105.

Explore the interactive database of the GII 2017 indicators [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.