СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМООПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

В. В. Письменний

Анотація


Історичний досвід самооподаткування на території сучасної української держави свідчить про позитивні ознаки цієї форми мобілізації фінансових ресурсів. Поширення його сьогодні є об’єктивною необхідністю, викликаною неспроможністю фіскальних органів мобілізувати достатній обсяг податків для фінансування заходів з упорядкування та соціально-культурного розвитку населених пунктів. З метою залучення додаткових коштів у формі самооподаткування необхідно вдосконалити його алгоритм й організацію справляння платежів. Аналіз сучасного стану самооподаткування в Україні, виявлення бар’єрів, які гальмують його поширення, та обґрунтування заходів із їх усунення в частині побудови нового алгоритму цих фіскальних відносин. Для ефективної організації самооподаткування запропоновано: прийняти законодавчий акт, який усунув би правовий нігілізм у бюджетному законодавстві; забезпечити органи влади на місцях відповідними матеріально-технічними ресурсами і кваліфікованим персоналом для вирішення процедурних питань; здійснювати прийняття рішень із впровадження цих платежів на принципах законності, соціальної справедливості, економічної обґрунтованості, обов’язковості та цільового використання коштів; проводити просвітницьку діяльність серед населення щодо необхідності використання потенціалу цієї форми мобілізації фінансових ресурсів.  Побудова парадигми самооподаткування, що визначатиме добровільну участь громадян грошовими засобами в заходах з упорядкування та соціально-культурного розвитку населених пунктів.

Ключові слова: місцеві бюджети, фінансове забезпечення місцевого самоврядування, бюджетні доходи, самооподаткування.

 

Исторический опыт самообложения на территории современного украинского государства свидетельствует о положительных признаках этой формы мобилизации финансовых ресурсов. Распространение его сегодня является объективной необходимостью, вызванной неспособностью фискальных органов мобилизовать достаточный объем налогов для финансирования мероприятий по благоустройству и социально-культурному развитию населенных пунктов. С целью привлечения дополнительных средств в форме самообложения необходимо усовершенствовать его алгоритм и организацию взимания платежей. Анализ современного состояния самообложения в Украине, выявление барьеров, которые тормозят его распространение, и обоснование мероприятий по их устранению в части построения нового алгоритма этих фискальных отношений. Для эффективной организации самообложения предложено: принять законодательный акт, который устранил бы правовой нигилизм в бюджетном законодательстве; обеспечить органы власти на местах соответствующими материально-техническими ресурсами и квалифицированным персоналом для решения процедурных вопросов; осуществлять принятие решений по введению этих платежей на принципах законности, социальной справедливости, экономической обоснованности, обязательности и целевого использования средств; проводить просветительскую деятельность среди населения о необходимости использования потенциала этой формы мобилизации финансовых ресурсов.  Построение парадигмы самообложения, определяющие добровольное участие граждан денежными средствами в мероприятиях по благоустройству и социально-культурному развитию населенных пунктов.

Ключевые слова: местные бюджеты, финансовое обеспечение местного самоуправления, бюджетные доходы, самообложение.

 

The historical experience of self-taxation in the territory of the modern Ukrainian state testifies to the positive signs of this form of mobilization of financial resources. Its spreading today is an objective necessity called by the inability of fiscal organs to mobilize a sufficient amount of taxes to finance activities of landscaping and socio-cultural development of settlements. Therefore, in order to attract additional funds in the form of self-taxation, it is necessary to improve algorithm and the organization of collection. Analysis of the current state of self-taxation in Ukraine, identification of barriers that hinder its spread, and justification the measures to eliminate them in terms of building a new algorithm for these fiscal relations.  For effective organization of self-taxation, it is proposed: to adopt a law that would eliminate legal nihilism in budget legislation; to provide local authorities with appropriate material and technical resources and qualified personnel to deal with procedural matters; to make decisions on the introduction of these taxes on the principles of legality, social justice, economic feasibility, mandatory and targeted use of funds; to conduct informational activities among the population on the need to use the potential of this form of mobilization of financial resources. Building a paradigm of self-taxation that determine the voluntary participation of citizens in cash in activities landscaping and socio-cultural development of settlements.

Key words: local budgets, financial supporting of local self-government, budget revenues, self-taxation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про самооподаткування сільського населення» від 23.04.1984 № 6853-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 19. – Ст. 364.

Борисюк О.В. Самооподаткування в Україні: історичні витоки та проблеми адміністрування / О.В. Борисюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 745–750.

Словник української мови. В 11 т. Т. 2: Г–Ж / ред. П.П. Доценко, Л.А. Юрчук. – К.: Наук. думка, 1971. – 550 с.

Словник української мови. В 11 т. Т. 7: П / ред. О.П. Петровська, М.М. Пилинський, Л.О. Родніна, Н.І. Швидка. – К.: Наук. думка, 1976. – 727 с.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Рішення Кам’янської сільської ради «Про затвердження Механізму справляння та порядок сплати коштів самооподаткування сільського населення для фінансування цільових заходів соціально-побутового характеру» від 20.04.2016 № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kamianska.silrada.org/rishennya-6-vid-20-kvitnya-2016-roku.

Економлять на впорядкуванні кладовищ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vidido.com.ua/comments.php?id=A1776_0_1_0_C.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.