ПРІОРИТЕТИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Л. П. Радченко

Анотація


Автор досліджує теоретичні та практичні питання забезпечення економічного зростання в національній економіці України, необхідність активізації інноваційного розвитку, підвищення конкурентоспроможності українських товарів і послуг в умовах глобалізації. Розглядаються досвід і засоби досягнення високої конкурентоспроможності національних економік в провідних країнах світу. Досліджується динаміка рейтингових позицій української економіки за глобальним індексом конкурентоспроможності (GCI) і глобальним індексом інновацій (GII) в світовій економіці. Аналізуються напрями та основні ризики щодо економічного зростання в національній економіці та пропонуються певні шляхи удосконалення макроекономічної політики України.

Ключові слова: економічне зростання, інноваційний розвиток, ризики економічного зростання, конкурентоспроможність національної економіки, глобальна економіка, рейтинг української національної економіки за глобальним індексом конкурентоспроможності (GCI), державна макроекономічна політика.

 

Автор исследует теоретические и практические вопросы обеспечения экономического роста в национальной экономике Украины, необходимость активизации инновационного развития, повышения конкурентоспособности украинских товаров и услуг в условиях глобализации. Рассматриваются опыт и средства достижения высокой конкурентоспособности национальных экономик в экономически развитых странах мира. Исследуется динамика рейтинговых позиций украинской экономики на основе глобального индекса конкурентоспособности (GCI) и глобального индекса инноваций (GII) в мировой экономике. Анализируются направления и основные риски реализации экономического роста в национальной экономике, предлагаются определенные пути совершенствования макроэкономической политики Украины.

Ключевые слова: экономический рост, инновационное развитие, риски экономического роста, конкурентоспособность национальной экономики, глобальная экономика, рейтинг украинской национальной экономики на основе глобального индекса конкурентоспособности (GCI), государственная макроэкономическая политика.

 

The author investigates the theoretical and practical issues of ensuring economic growth in the national economy of Ukraine, the necessity to intensify innovation development, the increase of competitiveness of Ukrainian goods and services under globalization conditions. The experience and means of achieving high competitiveness of national economies in the economically developed countries of the world are considered. The dynamics of Ukrainian economy rating positions according to the Global Index of Competitiveness (GCI) and the Global Indicator of Innovation (GII) in the global economy is studied. The trends and main risks of economic growth realization in the national economy are analyzed, certain ways of perfection of macroeconomic policy of Ukraine are offered.

Key words: economic growth, innovation development, risks of economic growth, competitiveness of the national economy, global economy, rating of the Ukrainian national economy according to the Global Index of Competitiveness (GCI), state macroeconomic policy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджет 2018. Бюджет економічного зростання. Інфографіка -[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/

Макстон Г., Рандерс Й. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату [текст]/ Г.Макстон, Й. Рандерс. – Київ: Пабулум, 2017. – 320с.

МВФ: прогноз для України на 2018-2019 рр.- - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://tsn.ua/groshi/mvf-pogirshiv-prognoz

Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Пер. с англ. Н.Автономовой; под ред. В.Автономова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 384 с.

Радченко Л.П. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як умова входження в глобальний економічний простір // Зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка»: Зб. наук. пр./За заг. ред. акад.НАПН України І.Ф.Прокопенка. – Харків: ХНПУ, 2017. – Вип. 17. – 160с. - (С. 91-99).

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Україна: перспективи розвитку (Консенсус-прогноз) /Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2018. – № 46. – 36с. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua

Якою буде економіка у 2018 році: експертний прогноз 2 січня 2018 року - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unn.com.ua

The Global Competitiveness Index 2015–2016 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/

S&P змінили прогнози щодо України - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.